بررسی اثر عصاره جلبک گراسیا کرتیکاتا (Gracilaria Corticata) بر خون‌رسانی و فیبروز زخم‌های آلوده پوست رت

نویسندگان

  • هومن عکاشه - گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0001-9024-9640
  • ایرج میرزایی دیزگاه - مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-3488-6842
  • سیدجواد حسینی شکوه - مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-1392-1736

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.2936

چکیده

مقدمه: ترمیم زخم وابسته به رگزایی و میزان تولید کلاژن توسط فیبروبلاست‌ها است. جلبک‌های دریایی از جمله ارگانیسم‌هایی هستند که امروزه مورد توجه مصارف درمانی برای بهبود زخم هستند. این تحقیق به بررسی تأثیر جلبک دریایی به نام Gracilaria corticata برای افزایش رگزایی و فیبروز زخم پوستی عفونی می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: هشتاد موش نر صحرایی در این آزمایش شرکت کردند که طبق پروتکل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی نگهداری شدند. حیوانات به چهار گروه (هر گروه 20 موش صحرایی) تقسیم شدند و در تمام حیوانات آزمایشی یک زخم مربعی پشت انجام شد. زمان نقطه 3، 7، 14 و 21 روز پس از جراحی بود. پس از ایجاد زخم، 50 میکرولیتر سوسپانسیون حاوی CFU/mL 108×2 میکروب استافیلوکوکوس روی زخم ریخته شد. گروهها شامل شاهد (بدون درمان)، اکسید روی (کنترل)، پماد 3% و 7% (درمان با جلبک) تقسیم شدند. نمونهها در فرمالین بافر 10% قرار داده شد و سپس در پروسه عملآوری بافت و رنگآمیزی با ترکروم قرار گرفتند. ترکروم برای نشان دادن رشتههای کلاژن و میزان فیبروز انجام شد. از طرفی دو آنتیبادی VEGF و TGF-Β برای ارزیابی ایمونوهیستوشیمی بهکار رفت.

نتایج: استفاده از جلبک بیشتر از تجویز اکسید روی، باعث افزایش بروز VEGF و TGF-Β شد.

نتیجه‌گیری: استفاده از جلبک به شکل پماد، اثر تقویتی بر بهبود زخم عفونی دارد که می‌تواند مربوط‌به خون‌رسانی بیشتر و در نتیجه ایمنی‌بخشی بیشتر در زخم، همراه با اثرات ضدمیکروبی باشد.

مراجع

Enoch S, Leaper DJ. Basic science of wound healing. Surgery 2008;26:31-7. doi: 10.1016/j.mpsur.2007.11.005

Makrantonaki E, Wlaschek M, Scharffetter‐Kochanek K. Pathogenesis of wound healing disorders in the elderly. J Dtsch Dermatol Ges 2017;15:255-75. doi: 10.1111/ddg.13199

Belachew TF, Asrade S, Geta M, Fentahun E. In vivo evaluation of wound healing and anti-inflammatory activity of 80% methanol crude flower extract of Hagenia abyssinica (Bruce) JF Gmel in mice. Evid Based Complement Alternat Med 2020;2020. doi: 10.1155/2020/9645792

Barrientos S, Stojadinovic O, Golinko MS, Brem H, Tomic-Canic M. PERSPECTIVE ARTICLE: Growth factors and cytokines in wound healing. Wound Repair Regen 2008;16:585-601. doi: 10.1111/j.1524-475X.2008.00410.x

Wang X-J, Han G, Owens P, Siddiqui Y, Li AG. Role of TGFβ-mediated inflammation in cutaneous wound healing. J Investig Dermatol Symp Proc 2006;11:112-7. doi: 10.1038/sj.jidsymp.5650004

Bao P, Kodra A, Tomic-Canic M, Golinko MS, Ehrlich HP, Brem H. The role of vascular endothelial growth factor in wound healing. J Surg Res 2009;153:347-58. doi: 10.1016/j.jss.2008.04.023

Negut I, Grumezescu V, Grumezescu AM. Treatment strategies for infected wounds. Molecules 2018;23:2392. doi:10.3390/molecules23092392

Parastan R, Kargar M, Solhjoo K, Kafilzadeh F. Staphylococcus aureus biofilms: Structures, antibiotic resistance, inhibition, and vaccines. Gene Reports 2020;20:100739. doi:10.1016/j.genrep.2020.100739

Negut I, Dorcioman G, Grumezescu V. Scaffolds for wound healing applications. Polymers (Basel) 2020;12:2010. doi:10.3390/polym12092010

Durham PG, Sidders AE, Beam JE, Kedziora KM, Dayton PA, Conlon BP, et al. Harnessing ultrasound-stimulated phase change contrast agents to improve antibiotic efficacy against methicillinresistant Staphylococcus aureus biofilms. Biofilm 2021;3:100049. doi: 10.1016/j.bioflm.2021.100049

Kannan M, Pushparaj A, Dheeba B, Nageshwari K, Kannan K. Phytochemical screening and antioxidant activity of marine algae Gracilaria corticata and Spirulina platensis. J Chem Pharm Res 2014;6:312-18.

Petchidurai G, Nagoth JA, John MS, Sahayaraj K, Murugesan N, Pucciarelli S. Standardization and quantification of total tannins, condensed tannin and soluble phlorotannins extracted from thirtytwo drifted coastal macroalgae using high performance liquid chromatography. Bioresource Technology Report 2019;7:100273. doi: 10.1016/j.biteb.2019.100273

Kuznetsova TA, Andryukov BG, Besednova NN, Zaporozhets TS, Kalinin AV. Marine algae polysaccharides as basis for wound dressings, drug delivery, and tissue engineering: A review. J Mar Sci Eng 2020;8:481. doi: 10.3390/jmse8070481

Adolph S, Jung V, Rattke J, Pohnert G. Wound closure in the invasive green alga caulerpa taxifolia by enzymatic activation of a protein cross-linker. Angew Chem Int Ed Engl 2005; 44:2806-8. doi: 10.1002/anie.200462276

Madkour FF, Hassan MM, Abdo W, Khalil WF. Wound healing activity of brown algae plus polyherbal extract in normal and alloxan-induced diabetic rats. J Adv Vet Res 2013;3:102-8.

Premarathna AD, Ranahewa TH, Wijesekera SK, Wijesundara RRMKK, Jayasooriya AP, Wijewardana V, et al. Wound healing properties of aqueous extracts of Sargassum illicifolium: An in vitro assay. Semin Arthritis Rheum 2019;24:1-7. doi: 10.1016/j.wndm.2018.11.001

Premarathna AD, Ranahewa TH, Wijesekera SK, Harishchandra DL, Karunathilake KJK, Waduge RN, et al. Preliminary screening of the aqueous extracts of twenty-three different seaweed species in Sri Lanka with in-vitro and in-vivo assays. Heliyon 2020;6:e03918. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e03918

Okonkwo UA, DiPietro LA. Diabetes and wound angiogenesis. Int J Mol Sci 2017;18:1419. doi: 10.3390/ijms18071419

Arguelles E. Proximate analysis, antibacterial activity, total phenolic content and antioxidant capacity of a green microalga Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson. Asian Jr of Microbiol Biotech Env Sc 2018;20:150-8.

Paharik AE, Parlet CP, Chung N, Todd DA, Rodriguez EI, Van Dyke MJ, et al. Coagulase-negative staphylococcal strain prevents Staphylococcus aureus colonization and skin infection by blocking quorum sensing. Cell Host Microbe 2017;22:746-56. doi: 10.1016/j.chom.2017.11.001

Al-Dulaimi O, Rateb ME, Hursthouse AS, Thomson G, Yaseen M. The Brown Seaweeds of Scotland, Their Importance and Applications. Environments 2021;8:59. doi: 10.3390/environments8060059

Athitya L, Bharath V, Nellore J, Prakash P. Screening of gracilaria corticata extracts for acetylcholinesterase inhibitory activity. Res J Pharm Technol 2018;11:3848-50. doi: 10.5958/0974-360X.2018.00704.7

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-11-26

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>