مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی (Salvia limbata) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت‌های محیطی خون انسان

Mahin Akhbari ORCID:0000-0002-4793
, Farhang Haddad ORCID:0000-0002-5998-7183
, Khadije Nejad Shahrokh abadi ORCID:0000-0002-3536-3456

چکیده


مقدمه: تابش اشعه یونیزان از منابع طبیعی و یا از تجهیزات ساخت بشر، تهدید بزرگی برای سلامت ژنتیکی انسان است. این تحقیق با هدف بررسی اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس انجام شد.

مواد و روش‌ها: تعداد 10 نفر از داوطلبان مرد به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت تیمار ویتامین E و گروه دوم تحت تیمار دم کرده مریم گلی (Salvia limbata) به مدت یک هفته قرار گرفتند. خونگیری و تابش Gy 2 اشعه x در زمان‌های قبل، بلافاصله، 24 ساعت، 96 ساعت و یک هفته پس از آخرین مصرف دم کرده گیاهی و ویتامین E انجام شد. صدمات کروموزومی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول‌های دو هسته‌ای محاسبه گردید.

نتایج: نتایج نشان‌دهنده کاهش فراوانی میکرونوکلئوس پس از مصرف ویتامین E و دم کرده گیاه مریم گلی می‌باشد. مقایسه کاهش فراوانی میکرونوکلئوس بین دو تیمار نشان داد که مصرف ویتامین E بر کاهش صدمات ناشی از اشعه ایکس موقتی است و پس از 24 ساعت از آخرین مصرف اثر حفاظتی آن کاهش می‌یابد، در حالی‌که دم کرده مریم گلی در مقایسه با ویتامین E اثر محافظتی طولانی‌تری را نشان داد.

نتیجه‌گیری: دم کرده گیاه مریم گلی می‌تواند جایگزین مناسبی برای محافظت‌کننده‌های با منشأ شیمیایی با اثرات جانبی گاه مضر و گران قیمت باشد.


واژه های کلیدی


ویتامین E، مریم گلی، اشعه ایکس، آزمون میکرونوکلئوس، محافظت کروموزومی

تمام متن:

PDF XML


DOI: 10.22100/jkh.v14i1.2163