مقایسه تأثير سه استرس مختلف دوران بارداری بر اضطراب موش های صحرایی تولد یافته نر

مقایسه تأثير سه استرس مختلف دوران بارداری بر اضطراب موش‌های صحرایی تولدیافته

  • Mohammad Sofiabadi 1- دانشيار- گروه فيزيولوژي- دانشکده پزشکي- دانشگاه علوم پزشكي قزوين- قزوين- ایران. http://orcid.org/0000-0001-9459-3369
  • Mohammad Hossein Esmaeili - دانشيار- گروه فيزيولوژي- دانشکده پزشکي- دانشگاه علوم پزشكي قزوين- قزوين- ایران. http://orcid.org/0000-0003-2152-966X
  • Farbod Yousefi - دانشجوی پزشکي- کميته تحقيقات دانشجويي- دانشکده پزشکي- دانشگاه علوم پزشكي قزوين- قزوين- ایران. http://orcid.org/0000-0002-9367-7007

چکیده

مقدمه: شواهد نشان می‌دهد که شرایط دوران بارداری، اثرات پایداری را بر جنین خواهد گذاشت. هدف این مطالعه بررسی تأثير سه نوع استرس شایع، میدان الکترومغناطیس، محدودیت حرکت و تزاحم دوران جنینی بر میزان اضطراب در موش صحرایی نر تولدیافته بود.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه تجربی موش صحرایی ماده باردار از نژاد ویستار به‌صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند، شامل: 1- کنترل (با بارداری طبیعی) 2. گروه در معرض میدان الکترو‌مغناطیسی 2. گروه دریافت‌کننده استرس بی‌حرکتی و 3. گروه دریافت‌کننده استرس تزاحم. 3 گروه تیمارکه از روز هشتم تا هیجدهم بارداری یکی از استرس‌های متفاوت را به‌طور روزانه دریافت کردند. 3 ماه پس از تولد، میزان اضطراب فرزندان نر با استفاده از دستگاه ماز بعلاوه‌ای مرتفع مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: میانگین درصد تعداد ورود به بازوهای باز و مدت حضور در آنها در فرزندان تولديافته تحت هر سه نوع استرس دوره جنینی نسبت‌به گروه کنترل به‌صورت معنی‌داری کاهش یافت (05/0P<).
نتیجه‌گیری: برطبق یافته‌ها، استرس دوره جنینی موجب افزایش اختلالات اضطراب در فرزندان مي‌شود. استرس بی‌حرکتی بیشترین تأثير و استرس اجتماعی کمترین تأثير را در این زمینه دارد.
انتشار مقاله
آوریل 14, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
SOFIABADI, Mohammad; ESMAEILI, Mohammad Hossein; YOUSEFI, Farbod. مقایسه تأثير سه استرس مختلف دوران بارداری بر اضطراب موش های صحرایی تولد یافته نر. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:37-42, آوریل. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2461>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v4i15.2461.