تأثیر پاندمی COVID-19 بر انتشار مقالات و تحقیقات علمی

  • Anneh Mohammad Gharravi - دانشیار علوم تشریحی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. - سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه. http://orcid.org/0000-0001-5113-5982

چکیده

از اواخر سال 2019 تحقیقات مربوط‌به ویروس کرونا و پاندمی COVID-19، مجلات پزشکی را فرا گرفت. حجم زیاد این مطالعات نحوه انتشار تحقیقات علمی را تغییر داد. در سال 2020 در حدود 4 درصد ازکل تحقیقات جهانی به ویروس کرونا اختصاص‌یافته است. محققان بیش از 100000 مقاله در مورد بیماری همه‌گیر ویروس کرونا در سال 2020 منتشر کرده‌اند. این حجم از مطالعات در چند جنبه، شیوه معمول انتشار مقالات را تحت تأثیر قرار داد.
1- ظهور پیش چاپ‌ها(Preprint) :
بیش از 30000 مقاله COVID-19 منتشر شده در سال 2020 به شکل پیش چاپ (Preprint) بوده است (بین 17% تا 30% از کل مقاله‌های تحقیقاتی COVID-19 (
2- داوری سریع:
به‌دلیل نیاز فراوان به تحقیقات در برخی موارد پایگاه‌هایی مانند  MedRxivمقالات  COVID-19را داوری و پس از 72 روز نشر می‌کردند حداقل دو برابر کمتر از زمان نرمال.
3- گسترش جغرافیایی نویسندگان وابسته به شیوع بیماری:
در ابتدا به‌دلیل ظهور بیماری مقالات کشور چین بیشتر بود و برای مثال با شیوع آن در ایتالیا مقالات محققان ایتالیایی بیشتر شد.
4- استنادات به مقالات:
مقالات COVID-19 در قیاس با دیگر تحقیقات استنادات بیشتری به‌دست آوردند. برای مثال یک مقاله سال 2020 در مجله لانست در حدود 26320 ارجاع خورده است.
5- میزان بالای رتراکشن مقالات COVID-19:
به‌طور معمول، سه سال طول می‌کشد تا سردبیران مقاله‌ای را رتراک کنند، اما در طی پاندمی COVID-19، فقط چند ماه برای رتراک مقالات COVID-19 طول کشیده است- به‌دلیل اینکه این مقاله‌ها به دقت زیادی مطالعه می‌شوند و در سطح جهانی استفاده می‌گردد (1 و 2).
انتشار مقاله
آوریل 14, 2021
نوع مقاله
نامه سردبیر
چگونه ارجاع دهیم؟
GHARRAVI, Anneh Mohammad. تأثیر پاندمی COVID-19 بر انتشار مقالات و تحقیقات علمی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:1-1, آوریل. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2562>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v4i15.2562.