بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره‌ی آبی برگ بنه (Pistacia atlantica)، گیاه بومی جنوب شرق ایران، بر روی تعدادی از باکتری‌های دهان و مجرای گوارش

چکیده

مقدمه: امروزه مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها، موجب گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی شده است. از طرفی به‌دلیل عدم اطمینان از پایداری و ایمنی آنتی‌اکسیدان‌های ساختگی، مصرف آنها توصیه نمی‌شود. از گیاهان به‌عنوان منبع قابل اطمینان و طبیعی از آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توان استفاده کرد. گیاه بنه با نام علمی Pistacia atlantica به‌دلیل وجود ترکیبات مختلف و خاصیت ضدباکتریایی آن قابل توجه است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات آنتی‌باکتریال عصاره آبی برگ بنه بر روی شش مورد از باکتری‌های دهان و مجرای گوارش بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقادیر حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت‌کشندگی (MBC) عصاره آبی برگ بنه علیه 6 گونه باکتریایی به‌روش براث میکرودایلوشن مشخص شد. هر آزمایش سه بار تکرار شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS به‌وسیله آزمون‌های آماری One-Way ANOVA و Least Significant Difference (LSD) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: همه باکتری‌های مورد بررسی به غلظت‌های متفاوتی از عصاره آبی برگ بنه حساس بودند. میانگین MIC عصاره آبی بنه در بین باکتری‌های مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری داشت (05/0P<). به‌طوری که حساسیت باکتری‌های گرم مثبت به‌طور معنی‌داری نسبت‌به باکتری‌های گرم منفی به عصاره بیشتر بود (05/0P<). میانگین MBC عصاره آبی بنه در بین باکتری‌های مورد آزمایش تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (253/0P=).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که عصاره آبی برگ بنه دارای خاصیت ضدباکتریایی می‌باشد که می‌توان از آن در صنایع غذایی و داروسازی استفاده کرد.
انتشار مقاله
اكتبر 26, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
MOHAMMADPARAST TABAS, Pouria et al. بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره‌ی آبی برگ بنه (Pistacia atlantica)، گیاه بومی جنوب شرق ایران، بر روی تعدادی از باکتری‌های دهان و مجرای گوارش. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:2-8, اكتبر. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2543>. تاریخ دسترسی: 01 دسامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v16i3.2543.