طراحی و امكان‌سنجي فني - اقتصادي سيستم جمع‌آوري زيرزميني پسماندهاي خانگي در شهر كرج

  • Mohammad Nourisepehr - استاد- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
  • Alireza Hajimohammadali شهرداری شاهرود - شاهرود - ايران
  • Amir Arabesmaiili - شهرداری شاهرود - شاهرود - ايران.
  • Javad Eskandari - شهرداری شاهرود - شاهرود - ايران.
  • Aliakbar Roudbari - دانشيار - گروه مهندسي بهداشت محيط - دانشکده بهداشت - دانشگاه علومپزشکي شاهرود - شاهرود - ايران. http://orcid.org/0000-0002-9672-3646
  • Elnaz Zarezadeh* - دانشجوی ارشد- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم‌پزشکی البرز- کرج- ایران.

چکیده

مقدمه: چالش‌هاي فراوان سیتم جمع‌آوری روزمینی شامل سرريزي مخازن به‌علت تعداد كم مخازن، ايجاد آلودگي بصري، عدم سازگاري مخازن با مبلمان شهري، آسيب‌پذيري مخازن در‌برابر خوردگي و آتش‌سوزي و نارضايتي ساكنين، منجر به ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری زیرزمینی شد. هدف اين مطالعه، طراحی و تعيين الزامات فني و هزينه‌هاي راه‌اندازي سيستم جمع‌آوري زيرزميني پسماندهاي خانگي در شهر كرج بود.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي- تحليلي مي‌باشد كه به مدت 6 ماه در شهر كرج و بر روي سيستم جمع‌آوري پسماند انجام مي‌شود. در اين مطالعه قرار است جايگزيني سيستم فعلي جمع‌آوري پسماندهاي بلوار چهارباندی مهرشهر شهر كرج كه در حال حاضر به‌صورت جمع‌آوري از طريق مخازن روزميني است با سيستم جمع‌آوري زيرزميني، از جنبه‌هاي فني و اقتصادي مورد آناليز و مقايسه قرار گيرد. مراحل اجرايي مطالعه عبارتند از مراجعه به معاونت خدمات شهري شهرداري كرج براي دريافت اطلاعات مخازن نصب‌شده در بلوار چهار‌باندی مهرشهر، طراحي سيستم جمع‌آوري زيرزميني پسماندهاي بلوار چهار‌باندی مهرشهر، تعيين هزينه‌هاي اجراي سيستم جمع‌آوري زيرزميني دربلوار چهارباندی مهرشهر و مقايسه فني دو سيستم جمع‌آوري فعلي (روزميني) و زيرزميني.
نتایج: نتايج مطالعه نشان داد كه در سيستم جمع‌آوري روزميني، مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه برابر با 1772298000 تومان و مجموع هزينه‌هاي بهره‌برداري ده ساله برابر با 5156406506 تومان است و در سيستم جمع‌آوري زيرزميني، مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه برابر با1267236800 تومان و مجموع هزينه‌‌هاي بهره‌برداري ده ساله برابر با 4095305226 تومان است.
نتیجه‌گیری: بررسي هزينه‌ها نشان مي‌دهد كه هم هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و هم هزينه‌هاي بهره‌برداري ده ساله سيستم جمع‌آوري مخزن زيرزميني كمتر از سيستم مخازن روزميني است. لذا تغییر الگوی جمع‌آوری زباله شهر کرج به الگوی زیرزمینی پیشنهاد می‌گردد.
انتشار مقاله
اوت 5, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
NOURISEPEHR, Mohammad et al. طراحی و امكان‌سنجي فني - اقتصادي سيستم جمع‌آوري زيرزميني پسماندهاي خانگي در شهر كرج. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:2-12, اوت 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2614>. تاریخ دسترسی: 24 سپتامبر. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v16i1.2614.