بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ریه ،کبد و قلب بیماران مبتلا به covid-19 مراجعه کننده در بیمارستان رازی رشت

  • Masoumeh Faghani - دانشیار- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی- گروه علوم تشریح- دانشکده پزشکی- گیلان- رشت- ایران. http://orcid.org/0000-0001-6011-1958
  • Erfan Naseri - دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه علوم تشريح- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت- ایران. http://orcid.org/0000-0001-5320-3096
  • Fahimeh Mohammadghasemi - دانشیار- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی- گروه علوم تشریح- دانشکده پزشکی- گیلان- رشت- ایران. http://orcid.org/0000-0002-1294-7838
  • Paridokht Karimian - استادیار- گروه پاتولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت- ایران. http://orcid.org/0000-0001-5973-5034

چکیده

مقدمه: کووید 19 یک بیماری عفونی نوظهور و حاد تنفسی می‌باشد که با قدرت شیوع بالا، کشورهای گسترده‌ای را درگیر کرده است. بیماری با ایجاد نارسایی پیشرونده تنفسی، درگیری ارگان‌های دیگر و در نتیجه ایجاد مشکلات سیستمیک، می‌تواند منجر به مرگ شود. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ریه، کبد و قلب بیماران مبتلا به Covid-19 انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه از سه ارگان ریه، کبد و قلب 6 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان رازی رشت بعد از فوت و اخذ رضایت از خانواده متوفی، بیوپسی سوزنی انجام گرفت. تمامی نمونه‌ها توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. یافته‌های سرولوژی و پاراکلینیک بیماران ارزیابی گردید.
نتایج: نمونه‌برداری بافتی، آسیب آلوئولی پیشرفته و احتقان عروقی را در ریه اکثر بیماران را نشان داد. ترومبوز عروقی کوچک در ریه بیماران با سابقه بالینی پیشرفته مشاهده شد. بررسی آسیب‌شناسی بافت کبد نشان‌دهنده التهاب اطراف ناحیه پورتال و گسترش استئاتوز در سلول‌های کبدی بود. علايم میوکاردیت خفیف در بافت قلب دیده شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، تغییرات بافت‌های کبد، قلب و ریه در بیماران این مطالعه ممکن است به‌دلیل عوارض جانبی ثانویه ناشی از COVID-19، درمان‌های دارویی متفاوت در ابتدای مواجهه با بیماری کووید-19 ویا اثر سوابق بالینی بیماران باشد.
انتشار مقاله
اكتبر 30, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
FAGHANI, Masoumeh et al. بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ریه ،کبد و قلب بیماران مبتلا به covid-19 مراجعه کننده در بیمارستان رازی رشت. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:55-64, اكتبر. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2586>. تاریخ دسترسی: 01 دسامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v16i3.2586.