اثر ضداضطرابی آلفالینولئیک اسید در موش¬های صحرایی مدل آلزایمر با افزایش بیان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز میانجی¬گری می¬شود

  • Nahaleh Tofighi دانشجوی دکتری فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران http://orcid.org/0000-0001-8840-2634
  • Masoumeh Asle-Rousta - استادیار، گروه فیزیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. http://orcid.org/0000-0002-2087-5483
  • Mehdi Rahnema - دانشیار، گروه فیزیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. http://orcid.org/0000-0001-9176-5153
  • Rahim Amini - استادیار، گروه زیست شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. http://orcid.org/0000-0002-3636-9956

چکیده

مقدمه: یکی از شاخصه‌های بیماری آلزایمر، رسوب پپتید آمیلوئیدبتا (Aβ) در مغز است. Aβ علاوه بر پیدایش استرس اکسیداتیو و التهاب، بیان فاکتور نورتروفیک مشتق از مغز (BDNF) را کاهش می‌دهد و حتی قبل از مختل نمودن حافظه، اختلالات رفتاری نظیر اضطراب را ایجاد می‌کند. آلفالینولئیک‌اسید یک اسیدچرب غیراشباع امگا-3 است که اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و نوروپروتکتیو دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر آلفالینولئیک‌اسید بر اضطراب القا شده توسط Aβ1-42 و نقش احتمالی BDNF در این اثر انجام شد.
مواد و روش‌ها: رت‌های نر نژاد ویستار به چهار گروه کنترل، آلفالینولئیک اسید، آمیلوئیدبتا و آمیلوئیدبتا-آلفالینولئیک‌اسید تقسیم شدند. پس از تزریق درون هیپوکامپی Aβ1-42، حیوانات به‌مدت 14 روز متوالی، آلفالینولئیک اسید را با دوز μg/kg 150 به‌صورت زیرپوستی دریافت کردند. در پایان دوره، رفتار اضطرابی حیوانات با استفاده از ماز بهعلاوه مرتفع ارزیابی شد و بیان mRNAی BDNF در هیپوکامپ نیز توسط real time PCR سنجیده شد. سطح معنی‌داری آماری اختلاف بین گروه‌ها، 05/0 در نظر گرفته شد.
نتايج: در آزمون ماز بعلاوه مرتفع، آلفالینولئیک‌اسید موجب افزایش چشمگیر درصد ورود به بازوی باز و درصد زمان ماندن در بازوی باز در رت‌های دریافت‌کننده Aβ1-42 شد )001/0(P<. آلفالینولئیک‌اسید، بیان mRNAی BDNF را نیز در هیپوکامپ این حیوانات افزایش داد )05/0(P<.
نتیجه‌گیری: بر‌اساس نتایج مطالعه، آلفالینولئیک‌اسید در رت‌های مدل آلزایمر اثر ضداضطرابی دارد و این اثر، تا حد زیادی از طریق افزایش BDNF اعمال می‌شود. همچنین احتمالاً آلفالینولئیک‌اسید در کاهش نورودژنراسیون مؤثر باشد.
انتشار مقاله
اكتبر 26, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
TOFIGHI, Nahaleh et al. اثر ضداضطرابی آلفالینولئیک اسید در موش¬های صحرایی مدل آلزایمر با افزایش بیان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز میانجی¬گری می¬شود. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:9-14, اكتبر. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2608>. تاریخ دسترسی: 01 دسامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v16i3.2608.