شاخص های استرس اکسیداتیو و اثر کروم و سلنیوم در بیماران دیابت نوع 2

  • Razie Kheirodin1 1- گروه بیوشیمی- واحد شاهرود- دانشگاه آزاد اسلامی- شاهرود- ایران.
  • Mohamad Taghi Goodarzi2* 2- گروه بیوشیمی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران- ایران.
  • Moslem Jafarisani3 3- گروه بیوشیمی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0002-8341-6049

چکیده

مقدمه: استرس اکسیداتیو که در اثر افزایش گلوکز ایجاد می‌شود، سبب عدم تعادل بین اکسیدان‌ها و آنتی‌اکسیدان می‌گردد. کروم سه ظرفیتی می‌تواند عمل انسولین را تقویت کند و سلنیوم به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان عمل می‌کند. مطالعه حاضر با هدف تأثیر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت و نقش آنتی‌اکسیدانی کروم و سلنیوم در مراقبت از استرس اکسیداتیو دیابتی، انجام شد.
مواد و روش‌ها: 30 بیمار دیابتی نوع 2 و 25 فرد سالم در این مطالعه شرکت کردند. قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و پروفایل لیپیدی در کلیه افراد با دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمی اندازه‌گیری شد. سنجش شاخص‌های استرس اکسیداتیو، گلوتاتیون احیا (GSH) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) با کیت‌های مخصوص انجام شد همچنین کروم و سلنیوم سرم با دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. همبستگی بین عامل به‌دست آمده با استفاده از آزمون پیرسون ارزیابی شد (05/0>P). معنی‌دار در نظر گرفته شد.
نتایج: GSH) و (GPx) در بیماران دیابتی به‌ترتیب (µM 68/0 ± 04/4 وU/ml  35/4 ± 78/27) بود که نسبت به افراد سالم (65/0 ± 26/8 و 74/0 ± 28/41) کمتر بود. مقدار کروم و سلنیوم در بیماران دیابتی به‌ترتیب ((µg/ L) 19/0 ± 8/7 و (µg/L)  05/4 ± 24/65) که نسبت به افراد سالم ((µg/L) 20/0±7/10 و (µg/L) 72/1±60/90) کاهش یافته‌اند. مقدار P در همه آنها کمتر از 001/0 بود.
نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که کمبود کروم و سلنیوم که آنتی‌اکسیدان می‌باشند بر روی شاخص‌های استرس اکسیداتیو اثر گذاشته است. بنابراین شیوه‌های درمانی مناسب در جهت تقویت دفاع آنتی‌اکسیدانی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان دیابت نوع 2 داشته باشد.
انتشار مقاله
سپتامبر 29, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
KHEIRODIN1, Razie; GOODARZI2*, Mohamad Taghi; JAFARISANI3, Moslem. شاخص های استرس اکسیداتیو و اثر کروم و سلنیوم در بیماران دیابت نوع 2. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:16-21, سپتامبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2371>. تاریخ دسترسی: 04 دسامبر. 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2371.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي

واژه های کلیدی

دیابت; استرس اکسیداتیو; کروم; سلنیم