دوره 16، شماره 3: 1400

چاپ شده: 2021-10-30

مقاله پژوهشي

بررسی اثر بربرین بر عوامل اکسیداتیو سرم در مسمومیت مزمن با سرب

Marzieh Pour-Ebrahimian
Fatemeh Zare Mehrjerdi
Maryam Yadegari
Azadeh Shahrokhi Raeini
Mansour Esmaili Dehaj
Page:22-27
DOI:: https://doi.org/10.22100/jkh.v16i3.2515