بهبود سمیت کلیوی و کبدی ناشی از سیس‌پلاتین توسط پالماتین در موش‌های صحرایی نر

نویسندگان

  • Nasser Mogharabian - استادیار- مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروری- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران. orcid http://orcid.org/0000-0001-8795-973X
  • Mehdi Khaksari - دانشیار- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران. orcid http://orcid.org/0000-0002-2240-1521
  • Seyed Mohammad Beladi Nejad - كميته تحقيقات دانشجويي- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Behzad Garmabi - استادیار- مرکز تحقیقات مطالعه و درمان ریتم‌های سیرکادین- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران. - استادیار- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران. orcid http://orcid.org/0000-0001-8228-0250
  • Akram Asadpour - بیمارستان امام حسین (ع)- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Hossein Khastar - دانشیار- مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروری- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران. orcid http://orcid.org/0000-0003-1605-3572

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v16i2.2639

چکیده

مقدمه: اگرچه سیس پلاتین (CP) به‌عنوان یک ماده شیمی درمانی مؤثر در ‌برابر بدخیمی‌های متعدد شناخته می‌شود، اما مصرف آن می‌تواند اثرات تخریبی شدید بر‌ روی کلیه و کبد داشته باشد. پالماتین یک ترکیب آلکالوئیدی است که از چندین گیاه دارویی سنتی بهدست می‌آید. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثرات پالماتین بر سمیت کبدی و مسمومیت کلیوی ناشی از CP در موش صحرایی است.

مواد و روش‌ها: حیوانات (52n=) در 4 گروه طبقهبندی شدند: 1) گروه کنترل 2) گروه CP (6 میلیگرم در کیلوگرم)؛ 3) و 4) گروه‌هایCP+  پالماتین (به‌ترتیب 50 و 100 میلیگرم در کیلوگرم). پس از انجام آزمایشات نمونه‌های ادرار، کلیه، خون و کبد برای ارزیابی جمعآوری شدند.

نتايج: نتایج نشان داد که CP باعث افزایش آلانین ترانس آمیناز (ALT) آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، کسر دفعی سدیم، کسر دفعی پتاسیم، کراتینین و BUN پلاسما و کاهش کلیرنس کلیوی کراتینین و همچنین کاهش میزان جریان ادرار در مقایسه با گروه کنترل می‌شود. افزایش در مالون دی‌آلدئید بافت کبدی و کلیوی به‌همراه کاهش در سطح گلوتاتیون در گروه CP نشان‌دهنده استرس اکسیداتیو در این بافتها میباشد. ارزیابی بافت‌های کبدی و کلیوی با استفاده از روش TUNEL القا آپوپتوز در حیوانات گروه CP را نشان داد.

نتايج: نتایج گروه‌های CP + palmatine نشان داد درمان با‌ استفاده از پالماتین منجر به کاهشAST ، ALT، کلیرنس کلیوی کراتینین، میزان جریان ادرار، مالون دی‌آلدئید کلیوی و کبدی و افزایش گلوتاتیون کلیوی و کبدی، کسر دفعی سدیم و پتاسیم، BUN و کراتینین پلاسما در مقایسه با گروه CP می‌شود. آپوپتوز در بافتهای کبدی و کلیوی در گروهCP + palmatine نیز کاهش یافت.

نتیجه‌گیری: یافته‌های ما نشان داد که آسیب‌های کلیوی و کبدی با مهار آپوپتوز و استرس اکسیداتیو توسط پالماتین کاهش می‌یابد.

بیوگرافی نویسنده

  • Nasser Mogharabian، - استادیار- مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروری- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران.
     

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2021-09-27

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده