بررسي اثر عصاره هيدروالکلي شاه توت بر روی ترميم زخم‌های دیابتي موش صحرائي نر نژاد ویستار

  • Nahid Kasaeian - دانشجوي کارشناسي ارشد زیست‌شناسی سلولی- تکوینی، گروه زيست‌شناسي، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامي، دامغان، ايران. http://orcid.org/0000-0003-0333-2660
  • Abdolhosein Shiravi* - دانشیار، گروه زيست‌شناسي، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامي، دامغان، ايران. http://orcid.org/0000-0002-2836-3204
  • Vida Hojati - استادیار، گروه زيست‌شناسي، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامي، دامغان، ايران. http://orcid.org/0000-0002-0408-389X

چکیده

مقدمه: دیابت یا مرض قند از بیماری‌های شایع و ناتوان‌کننده انسان است که می‌تواند مشکلات جدی را برای اندام‌ها ایجاد کند. یکی از این مشکلات زخم‌های مزمن و مقاوم به درمانی است که معمولاً در کف پای این بیماران ایجاد می‌شود. این عارضه را پای دیابتی Diabetic foot هم می‌گویند. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره هيدرو الکلي شاه توت بر روی ترمیم زخم‌های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 48 سر موش نر نژاد ویستار را به 4 گروه (كنترل، شم، تجربی یک، تجربی دو) تقسیم گردیدند. در گروه‌های مورد آزمایش زخمی به طول 3 سانتی‌متر در سمت چپ ستون فقرات ایجاد شد. روند ترمیم زخم به‌صورت ماكروسكوپی و میکروسکوپی بررسی شد.
نتایج: زخم گروه‌های دیابتی شده با استرپتوزوسین در مقایسه با گروه سالم ترمیم دیرتری نشان داد و التیام زخم در گروه‌های تجربی تیمار شده با عصاره هيدروالکلي شاه توت نسبت‌به گروه كنترل از سرعت بیشتری برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد كه عصاره هيدروالکلي شاه توت موجب تسریع ترمیم زخم‌های پوستی نمونه‌های سالم و دیابتی می‌شود.
چاپ شده
مارس 14, 2022
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
KASAEIAN, Nahid; SHIRAVI*, Abdolhosein; HOJATI, Vida. بررسي اثر عصاره هيدروالکلي شاه توت بر روی ترميم زخم‌های دیابتي موش صحرائي نر نژاد ویستار. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:31-38, مارس 2022. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2474>. تاریخ دسترسی: 30 ژوئن 2022 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2474.