اثرات تجویز مزمن پیوگلیتازون بر اضطراب و افسردگی موش‌های آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین

نویسندگان

  • محمد صوفی ابادی - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. https://orcid.org/0000-0001-9459-3369
  • محمدحسین اسماعیلی - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. https://orcid.org/0000-0003-2152-966X
  • هاشم حق‌دوست‌یزدی - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. https://orcid.org/0000-0001-5825-8758
  • پوریا مقیمی‌آذر - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. https://orcid.org/0000-0002-2238-2631

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.2777

چکیده

مقدمه: بیماران آلزایمری از اضطراب و افسردگی رنج می‌برند. استفاده از پیوگلیتازون برای بیماری‌های نورودژنراتیو سودمند می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پیوگلیتازون بر اضطراب و افسردگی در موش‌های آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین بود.

مواد و روش‌ها: حیوانات به گروه کنترل، حلال، پیوگلیتازون، شم، استرپتوزوتوسین و استرپتوزوتوسین به همراه حلال یا پیوگلیتازون تقسیم شدند. برای القای آلزایمر، استرپتوزوتوسین (3 میلی‌گرم/کیلوگرم، 5 میکرولیتر) به داخل بطن‌های طرفی مغز تزریق شد. پیوگلیتازون (10 ميكروليتر) یا حلال به مدت 21 روز داخل صفاقی تزریق شدند. سپس پیامدهای رفتاری با استفاده از آزمون‌های جعبه تاریک- روشن، ماز به‌علاوه مرتفع و ترجیح سوکروز ارزیابی گردید.

نتایج: تجویز استرپتوزوتوسین دفعات ورود و مدت زمان حضور در قسمت روشن و بازوهای باز و همچنین درصد ترجیح سوکروز را در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کاهش داد. تجویز پیوگلیتازون به موش‌های تحت درمان با استرپتوزوتوسین به‌طور معنی‌داری دفعات ورود و مدت زمان حضور در قسمت روشن و بازوهای باز و درصد ترجیح سوکروز را افزایش داد.

نتیجه‌گیری: تجویز مزمن پیوگلیتازون می‌تواند رفتارهای مرتبط با اضطراب و افسردگی را در موش‌های آلزایمری کاهش دهد.

بیوگرافی نویسنده

محمد صوفی ابادی، - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

فیزیولوژی

##submission.downloads##

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-03-19

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي