مدل‌های حیوانی القای دیابت نوع 1 در جوندگان: یک مطالعه مروری

  • Alireza Lotfi - دانشجوی دکترای تخصصی علوم تشریحی- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- کرمانشاه- ایران. http://orcid.org/0000-0003-2158-6082
  • Mozafar Khazaei - استاد علوم تشریحی- مرکز تحقیقات باروری و ناباروری- پژوهشکده فناوری سلامت- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- کرمانشاه- ایران. http://orcid.org/0000-0003-0536-3217

چکیده

مقدمه: دیابت یک بیماری متابولیک مزمن با شیوع بالا است که با هیپرگلیسمی ناشی از کمبود نسبی یا فقدان انسولین، مشخص می‌گردد. دیابت نوع 1 (تخریب سلول‌های بتا) و دیابت نوع 2 (مقاومت در برابر انسولین و فقدان عملکرد جبرانی سلول‌های بتا) دو نوع اصلی دیابت می‌باشد. مدل‌های حیوانی دیابت به‌عنوان ابزار مهمی در بررسی این بیماری، کمک می‌کند تا از مطالعات چالش‏برانگیز غیراخلاقی و هزینه بر در نمونه‌های انسانی اجتناب گردد. لذا هدف مطالعه مروری حاضر، بررسی انواع مدل‌های حیوانی القایی و خودبخودی دیابت نوع 1 در جوندگان است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری سیستماتیک، با کلید واژه‌های دیابت، القاء و مدل حیوانی در سال‌های 1991 تا 2021 در پایگاه‌های PubMed، Scopus و موتور Google scholar جست‌وجو انجام شد. مقالات مربوط‌به موضوع مطالعه، انتخاب و بررسی شدند.
نتایج: از نیمه قرن بیستم تا امروز، مدل‌های جدیدی برای درمان و پیشگیری از دیابت در شرایط درون بدن و آزمایشگاهی معرفی شده‌اند. برای القای دیابت نوع 1 مدل‌های متنوعی وجود دارد که هر یک دارای نقاط ضعف و قوت هستند. این مدل‌ها شامل مدل‌های خودبخودی، دستکاری ژنتیکی و القاء شیمیایی هستند. به‌طور معمول، یکی از روش‌های القاء دیابت در حیوانات، استفاده از مواد شیمیایی به‌ویژه استرپتوزوتوسین (STZ) است و حیوانات مورد استفاده عمدتاً جوندگان (موش صحرایی و موش) و به میزان کمتر گربه، سگ، خوک و پریمات‌ها هستند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه، هنوز مدل حیوانی استاندارد و کاملی وجود ندارد و راه طولانی تا رسیدن به یک مدل جامع از پاتوژنز و عوارض دیابت وجود دارد لذا توسعه این مدل‌ها ضروری می‌باشد. با توجه به اهمیت مطالعات دیابت، لازم است که انتخاب مدل حیوانی مناسب هر مطالعه با دقت انجام شود.
انتشار مقاله
اكتبر 27, 2021
نوع مقاله
مرور نظام مند
چگونه ارجاع دهیم؟
LOTFI, Alireza; KHAZAEI, Mozafar. مدل‌های حیوانی القای دیابت نوع 1 در جوندگان: یک مطالعه مروری. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:28-48, اكتبر. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2641>. تاریخ دسترسی: 01 دسامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v16i3.2641.