بررسی و مقایسه سمیت عصاره پوست و گل انار بر رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان و مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست و گل انار

نویسندگان

  • محمد طائب پور - کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، گروه علوم و فنون نوین پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. https://orcid.org/0000-0002-5085-8051
  • محمد مجدی زاده - کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، گروه زیست فناوری، شرکت ریز زیست فناوران فردانگر، پارک علم و فناوری یزد، یزد، ایران. https://orcid.org/0000-0002-1274-2170
  • فاطمه صادقیان ندوشن - مرکز تحقیقات فناوری نانو و مهندسی بافت، مؤسسه علوم باروری یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. https://orcid.org/0000-0003-2767-7882
  • میلاد اخلاقی - کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. https://orcid.org/0000-0001-5965-3637
  • بی بی فاطمه حقیرالسادات - استادیار، گروه علوم و فنون نوین پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. - مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، پژوهشکده علوم تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. https://orcid.org/0000-0002-8655-2118

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.2722

چکیده

مقدمه: وجود ترکیبات فنولی و فلاوونوئیدی در عصاره بخش‌های مختلف انار، می‌تواند نوید بخش اثرات ضدتوموری و آنتی‌اکسیدانی برای این میوه نواحی گرمسیری باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه‌ی سمیت عصاره پوست و گل انار بر رده‌ی MCF-7 سرطان پستان و مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست و گل انار است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه عصارهی هیدورالکلی گل و پوست انار به روش سوسکسوله به‌صورت مجزا استخراج شد. سپس سلولهای سرطانی MCF-7 کشت و تکثیر داده شد و سمیت سلولی هر دو عصاره در غلظت‌های مختلف به مدت 48 ساعت براساس آزمون رنگسنجی (MTT) سنجیده شد. همچنین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهی گل و پوست انار با استفاده از آزمون به داماندازی رادیکال آزاد (DPPH) مقایسه گردید.

نتايج: نتایج این پژوهش نشان داد که عصارههای هیدورالکلی گل و پوست انار در غلظتهای مختلف به‌طور معنیداری (05/0P<) رشد سلول‌های سرطانی MCF-7 را نسبتبه گروه کنترل کاهش داده و IC50 عصارهی گل انار و پوست انار به‌ترتیب 471/16 μg/m و 186/6 μg/ml تعیین گردید. همچنین مشخص گردید که فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره پوست انار نسبتبه گل بیشتر میباشد. بالاترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهی گل انار و پوست انار به‌ترتیب در غلظتهای μg/ml250 و μg/ml62/5 تعیین گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه هر دو عصاره از ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدتوموری برخوردار می‌باشند، می‌توان عصاره انار را به‌منظور انجام تحقیقات ضدتوموری و آنتی‌اکسیدنی به پژوهشگران حوزه سرطان و صنایع غذایی پیشنهاد نمود.

مراجع

Tao Z, Shi A, Lu C, Song T, Zhang Z, Zhao J. Breast cancer: epidemiology and etiology. Cell Biochemistry and Biophysics 2015;72:333-8. doi: 10.1007/s12013-014-0459-6

Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68:394-424. doi: 10.3322/caac.21492

Salehiniya H, Haghighat S, Parsaeian M, Majdzadeh R, Mansournia M, Nedjat S. Iranian breast cancer risk assessment study (IRBCRAS): a case control study protocol. WCRJ 2018;5:1-5. doi: 10.32113/wcrj_20183_1016

Nafissi N, Khayamzadeh M, Zeinali Z, Pazooki D, Hosseini M, Akbari ME. Epidemiology and histopathology of breast cancer in Iran versus other Middle Eastern countries. Middle East Journal of Cancer 2018;9:243-51. doi: 10.30476/mejc.2018.42130

Taebpour M, Majdizadeh M, Haghiralsadat BF. Fabrication and characterization of liposomal nanoparticles containing hydroalcoholic extract of Artemisia absintium and its toxicity on MCF-7 breast cancer cell line. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease 2021;14:64-77.[Persian]. doi: 10.30699/ijbd.14.1.64

Majdizadeh M, Rezaei Zarchi S, Movahedpour AA, Shahi Malmir H, Sasani E, Haghiralsadat BF. A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil. SSU_Journals 2018;25:853-64.[Persian].

Greenwell M, Rahman PK. Medicinal plants: their use in anticancer treatment. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 2015;6:4103. doi: 10.13040%2FIJPSR.0975-8232.6(10).4103-12

Rao PV, Nallappan D, Madhavi K, Rahman S, Jun Wei L, Gan SH. Phytochemicals and biogenic metallic nanoparticles as anticancer agents. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016;2016:1-15. doi: 10.1155/2016/3685671

Malik A, Mukhtar H. Prostate cancer prevention through pomegranate fruit. Cell cycle (Georgetown, Tex.) 2006;5:371-3. doi: 10.4161/cc.5.4.2486

Song B, Li J, Li J. Pomegranate peel extract polyphenols induced apoptosis in human hepatoma cells by mitochondrial pathway. Food and Chemical Toxicology 2016;93:158-66. doi: 10.1016/j.fct.2016.04.020

Mirjalili A. A review on biochemical constituents and medicinal properties of pomegranate (Punica granatum L.). J Med Plants 2015;14:1-22.[Persian].

Sharifiyan F, Mirjalili S A, Fazilati M, Poorazizi E, Habibollahi S. Cytotoxic effect of hydro-alcoholic extract of pomegranate (Punica granatum L.) flowers and isolated ursolic acid on B16f10 melanoma cells. J Med Plants 2020;19:177-191. doi: 10.29252/jmp.19.74.177

Moga MA, Dimienescu OG, Bălan A, Dima L, Toma SI, Bîgiu NF, Blidaru A. Pharmacological and therapeutic properties of Punica granatum phytochemicals: Possible roles in breast cancer. Molecules 2021;26:1054. doi: 10.3390/molecules26041054

Taebpour M, Majdizadeh M, Haghiralsadat BF. Fabrication and evaluation of liposomal nanoparticles containing Silybum marianum extract and its toxicity on osteosarcoma cancer cell line (SAOS-2) and healthy fibroblast cell (HFF). Knowledge and Health in Basic Medical Sciences 2021:16:61-73.[Persian]. doi: 10.22100/jkh.v16i1.2483

El‐Hadary AE, Ramadan MF. Phenolic profiles, antihyperglycemic, antihyperlipidemic, and antioxidant properties of pomegranate (Punica granatum) peel extract. Journal of Food Biochemistry 2019;43:e12803. doi: 10.1111/jfbc.12803

Elfalleh W, Hannachi H, Tlili N, Yahia Y, Nasri N, Ferchichi A. Total phenolic contents and antioxidant activities of pomegranate peel, seed, leaf and flower. Journal of Medicinal Plants Research 2012;6:4724-30. doi: 10.5897/JMPR11.995

Bassiri-Jahromi S, Doostkam A. Comparative evaluation of bioactive compounds of various cultivars of pomegranate (Punica granatum) in different world regions. AIMS Agriculture and Food 2019;4:41-55. doi: 10.3934/agrfood.2019.1.41

Waly MI, Ali A, Guizani N, Al-Rawahi AS, Farooq SA, Rahman MS. Pomegranate (Punica granatum) peel extract efficacy as a dietary antioxidant against azoxymethane-induced colon cancer in rat. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012;13:4051-5. doi: 10.7314/APJCP.2012.13.8.4051

Servatkhah M, Mahmoudi R, Kamali A, Tajale M, Jafari-barmak M, Nikseresht M. The Effect of Pomegranate Seed Oil on the Proliferation of Human Breast Cancer Cell Lines MCF-7 and MDA-MB468. Armaghane Danesh 2015;19:930-937.[Persian].

Beriz E, Shekarforoush SS, Hosseinzadeh S. Investigation of the antioxidant properties of metanolic peel extract of pomegranate (Punica granatum var. Rabbab). Food Hygiene 2016;6:13-21.[Persian].

Tadi Beni M, Ansari F, Heydari A, Khalili Sadrabad E. Determination of antioxidant activity and phenolic content of ethanolic extract of pomegranate peel, seed and juice. Journal of Babol University of Medical Sciences 2018; 20 (S1-2018).[Persian].

Khakzad S, Farahmandfar R, Ahmadpour A. Study on antioxidant properties of leathery and spongy peels of pomegranate (Punica granatum L.). Journal of Food Science and Technology 2019;15:103-111.

Hoseini S, Rashidi L, Homapour M. Investigation of Polyphenolic Compounds and Antioxidant Properties of black peel Pomegranate Juice cultivar (Punica granatum) in Saveh. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 2019;14:99-108.[Persian]

Zamani Esmati F, Nikoonahad Lotfabadi N, Haghiralssadat BF. Effect of Pomegranate peel extract on expression of angiogenesis stimulating gene (VEGF) in A2780 cell line of ovarian cancer. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2020;22:68-74.[Persian].

Mehrabani M, Raeiszadeh M, Najafipour H, Esmaeli Tarzi M, Amirkhosravi A, Poustforoosh A, Mohammadi MA, Naghdi S, Mehrabani M. Evaluation of the Cytotoxicity, Antibacterial, Antioxidant, and Anti-inflammatory Effects of Different Extracts of Punica granatum var. pleniflora. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2020;27:414-25. doi: 10.22062/jkmu.2020.91474

Foti MC. Antioxidant properties of phenols. J Pharm Pharmacol 2007;59:1673-85. doi: 10.1211/jpp.59.12.0010

Osmani S, Mohseni-Kouchesfahani H, Jalali H. Investigating the synergistic effect of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract and quercetin on Calu-6 human lung carcinoma cells. KAUMS Journal (FEYZ) 2019;23:596-604.[Persian].

Sharma P, McClees SF, Afaq F. Pomegranate for prevention and treatment of cancer: An update. Molecules 2017;22:177. doi: 10.3390/molecules22010177

Dikmen M, Ozturk N, Ozturk Y. The antioxidant potency of Punica granatum L. Fruit peel reduces cell proliferation and induces apoptosis on breast cancer. Journal of Medicinal Food 2011;14:1638-46. doi: 10.1089/jmf.2011.0062

Asmaa MJ, Ali AJ, Farid JM, Azman S. Growth inhibitory effects of crude pomegranate peel extract on chronic myeloid leukemia, K562 cells. International Journal of Applied and Basic Medical Research 2015;5:100-105. doi: 10.4103%2F2229-516X.157154

Manasathien J, Indrapichate K. Apoptosis of MCF-7 cancer cell induced by pomegranate(Punica granatum L.) peel extract.Suranaree Journal of Science & Technology 2017;24:63-74. doi: 10.13140/RG.2.2.36748.74881

Song B, Li J, Li J. Pomegranate peel extract polyphenols induced apoptosis in human hepatoma cells by mitochondrial pathway. Food and Chemical Toxicology 2016;93:158-66. doi: 10.1016/j.fct.2016.04.020

Faria A, Calhau C. The bioactivity of pomegranate: impact on health and disease. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2011;51:626-34. doi: 10.1080/10408391003748100

Gulati N, Laudet B, Zohrabian VM, Murali RA, Jhanwar-Uniyal ME. The antiproliferative effect of Quercetin in cancer cells is mediated via inhibition of the PI3K-Akt/PKB pathway. Anticancer Research 2006;26:1177-81.

Mirjalili A. A study on the mode of action of anticancer bioactive compounds occurring in pomegranate. Complementary Medicine Journal 2016;6:1600-23.[Persian].

Shaygannia E, Bahmani M, Zamanzad B, Rafieian-Kopaei M. A review study on Punica granatum L. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 2016;21:221-7. doi: 10.1177%2F2156587215598039

##submission.downloads##

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-03-19

ارجاع به مقاله

طائب پور م., مجدی زاده م., صادقیان ندوشن ف., اخلاقی م., & حقیرالسادات ب. ب. ف. (2023). بررسی و مقایسه سمیت عصاره پوست و گل انار بر رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان و مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست و گل انار. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 18(1), Page:9–16. https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.2722

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي