پیش بینی ریسک پیشرفت به مرحله شدید کووید-19 در بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر بیرجند

  • Freshteh Osmani* - آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- واحد توسعه تحقیقات بالینی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. http://orcid.org/0000-0002-6112-7131
  • Mohamad Osmani - لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. http://orcid.org/0000-0002-6050-5751
  • Masood Ziaee - متخصص عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. http://orcid.org/0000-0003-0218-6833

چکیده

مقدمه: تشخیص و درمان به موقع برای زنده‌ماندن بیماران شدید بیماری کرونا ویروس 2019 (COVID-19) بسیار مهم است. مطالعات مختلفی خصوصیات بالینی بیماران بستری در بیمارستان COVID-19 را نشان داده‌اند. با این حال، عوامل پیش‌بینی نتایج هنوز نامشخص است. هدف ما در این مطالعه، بررسی عوامل خطر بالقوه مرتبط با پیشرفت شدت بیماری در سیر طبیعی COVID-19 بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع گذشته‌نگر تک مرکزی بود، که در آن بیماران بستری مبتلا به کووید- 19 بیمارستان ولیعصر بیرجند (به غیر از بیمارانی که در همان مرحله اول تریاژ، در مرحله خیلی شدید بیماری قرار داشتند). مورد بررسی قرار گرفتند و علايم بیماری آنها ثبت شد. همچنین، اطلاعات بیمارانی که وارد مرحله خیلی شدید و بحرانی بیماری شده و به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال داده شدند، تفکیک داده شده و تقسیم‌بندی بیماران بر اساس شاخص‌های بالینی انجام شد. سرانجام، اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی و درمانی مربوط‌به 111 بیمار مبتلا به کووید بستری با تأیید آزمایشگاه ویروس‌شناسی مستقر در بیمارستان جمع‌آوری شد. با استفاده از مدل رگرسیونی لجستیک، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل انجام شد.
نتایج: از بین 111 بیمار مورد بررسی، 93 بیمار مرخص شده و 18 بیمار وارد فاز شدید بیماری شدند. تعداد لنفوسیت‌ها (G /L 56/0 در مقابلG/L 3/1 در گروه بیماران تشدیدیافته نسبت‌به گروه ترخیص شده کمتر بود. تعداد لوب ریوی درگیر)0/5 در مقابل 0/4 بود، تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که جنسیت مرد (8/24OR=) (1/342-8/1CI: 95%)، بیماری همراه زمینه‌ای (6/52OR=)، (41/6-776/3CI: 95%) از جمله عوامل تأثیرگذار بر شدت پیشرفت بیماری هستند. همچنین، نتایج به‌دست آمده نشان داد که نمره شدت CT با سطح التهاب مرتبط است و سن بالاتر، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت بالاتر (NLR) و نمره شدت CT در هنگام بستری بیماران، از دیگر عوامل خطر مؤثر بر پیشرفت کوتاه مدت ویروس کووید-19 در این بیماران هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه، شناسایی زودرس بیماران COVID-19 با ریسک بالا را تسهیل مي‌کند. این یافته‌ها برای پیش‌بینی خطر پیشرفت بیماران مبتلا‌به COVID-19 در زمان بستری مي‌تواند مفید باشد. همچنین، معاینه CT ممکن است به طبقه‌بندی ریسک کمک کند.
چاپ شده
مارس 13, 2022
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
OSMANI*, Freshteh; OSMANI, Mohamad; ZIAEE, Masood. پیش بینی ریسک پیشرفت به مرحله شدید کووید-19 در بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر بیرجند. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:1-8, مارس 2022. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2684>. تاریخ دسترسی: 30 ژوئن 2022 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2684.