بررسی تغییرات ریزساختاری ظریف در ایجاد روان پریشی ناشی از سوء مصرف طولانی مدت متآمفتامین : یک مطالعه تصویربرداری دیفیوژن تنسور

Investigation of subtle microstructural changes in the development of long-term methamphetamine-induced psychosis: A diffusion tensor imaging study

نویسندگان

  • Javad Sheikhi Koohsar -کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی (MRI)، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
  • Sadegh Masjoodi - دکتری تخصصی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • Alireza Azizi - دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. http://orcid.org/0000-0001-6289-7579
  • Salman Safdari - کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی (MRI)، گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • Hamaid Kalalian Moghadam* - گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. http://orcid.org/0000-0002-8342-919X

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i2.2832

چکیده

مقدمه: متآمفتامین یک محرک روانی غیرقانونی است که به طور گسترده در جهان مورد سوء مصرف قرار می گیرد. سوء مصرف  متآمفتامین ممکن است منجر به آسیب ماده سفید مغز و طیفی از اختلالات رفتاری و روان پریشی شود. مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی تغییرات ریز ساختاری  ظریف ماده سفید و همچنین روان پریشی ناشی از آن در وابستگی طولانی مدت به متآمفتامین است.
روش‌ اجرا: 42 مصرف کننده متآمفتامین  و 21 فرد سالم با معیارهای DSM-5  با کمک مراکز MMT سطح شهرستان شاهرود و   به وسیله آگهی انتخاب گردیده و  از تمامی آنها فرم رضایت نامه مشارکت داوطلبانه در این طرح اخذ گردید. سپس علائم روان پریشی با استفاده از مقیاس سندرم مثبت و منفی (Positive and Negative Syndrome Scale) اندازه گیری شد. همچنین از  روش آنالیز آماری بر پایه مسیر های عصبی  (TBSS) برای بررسی تفاوت‌های گروهی در میانگین انتشار(mean diffusivity)، ناهمسانگردی کسری(fractional anisotropy)، انتشار محوری(Axial diffusivity) و شعاعی(radial diffusivity) و ارتباط آن‌ها با علائم روان‌پریشی استفاده گردید.
یافته‌ها:  در این مطالعه  تصویربرداری دیفیوژن تنسور ، یکپارچگی ماده سفید مغز بر اساس TBSS و ارتباط آن با علائم روان‌پریشی،  دو یافته اصلی  را در گروه متآمفتامین نشان داد. (الف) معتادان به متآمفتامین به طور قابل توجهی FA کمتر و AD، RD، و MD بالاتر در طیف وسیعی از ماده سفید داشتند. (ب) همچنین  درگروه متآمفتامین نمره کل PANSS به طور قابل توجهی بالاتر از گروه کنترل مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: اختلال در یکپارچگی ماده سفید مسیرهای عصبی مغزی  نسبت به گروه کنترل  در معتادان به متآمفتامین مشاهده گردید. همچنین نتایج حاکی از آن است که آسیب شناسی مبتنی برسیستم عصبی، نقش کلیدی در بررسی علائم روان پریشی در وابستگی به متآمفتامین دارد.
کلمات کلیدی: متآمفتامین; اختلالات مرتبط با مواد، تصویربرداری تنسور انتشار (DTI)، مقیاس سندرم مثبت و منفی، علائم روان پریشی.

بیوگرافی نویسندگان

Alireza Azizi، - دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

 

Hamaid Kalalian Moghadam*، - گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-07-16

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي