##submission.viewingPreview##

تشخیص افتراقی متاستازهای کبدی و همانژیوم از طریق تصویربرداری MRI با وزن انتشار

نویسندگان

  • سلمان صفدری - کارشناسی ارشد MRI، گروه فناوری رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-2779-0826
  • فریبرز فائقی - دانشیار گروه فیزیک پزشکی، گروه فناوری رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-5132-3577
  • جواد شیخی کوهسار - کارشناسی ارشد MRI، مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری مرتبط با سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-2425-6265
  • حمید کلالیان‌مقدم - گروه فیزولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-8342-919X
  • بابک شکارچی - رادیولوژیست، گروه رادیولوژی، بیمارستان امام رضا، تهران، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0001-9741-9825

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i3.3030

چکیده

 

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی نقش تصویربرداری MR با وزن انتشار و نقشه ADC در تشخیص افتراقی متاستازهای کبدی و همانژیوم در بیماران مبتلا به  ضایعات کبدی است.

روش: از آوریل 2017 تا سپتامبر 2018، 30 بیمار (21 زن و 9 مرد) 32 تا 81 ساله (میانگین سنی 13.01±53.01) با 43 ضایعه که توسط سونوگرافی یا سی تی اسکن با ضایعات طبقه بندی شده به عنوان متاستاز یا همانینژیوم کبدی در ناحیه شکم تشخیص داده شدند. سپس برای تشخیص بیشتر به بخش MRI ارجاع داده شدند.  این مطالعه، با دستگاه MRI 1.5 تسلا) GE OPTIMA 450 ) برای جمع آوری داده ها از طریق کویل آرایه فاز 16 کانالی با یکنواختی 1ppm استفاده شد. علاوه بر این، توالی DWI با گیت تنفسی در چهار مقدار b 50-500-1000-1500 s/mm2 انجام شد. گروه مطالعه به دو زیر گروه به نام‌های همانژیوم‌های آتیپیک و هیپو هیپر متاستاز تقسیم شدند که در همه آنها میانگین ADC، میانگین ADCR (نسبت ضایعه به میانگین ADC کبد)، میانگین SIR ((نسبت ضایعه به میانگین شدت سیگنال کبدی برای مقادیر b فوق الذکر) و میانگین SI (میانگین نسبت شدت سیگنال بین گروه همانژیوم و متاستاز) محاسبه شد. سطح معنی داری داده ها از طریق آزمون t بررسی شد. به طور مشابه، حساسیت و ویژگی برای ADC، ADCR، SIR، و برش از طریق منحنی ROC تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: بین همانژیوم و ضایعات متاستاتیک در مقادیر میانگین ADC، میانگین ADCR، SIR در b=50 s/mm2 (p-value<0.01)، SI در b=50-500 و SIR در b تفاوت معنی‌داری وجود داشت. =500 s/mm2 (p-value<0.05). همچنین تمایز واضحی بین دو گروه متاستاز هیپو و هیپر عروقی از نظر SIR در b=1500 s/mm2 (p-value<0.01) و SIR در b=50-500-1000 s/mm2 (p- وجود داشت. مقدار<0.05). علاوه بر این، بین هر دو نوع همانژیوم از نظر مقادیر SIR در b=50 s/mm2 (p-value <0.05) و SIR در b=500s/mm2 (P-value <0.01) تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

نتیجه‌گیری: می‌توان از نقشه DWI-MRI و ADC برای پیاده‌سازی تشخیص‌های افتراقی بین همانژیوم و متاستاز در کبد با دقت، حساسیت و ویژگی بالاتر استفاده کرد.

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>