ارزش تشخیصی سطح سرمی انزیم های ADA ,GGT و ALP در تشخیص و پیش اگهی سرطان سینه،یک مطاله سه مرکزی

  • Sudeshna Behera - دپارتمان بیوشیمی- بیمارستان- IMS , SUM دانشگاه انوساندان- بوبانسوار- اودیشا- هند.
  • Itishri Jena - دپارتمان بیوشیمی- بیمارستان- IMS , SUM دانشگاه انوساندان- بوبانسوار- اودیشا- هند.
  • Smaraka Ranjan Panda - دپارتمان نفرولوژی- بیمارستان اپولو- اودیشا هند.
  • Sarthak Ranjan Nayak - دپارتمان بیوشیمی- بیمارستان- IMS , SUM دانشگاه انوساندان- بوبانسوار- اودیشا- هند.
  • Subhashree Ray - دپارتمان بیوشیمی- بیمارستان- IMS , SUM دانشگاه انوساندان- بوبانسوار- اودیشا- هند.

چکیده

مقدمه: سرطان سینه شایع‌ترین نوع سرطان در زنان هندی و دومین نوع رایج در زنان روستایی هند است. سرطان را می‌توان با تشخیص زودهنگام هنگامی که اندازه تومور کوچک است درمان کرد تا به‌طور کامل با عمل جراحی برداشته شود. تعدادی از تومورمارکرها به‌منظور تشخیص زودهنگام سرطان مورد مطالعه قرار گرفته‌است. با این حال، این امکانات تنها در مراکز پیشرفته و مجهز به آخرین فن‌آوری موجود هستند و آنها نیز گران هستند.
مواد وروش: این تحقیق یک مطالعه کنترل موردی بر روی ۲۶ بیمار است که در آنها سرطان پستان به‌طور کلینیکی و هیستوپاتواوژیکی تشخیص داده شده بود. نمونه‌ها ابتدا براساس TNM staging طبقه‌بندی گردید. سرم خون برای اندازه‌گیری آنزیم‌های ADA، GGT و آنزیم‌های کبدی (SGOT, SGPT, and ALP) جمع‌آوری گردید.
نتایج: افزایش قابل‌توجهی در میزان سرم ADA،GGT  و ALP در بیماران سرطانی سینه در مقایسه با کنترل‌های سالم وجود داشت. همچنین مقایسه بین طبقات سرطان افزایش قابل‌توجهی در میزان سرم ADA،GGT  و ALP را نشان داد.
نتيجه‌گيري: میزان افزایش آنزیم‌ها را می‌توان به‌عنوان یکی از معیارهای تشخیصی مهم برای تعیین بیماران مبتلا به سرطان پستان در نظر گرفت. این ازمایشات در مناطق دور افتاده براحتی در دسترس و مقرون‌به‌ صرفه برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه می‌باشد.
انتشار مقاله
اكتبر 30, 2021
نوع مقاله
گزارش مختصر
چگونه ارجاع دهیم؟
BEHERA, Sudeshna et al. ارزش تشخیصی سطح سرمی انزیم های ADA ,GGT و ALP در تشخیص و پیش اگهی سرطان سینه،یک مطاله سه مرکزی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:49-54, اكتبر. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2695>. تاریخ دسترسی: 01 دسامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v16i3.2695.