ساخت و بررسی نانو ذرات لیپوزومال حاوی عصاره هیدرو الکلی Silybum marianum و بررسی سمیت آن بر رده ی سلول سرطانی استئوسارکوما(SAOS-2) و سلول سالم فیبروبلاست(HFF)

  • Mohammad Taebpour کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، گروه علوم و فنون نوین پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، ایران http://orcid.org/0000-0002-5085-8051
  • Mohammad Majdizadeh - کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی- گروه زیست‌فناوری- شرکت ریز زیست‌فناوران فردا‌نگر- پارک علم و فناوری یزد- يزد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-1274-2170
  • Bibi Fatemeh Haghiralsadat * - استادیار- گروه علوم و فنون نوین پزشکی- دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد-يزد- ایران. - مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت- پژوهشکده علوم تولید مثل- دانشگاه علوم‌پزشکی شهید صدوقی یزد- يزد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-8655-2118
  • Milad Akhlaghi - کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی- گروه بیوشیمی بالینی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد-يزد-ايران. http://orcid.org/0000-0001-5965-3637

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش ساخت نانولیپوزومهای حاوی عصاره­ی Silybum marianum و بررسی سمیت آن بر روی رده­ی سلول سرطانی SAOS-2 و بررسی سمیت عصاره آزاد و لیپوزومهای خالی بر رده­ی HFF میباشد.
مواد و روشها: سه سامانه­ ی لیپوزومی حاوی عصاره­ی با درصد مولی متفاوتی از SPC80 و SPC60 به همراه کلسترول بروش فیلم نازک تهیه گردید. فرمولاسیون مناسبتر با توجه به درصد بارگذاری و میزان رهایش انتخاب گردید. الگوی رهایش عصاره از فرمولاسیون منتخب ارزیابی شد و اندازه و بار سطحی ذرات بررسی گردید. در پایان سمیت سامانه­ی منتخب حاوی عصاره، و عصاره آزاد و سامانه فاقد عصاره بر رده­ی سلولی SAOS-2 و سمیت عصاره آزاد و سامانه­ی فاقد اسانس بر رده­ی سلولی HFF سنجیده شد.
نتایج: میزان بارگذاری عصاره در فرمولاسیون منتخب، اندازه ذرات، شاخص پراکندگی، و پتانسیل زتا برای فرمولاسیون منتخب، به ترتیب %15/016/84، nm98، 286/0 و mV2/17- میباشد. رهایش عصاره در شرایط دمایی مشابه سلول سالم و سرطانی آهسته است.  همچنین عصاره لیپوزومه نسبت به عصاره آزاد سمیت بیشتری بر رده­ی سلولی SAOS-2 داشته و لیپوزوم فاقد عصاره و عصاره آزاد سمیت کمی بر رده­ی سلولی HFF داشته اند.
نتیجه گیری:  بر اساس نتایج، سامانه­ی لیپوزومی حاوی عصاره با برخورداری از ویژگیهای فیزیوشیمیایی و سمیت مناسب بر رده­ی سلولی SAOS-2، میتواند حامل مناسب برای رسانش ترکیبات گیاهی به سلولهای هدف باشد.
انتشار مقاله
اوت 5, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
TAEBPOUR, Mohammad et al. ساخت و بررسی نانو ذرات لیپوزومال حاوی عصاره هیدرو الکلی Silybum marianum و بررسی سمیت آن بر رده ی سلول سرطانی استئوسارکوما(SAOS-2) و سلول سالم فیبروبلاست(HFF). مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:61-73, اوت 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2483>. تاریخ دسترسی: 04 دسامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v16i1.2483.