ویژگی‌های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به فشارخون بستری شده در بیمارستان بهارلو تهران با تشخیص کوید-19 و ارتباط آن با مرگ و میر آنها در سال 1399

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به فشارخون با تشخیص کوید-19 و ارتباط آن با مرگ انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت هم‌گروهی گذشته‌نگر و بر روی 341 بیمار مبتلا به فشار خون و کووید-19 بستری شده در بیمارستان بهارلو انجام شد. اطلاعات بیماران در طول مدت بستری از خود بیماران و پرونده‌های پزشکی جمع‌آوری شد. رضایت آگاهانه‌ی خود بیماران یکی از شروط ورود بیماران به این مطالعه بود. سطح معناداری برای همه‌ی تجزیه و تحلیل‌ها 5 درصد در نظر گرفته شد.
نتایج: بر اساس نتایج به‌دست امده از این مطالعه میزان مرگ ومیر این بیماران 22% بوده است. دو گروه بهبود‌یافته و فوت‌شده از نظر سن (044/0P=)، مقدار اکسیژن در بدو بستری (000/0P=) و بستری شدن درICU  (000/0P=) اختلاف معنادار داشته‌اند به‌طوری‌که بیماران فوت شده به‌طور میانگین 12/3 سال پیرتر بوده، دارای 83/6 واحد اکسیژن خون کمتر در هنگام بستری و 3/69 درصد بستری بیشتر در ICU نسبت‌به گروه بهبود‌یافته بودند. دو گروه زنده مانده و فوت‌شده، از نظر فاکتورهای شمارش گلبول‌های سفید خون (007/0P=)، لنفوسیت (011/0P=)، نوتروفیل (000/0P=)، پروتیین واکنشی التهابی (000/0P=)، نیتروژن اوره خون (001/0P=)، کراتینین خون (002/0P=) و لاکتات دهیدروژناز (000/0P=) با هم اختلاف معنادار داشتند. این اختلاف به‌طوری بود که افراد فوت شده لنفوسیت و نوتروفیل کمتر و CRP، WBC، BUN، CR و LDH بیشتری نسبت به افراد زنده مانده داشتند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه بیماران مبتلا به فشارخون دارای میزان مرگ و میر بالاتری هستند. افراد فوت شده از نظر فاکتورهای تعداد گلبول‌های سفید خون، لنفوسیت، نوتروفیل، پروتیین واکنشی التهابی، نیتروژن اوره خون، کراتینین خون و لاکتات دهیدروژناز با گروه زنده مانده اختلاف داشتند.
انتشار مقاله
اكتبر 26, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
MOUSAVI MOVAHED, Seyed Majid et al. ویژگی‌های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به فشارخون بستری شده در بیمارستان بهارلو تهران با تشخیص کوید-19 و ارتباط آن با مرگ و میر آنها در سال 1399. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:15-21, اكتبر. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2665>. تاریخ دسترسی: 01 دسامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v16i3.2665.