مشخصه یابی فیزیکو شیمیایی نانو حامل‌های ذرات کیتوزان پر شده بابتاسیکلودکسترین/مزالازین: فرايند آزادسازي دارو وافزایش خاصیت آنتی اکسیدانی

نویسندگان

  • Matin Karpour - دانشجوی دکتر، گروه شیمی دانشکده علوم، پردیس 2 دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
  • Nina Alizadeh* - دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. - دانشجوی دکتر، گروه شیمی دانشکده علوم، پردیس 2 دانشگاه گیلان، رشت، ایران. http://orcid.org/0000-0002-4788-9893

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2662

چکیده

داروی مزالازین MSZ)، 5-آمینو-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید)یک داروی ضد التهاب است ،که معمولاً برای درمان کولیت اولسراتیو خفیف تا متوسط فعال به دلیل فعالیت زیستی آن در سلولهای روده استفاده می شود. این مطالعه با هدف ایجاد یک سیستم رهایش پایدار جدید برای مزالازین (MSZ) با تهیه کمپلکس در هم جای β-سیکلودکسترین (β-CD) با نانوذرات کیتوزان (CS) انجام شده است

مواد و روشها: کمپلکس­های درهم­جای داروی مهمان MSZ با میزبان­ β-CDوکمپلکسMSZ/β-CD اصلاح شده توسط نانوذرات کیتوزان (CS) تهیه شدند و ويژگی آنها بوسيله کاربرد روشهای اسپکتروسکوپی UV-Vis و FTIR و 1HNMR و SEM بررسی شدند. محاسبات روابط تشكيل كمپلكسهاي اصلاح شده و كاربرد آنها با استفاده از آناليز داده هاي اسپكتروسكوپيUV-Vis انجام شد.

نتایج: بررسی­ فاز انحلال­پذیری برای داروی MSZ در میزبان بتاسیکلودکسترین طبق روش هیگوچی و کانرز[1] انجام شد و برای آنها از نوع مدل نمودار  AL مانند دیاگرام­­ فاز انحلال­پذیری هیگوچی وکانرزM − 1 462/696   Kstab= محاسبه شد.  خاصیت آنتی­اکسیدانی داروی  MSZبا β-CD  بوسیله سینتیک حذف رادیکال آزادDPPH ˙ در مقایسه داروهای MSZ آزاد، MSZ/β-CD، MSZ/β-CD-CS، به دلیل افزایش حلالیت کمپلکس دارویی افزایش یافت.

نتیجهگیری: نتایج نشان داد که بر اساس پارامترهای بهینه سازی شده، نانوذرات کمپلکس  MSZ/β-CD-CS، به عنوان نانو کره هایی با اندازه ذرات کوچک و بازده بالا بارگیری دارو شناخته می شوند. به طور حتم، نانوذرات MSZ/β-CD-CS پتانسیل گسترده ای برای توسعه سیستم جدید انتقال داروی MSZ با مشخصات رهایش پایدار به نمایش گذاشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

بیوگرافی نویسنده

Nina Alizadeh*، - دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. - دانشجوی دکتر، گروه شیمی دانشکده علوم، پردیس 2 دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-04-19

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي