بررسي ميزان آلودگي انگلی كبد شترهای كشتار شده در شاهرود در سال 1394

Ahmadreza Yazdanbakhsh1
, Hossein Hatami2
, Gholamali Sharifiarab3
, Majid Arabameri4
1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت.
2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت.
3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی
4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده


مقدمه: با‌توجه به شرايط آب و هوايي ايران، شتر مي‌تواند به‌عنوان منبع پروتئيني ارزشمندي در آب و هواي كويري در نظر گرفته شود. آلودگي‌هاي انگلي از شايع‌ترين امراض دامي بوده كه علاوه‌بر زيان‌ها و مخاطرات بهداشتي، خسارات اقتصادي فراواني را به‌دنبال دارد. اجراي اين پروژه با هدف شناسايي انگل‌هاي شايع در كبد شتر صورت گرفته تا با كمك به اجراي برنامه مبارزه عليه بيماري‌هاي انگلي بتوان اقدام مؤثری در كاهش اين‌گونه بيماري‌ها نمود.

مواد و روش‌ها: اين پروژه از فروردين سال 94 تا پایان مهرماه 94 صورت گرفته است، جهت تخمين ميزان آلودگي انگلي كبدهاي شتر، تعداد 94 نمونه از کبد شترهای کشتار شده در کشتارگاه شاهرود گرفته و نمونه‌ها پس از برش و خرد کردن به‌صورت قطعات دو تا سه سانتی‌متري جمع‌آوری و پس از شناورسازی و الک کردن، میزان آلودگی آن محاسبه گردید.

نتايج: شايع‌ترين علت ضبط كبد در تعداد 94 نفر شتر كشتار شده، كيست هيداتيك مي‌باشد كه با 45/7 درصد بيشترين آلودگي را به خود اختصاص داده است. در رتبه بعدي، فاسيولا با فراواني 06/1 درصد قرار داشت اما هيچ‌گونه آلودگي انگلي ديكروسلیوم مشاهده نگرديد. ضمناً باتوجه به بررسي صورت گرفته، صددرصد شتراني كه به كيست كبدي آلوده بودند داراي آلودگي انگلي ريوي نيز بودند.

نتیجه‌گیری: اين مطالعه نشان مي‌دهد كه شيوع آلودگي کبدهای شتر کشتار شده در شاهرود به انگل‌هاي فوق قابل توجه مي‌باشد كه اين مسأله علاوه‌بر تحميل زيان‌هاي اقتصادي ناشي از ضبط اندام آلوده، نشان‌دهنده وجود زمينه خطرات بهداشتي براي مصرف‌کنندگان منطقه مي‌باشد. لذا با‌توجه به چرخه زندگي و انتقال اين انگل‌ها، به‌كارگيري روش‌هاي پيشگيري بيماري با كمك سازمان دامپزشكي و اقدامات بهداشتي و كنترلي مناسب را طلب مي‌نمايد. همچنین با‌توجه به مخاطرات بهداشتي آلودگي انگلي و آلودگي قابل توجه شترها به انگل‌هاي بررسي شده، به‌كارگيري روش‌هاي پيشگيري بيماري با كمك شترداران و سازمان دامپزشكي ضروري مي‌باشد.


واژه های کلیدی


شتر، كيست هيداتيك، آلودگي انگلی، شاهرود.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Ahmadi NA. Hydatidosis in camels (Camelus dromedarius) and their potential role in the epidemiology of Echinococcus granulosus in Iran. J Helminthol 2005;79:119-25.

Parsani HR, Veer S, Momin RR. Common parasitic diseases of camel. Vet World 2008;1:317-8.

Ahmadi NA, Meshkehkar M. Prevalence and long term trend of liver fluke infections in sheep, goats and cattle slaughtered in Khuzestan, southwestern Iran. Journal of Paramedical Sciences 2010;1:26-31.

Gizachew B, Kibru F, Asrade B. Camel hydatidosis: Prevalence and economic significance in pastoral regions of Ethiopia. Journal of

Parasitology and Vector Biology 2013;5:90-5. doi: 10.5897/JPVB2013.0115

Daryani A, Alaei R, Arab R, Sharif M, Dehghan MH, Ziaei H. Prevalence of liver fluke infections in slaughtered animals in Ardabil province, Northwestern Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances 2006;5:408-11.

Ezatpour B. Hasanvand A, Azami M, Anbari K, Ahmadpour F. Prevalence of liver fluke infections in slaughtered animals in Lorestan, Iran. Journal of Parasitic Diseases 2015;39:725-9. doi: 10.1007/s12639-014-0428-4

Fathi S, Dehaghi MM, Radfar MH. Occurrence of hydatidosis in camels (Camelus dromedarius) and their potential role in the epidemiology of echinococcus granulosus in Kerman area, southeast of Iran. Comparative Clinical Pathology 2012;21:921-7. doi: 10.1007 /s00580-011-1200-0

Grosso G, Gruttadauria S, Biondi A, Marventano S, Mistretta A. Worldwide epidemiology of liver hydatidosis including the Mediterranean area. World J Gastroenterol 2012;18:1425-37. doi: 10.3748/wjg.v18.i13.1425

Aypak S, Eren H, Bakirci S, Uner S, Simsek E, Boga B, et al. Parasites detected by examination of fecal samples in wrestling camels. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2013;19:371-4. doi: 10.9775/kvfd.2012.7484

Yakhchali M, Ghobadi K. Survey of liver helminthes infection rate and economic loss in sheep in Urmia slaughterhouse. Scientific-Research Iranian Veterinary Journal 2005;9:60-6.[Persian].

Mahami-Oskouei M, Dalimi A, Forouzandeh-Moghadam M, Rokni MB. Prevalence and severity of animal fasciolosis in six provinces of Iran. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 2012;16:254-60.[Persian].

Kaufmann J. Parasitic infections of domestic animals: a diagnostic manual. Boston, USA: Birkhäuser Verlag;2013.

Ahmadi NA, Meshkehkar M. Prevalence and long term trend of liver fluke infections in sheep, goats and cattle slaughtered in Khuzestan, southwestern Iran. Journal of Paramedical Sciences 2010;1:26-31.

Rokni MB. Echinococcosis/hydatidosis in Iran. Iranian J Parasitol 2009;4:1-6.

Ibrahim MM. Study of cystic echinococcosis in slaughtered animals in Al Baha region, Saudi Arabia: interaction between some biotic and abiotic factors. Acta Tropica 2010;113:26-33. doi: 10.1016/j.actatrop ica.2009.08.029

Debela E, Abdulahi B, Megersa B, Kumsa B, Abunna F, Sheferaw D, et al. Hydatidosis of camel (Camelus dromedarius) at Jijiga municipal abattoir, Eastern Ethiopia: prevalence, associated risk factors and financial implication. Journal of Parasitic Diseases 2015;39:730-5. doi: 10.1007/s12639-014-0430-x
DOI: 10.22100/jkh.v11i3.1429