بررسی تأثیر برنامه تعدیل رژیم غذایی بر یافته‌های اختصاصی کبدی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی: کارآزمایی بالینی

نویسندگان

  • SeyedAli Jafari - دانشیار گروه گوارش کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • Aramesh Rezaeian - مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی‌بر شواهد، مربی پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. - مربی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. http://orcid.org/0000-0002-4977-8513
  • Zahra Namjou* - کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. - مربی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. http://orcid.org/0000-0001-7115-8807
  • Majid Ghayour-Mobarhan - مرکز تحقیقات سندرم متابولیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. - مرکز بین‌المللی یونسکو علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. http://orcid.org/0000-0002-1081-6754
  • Zahra Ghaneifar - دانش‌آموخته رشته تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. http://orcid.org/0000-0003-4458-6472

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i2.2561

چکیده

مقدمه: بیماری کبدی مزمن یکی از مهمترین بیماری‌هایی است که با تأثیر متقابل بر وضعيت تغذیه‌ای کودکان و نوجوانان سلامت آنان را تهدید می‌کند. مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثیر برنامه تعدیل رژیم غذایی بر یافته‌های اختصاصی کبدی در کودکان مبتلا به بیماری کبدی مزمن انجام شد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک کار آزمایی کنترل شده تصادفی با دو گروه و با به کارگیری روش پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود که بر روی 45 نفر گروه مداخله و 30 نفر گروه کنترل در بیمارستان قائم مشهد انجام گرفت. گروه مداخله علاوه بر مراقبت معمول، برنامه آموزشی تعدیل رژیم غذایی را طی 6 جلسه کارگاه دریافت نمودند و بیماران گروه کنترل تحت مراقبت معمول قرار گرفتند. سطح بیلی‌روبین (توتال، مستقیم)، آلبومین، پروترومبین، ترانس آمینازها (AST، ALT) واحدهای پژوهش، با استفاده از نمونه خون قبل از مداخله و پس از 12 هفته پیگیری پس از مداخله مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، ویلکاکسون، من ویتنی و خی دو انجام شد.

نتایج: نتایج حاصل از بررسی داده‌ها نشان داد که مداخله برنامه تعدیل رژیم غذایی اثرات مثبتی بر یافته‌های اختصاصی کبدی دارد به نحوی که بین دو گروه کنترل و مداخله از نظر آزمون‌هاي اختصاصی کبدی زمان پروترومبین، آلبومین، آسپارتات ترانس آمیناز، آلانین ترانس اختلاف معناداری) وجود داشت (05/0P). در رابطه با بیلی‌روبین توتال و مستقیم، هپاتومگالی و اسپلنومگالی نتایج معنادار نبود (05/0P>).

نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت مداخله آموزشی، توصیه می‌شود تا والدین و مراقبان بهداشتی جهت پیشگیری از عوارض نامطلوب بیماری کبدی در کودکان از برنامه آموزشی تعدیل رژیم غذایی به‌عنوان راهکاری مؤثر استفاده کنند و مطالب آموزشی مرتبط در اختیار آنان قرار گیرد.

 

بیوگرافی نویسندگان

Aramesh Rezaeian، - مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی‌بر شواهد، مربی پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. - مربی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

 

Zahra Namjou*، - کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. - مربی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

 

Majid Ghayour-Mobarhan، - مرکز تحقیقات سندرم متابولیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. - مرکز بین‌المللی یونسکو علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

 

Zahra Ghaneifar، - دانش‌آموخته رشته تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-07-13

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي