بررسی تغییرات مورفولوژیکی و بیان ژن‌های بلوغ سیتوپلاسمی‌ تخمک نارس بعد از 24 ساعت کشت آزمایشگاهی در زنان نابارور: یک مطالعه کنترل تصادفی

نویسندگان

  • فاطمه سادات حسینی - استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. https://orcid.org/0000-0001-8433-0290
  • مسعود یونسیان - استاد، گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. https://orcid.org/0000-0002-2870-7433
  • فیروزه اکبری اسبق - استاد، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. https://orcid.org/0000-0001-5365-425X
  • سید حمید آقایی بختیاری - استادیار، گروه پژوهشی بیوانفورماتیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران/ استادیار، گروه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. https://orcid.org/0000-0002-6093-7837

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.3047

چکیده

مقدمه: در طی درمان زنان نابارورکاندید لقاح آزمایشگاهی (IVF)، حدود 15 درصد از تخمک‌های به‌دست آمده، نابالغ باقی می‌مانند. بنابراین، یافتن یک رویکرد آزمایشگاهی کارآمد برای قابل استفاده کردن این نوع تخمک‌های نابالغ در بالین، به‌خصوص در زنانی که تعداد تخمک محدودی دارند، اهمیت دارد. یکی از این رویکردها، کشت تخمک نابالغ در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد به گونه‌ای که بیان ژن‌های دخیل در بلوغ سیتوپلاسمی تخمک نارس، افزایش یابد.

مواد و روش‌ها: از چهل و هشت زن نابارور کاندید لقاح آزمایشگاهی (IVF)، نود و پنج تخمک نارس اهدایی به‌دست آمد و تخمک‌ها به‌طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه کنترل بدون کشت و گروه مداخله به‌صورت کشت 24 ساعته در شرایط آزمایشگاهی. بعد از تکمیل نمونه‌گیری، تخمک‌های هر دو گروه به‌طور جداگانه فشرده و با روش کمی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (q-PCR) از نظر سطح بیان ژن‌های آدنوزین تری‌فسفات میتوکندری 6 (Mt-ATPase 6) و پروتئین مورفوژنتیک استخوان (BMP15) مقایسه شدند.

نتايج: سطح بیان ژن‌های MT-ATPase 6 و BMP15 در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به‌ترتیب 12/3± 867/7 و 78/0± 327/6 برابر افزایش معنی‌داری داشت (001/0>P). همچنین براساس تغییرات مورفولوژیکی، 54 درصد تخمک‌های نارس گروه مداخله، تقسیم میوزیس را از سرگیری کرده بودند.

نتیجه‌گیری: افزایش بیان دو ژن دخیل در بلوغ سیتوپلاسمی MT-ATP6 و BMP15 پس از کشت 24 ساعته در شرایط آزمایشگاهی، می‌تواند سبب از سرگیری تقسیم میوز در تخمک‌های نارس شود و این روش در زنانی که تخمک محدود دارند، میتواند مفید باشد.

مراجع

Halvaei I, Khalili MA, Razi MH, Nottola SA. The effect of immature oocytes quantity on the rates of oocytes maturity and morphology, fertilization, and embryo development in ICSI cycles. J Assist Reprod Genet 2012;29:803-10. doi: 10.1007/s10815-012-9799-6

Chian R, Tan SJRbo. Maturational and developmental competence of cumulus-free immature human oocytes derived from stimulated and intracytoplasmic sperm injection cycles. Reprod Biomed Online 2002;5:125-32. doi: 10.1016/s1472-6483(10)61614-8

Shirasawa H, Terada Y. In vitro maturation of human immature oocytes for fertility preservation and research material. Reprod Med Biol 2017;16:258–67. doi: 10.1002/rmb2.12042

Lin Y-H, Hwang J-L. In vitro maturation of human oocytes. Taiwanese J Obstet Gynecol 2006;45:95-9. doi: 10.1016/S1028-4559(09)60204-7

Li X, Mu Y, Elshewy N, Ding D, Zou H, Chen B, et al. Comparison of IVF and IVM outcomes in the same patient treated with a modified IVM protocol along with an oocytes-maturing system containing melatonin: A pilot study. Life Sci 2021;264:118706. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118706

Gasca S, Pellestor F, Assou S, Loup V, Anahory T, Dechaud H, et al. Identifying new human oocyte marker genes: a microarray approach. Reprod Biomed Online 2007;14:175-83. doi: 10.1016/s1472-6483(10)60785-7

Wells D, Patrizio P. Gene expression profiling of human oocytes at different maturational stages and after in vitro maturation. AJOG 2008;198:455.e1-9. doi: 10.1016/j.ajog.2007.12.030

Chong F, Bahena I, Casas E, Betancourt M, Ducolomb Y, González C, et al. ATPase6 participates in pig oocyte maturation in vitro. TIP [online]. 2018;21. doi: 10.22201/fesz.23958723e.2018.2.1

Markholt S, Grøndahl ML, Ernst E, Andersen CY, Ernst E, Lykke-Hartmann K. Global gene analysis of oocytes from early stages in human folliculogenesis shows high expression of novel genes in reproduction. Mol Hum Reprod 2012;18:96-110. doi: 10.1093/molehr/gar083

Hoseini FS, Salsabili N, Akbari-Asbagh F, Aflatoonian R, Aghaee-Bakhtiari SH. Comparison of Gene Expression Profiles in Human Germinal Vesicle Before and After Cytoplasmic Transfer From Mature Oocytes in Iranian Infertile Couples.JFRH 2016;10:71.

Máximo V, Soares P, Lima J, Cameselle-Teijeiro J, Sobrinho-Simoes M. Mitochondrial DNA somatic mutations (point mutations and large deletions) and mitochondrial DNA variants in human thyroid pathology: a study with emphasis on Hürthle cell tumors. Am J Clin Pathol 2002;160:1857-65. doi: 10.1016/S0002-9440(10)61132-7

Mesalam AA, El-Sheikh M, Joo M-D, Khalil AAK, Mesalam A, Ahn M-J, et al. Induction of Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction by Juglone Affects the Development of Bovine Oocytes Int J Mol Sci 2021;22:168. doi: 10.3390/ijms22010168

Baracca A, Sgarbi G, Mattiazzi M, Casalena G, Pagnotta E, Valentino ML, et al. Biochemical phenotypes associated with the mitochondrial ATP6 gene mutations at nt8993. Biochim Biophys Acta Bioenerg BBA-Bioenergetics 2007;1767:913-9. doi: 10.1016/j.bbabio.2007.05.005

Fanaei H, Khayat S, Halvaei I, Ramezani V, Azizi Y, Kasaeian A, et al. Effects of ascorbic acid on sperm motility, viability, acrosome reaction and DNA integrity in teratozoospermic samples. Iran J Reprod Med 2014;12:103.

Bisht S, Dada R. Oxidative stress: Major executioner in disease pathology, role in sperm DNA damage and preventive strategies. Front Biosci (Schol Ed) 2017;9:420-47. doi: 10.2741/s495

Venkatesh S, Kumar M, Sharma A, Kriplani A, Ammini A, Talwar P, et al. Oxidative stress and ATPase6 mutation is associated with primary ovarian insufficiency. Arch Gynecol Obstet 2010;282:313-8. doi: 10.1007/s00404-010-1444-y

Gilchrist RB, Lane M, Thompson JG. Oocyte-secreted factors: regulators of cumulus cell function and oocyte quality. Hum Reprod Update 2008;14:159-77. doi: 10.1093/humupd/dmm040

Sharov AA, Falco G, Piao Y, Poosala S, Becker KG, Zonderman AB, et al. Effects of aging and calorie restriction on the global gene expression profiles of mouse testis and ovary. BMC Biol 2008;6:24. doi: 10.1186/1741-7007-6-24

Wang L-y, Wang D-h, Zou X-y, Xu C-m. Mitochondrial functions on oocytes and preimplantation embryos. J Zhejiang Univ Sci B. 2009; 10(7):483-92. doi: 10.1631/jzus.B0820379

Moore RK, Otsuka F, Shimasaki S. Molecular basis of bone morphogenetic protein-15 signaling in granulosa cells. JBC 2003;278:304-10. doi: 10.1074/jbc.M207362200

Sanfins A, Rodrigues P, Albertini DFJJoar, genetics. GDF-9 and BMP-15 direct the follicle symphony. J Assist Reprod Genet 2018; 35:1741-50. doi: 10.1007/s10815-018-1268-4

Hussein TS, Thompson JG, Gilchrist RB. Oocyte-secreted factors enhance oocyte developmental competence. Dev Biol 2006;296:514-21. doi: 10.1016/j.ydbio.2006.06.026

Dahan MH, Tan SL, Chung J, Son W-YJHR. Clinical definition paper on in vitro maturation of human oocytes. Hum Reprod 2016;31:1383-6. doi: 10.1093/humrep/dew109

Cha K-Y, Chian R-C. Maturation in vitro of immature human oocytes for clinical use. Hum Reprod Update 1998;4:103-20. doi: 10.1093/humupd/4.2.103

Chian R-C, Buckett WM, Jalil AKA, Son W-Y, Sylvestre C, Rao D, et al. Natural-cycle in vitro fertilization combined with in vitro maturation of immature oocytes is a potential approach in infertility treatment. Fertil Steril 2004;82:1675-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2004.04.060

Eppig JJ. Coordination of nuclear and cytoplasmic oocyte maturation in eutherian mammals. Reprod Fertil Dev 1996;8:485-9. doi: 10.1071/rd9960485

.10. Fulka Jr J, First N, Moor R. Nuclear and cytoplasmic determinants involved in the regulation of mammalian oocyte maturation. Mol Hum Reprod 1998;4:41-9. doi: 10.1093/molehr/4.1.41

Eppig JJ, O’Brien MJ. Development in vitro of mouse oocytes from primordial follicles. Biol Reprod 1996;54:197-207. doi: 10.1095/biolreprod54.1.197

Li Y, Li R-Q, Ou S-B, Zhang N-F, Ren L, Wei L-N, et al. Increased GDF9 and BMP15 mRNA levels in cumulus granulosa cells correlate with oocyte maturation, fertilization, and embryo quality in humans. Reprod Biol Endocrinol 2014;12:1-9. doi: 10.1186/1477-7827-12-81

Cha K-Y, Chian R-CJHRU. Maturation in vitro of immature human oocytes for clinical use. Hum Reprod Update 1998;4:103-20. doi: 10.1093/humupd/4.2.103

Torner H, Brüssow K-P, Alm H, Ratky J, Pöhland R, Tuchscherer A, et al. Mitochondrial aggregation patterns and activity in porcine oocytes and apoptosis in surrounding cumulus cells depends on the stage of pre-ovulatory maturation. Theriogenology 2004;61:1675-89. doi: 10.1016/j.theriogenology.2003.09.013

Assou S, Anahory T, Pantesco V, Le Carrour T, Pellestor F, Klein B, et al. The human cumulus–oocyte complex gene-expression profile. Hum Reprod 2006;21:1705-19. doi: 10.1093/humrep/del065

Virant-Klun I, Knez K, Tomazevic T, Skutella T. Gene expression profiling of human oocytes developed and matured in vivo or in vitro. Bio Med Res Int 2013; 2013:879489 doi:10.1155/2013/879489

Lin ZL, Li YH, Xu YN, Wang QL, Namgoong S, Cui XS, et al. Effects of growth differentiation factor 9 and bone morphogenetic protein 15 on the in vitro maturation of porcine oocytes. Reprod Domest Anim 2014;49:219-27. doi: 10.1111/rda.12254

Dube JL, Wang P, Elvin J, Lyons KM, Celeste AJ, Matzuk MM. The bone morphogenetic protein 15 gene is X-linked and expressed in oocytes. Mol Endocrinol 1998;12:1809-17. doi: 10.1210/mend.12.12.0206

Otsuka F, Yao Z, Lee T-h, Yamamoto S, Erickson GF, Shimasaki S. Bone morphogenetic protein-15 identification of target cells and biological functions. JBC 2000;275:39523-8. doi:10.1074/jbc.M007428200

Ye H, Huang G-n, Zeng P-h, Pei L. IVF/ICSI outcomes between cycles with luteal estradiol (E 2) pre-treatment before GnRH antagonist protocol and standard long GnRH agonist protocol: a prospective and randomized study. J Assist Reprod Genet 2009; 26:105. doi: 10.1007/s10815-009-9300-3

Pfaffl MW, Horgan GW, Dempfle L. Relative expression software tool (REST©) for group-wise comparison and statistical analysis of relative expression results in real-time PCR. Nucleic Acids Res 2002;30:e36-e. doi: 10.1093/nar/30.9.e36

Lee S-H, Han J-H, Cho S-W, Cha K-E, Park S-E, Cha K-Y. Mitochondrial ATPase 6 gene expression in unfertilized oocytes and cleavage-stage embryos. Fertil Steril 2000;73:1001-5. doi: 10.1016/s0015-0282(00)00486-6

Bahrami M, Morris MB, Day MLJSr. Amino acid supplementation of a simple inorganic salt solution supports efficient in vitro maturation (IVM) of bovine oocytes. Sci Rep 2019;9:1-10. doi: 10.1038/s41598-019-48038-y

Christopikou D, Karamalegos C, Doriza S, Argyrou M, Sisi P, Davies S, et al. Spindle and chromosome configurations of human oocytes matured in vitro in two different culture media. Reprod Biomed Online 2010;20:639-48. doi: 10.1016/j.rbmo.2010.02.005

Jones GM, Cram DS, Song B, Magli MC, Gianaroli L, Lacham-Kaplan O, et al. Gene expression profiling of human oocytes following in vivo or in vitro maturation. Hum Reprod 2008;23:1138-44. doi: 10.1093/humrep/den085

Yang M, Tao J, Chai M, Wu H, Wang J, Li G, et al. Melatonin improves the quality of inferior bovine oocytes and promoted their subsequent IVF embryo development: mechanisms and results. Molecules 2017;22:2059. doi: 10.3390/molecules22122059

Rios GL, Buschiazzo J, Mucci NC, Kaiser GG, Cesari A, Alberio RJT. Combined epidermal growth factor and hyaluronic acid supplementation of in vitro maturation medium and its impact on bovine oocyte proteome and competence. Theriogenology 2015; 83:874-80. doi: 10.1016/j.theriogenology.2014.11.022

##submission.downloads##

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-03-19

ارجاع به مقاله

حسینی ف. س., یونسیان م., اکبری اسبق ف., & آقایی بختیاری س. ح. (2023). بررسی تغییرات مورفولوژیکی و بیان ژن‌های بلوغ سیتوپلاسمی‌ تخمک نارس بعد از 24 ساعت کشت آزمایشگاهی در زنان نابارور: یک مطالعه کنترل تصادفی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 18(1), Page:51–59. https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.3047

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي