بررسی ناراحتی¬های اسکلتی- عضلانی و عوامل مرتبط در کارگران یکی از میدان¬های نفتی جنوب

Farideh Sadeghian
, Mehri Delvarian-Zade
, Ali Sadeghian
, Amir Kasaeian
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- عضو هیأت علمی
پزشک عمومی میدان نفتی جنوب.
دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری آمار زیستی.

چکیده


مقدمه: ناراحتی­های اسکلتی- عضلانی یک مشکل روبه رشد در جهان است كه به­دلیل ناتوانی­های طولانی مدت، هزینه­های زیادی را بر دوش سازمان­ها و دولت­ها می­گذارد. کارکنان میدان­های نفتی که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند به­دلیل وضعیت­های استاتیک، تکراری و استرس­زا در کار با ماشین آلات حفاری، بر روی دکل­ها و سکوها اغلب با خطر ناراحتی­های اسکلتی- عضلانی مواجه هستند. هدف این مطالعه، بررسی ناراحتی­های اسکلتی- عضلانی و عوامل مرتبط در این کارگران می­باشد.

مواد و روش­ها: نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه مورد مطالعه 60 نفرکارگران یکی از میدان­های نفتی جنوب در سال 1386 می­باشند که در بخش­های حفاری (سکوبان، دکلبان و .....)، تعمیرات و نگهداری (جوشکار، برقکار و ...)، خدمات (نظافتچی، آشپز و ...) و مهندسی (نمودارگیر گل حفاری و ...) کار می­کنند. داده­ها با پرسش­نامه استاندارد نورديك به روش مصاحبه جمع­آوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون­های χ2 و رگرسیون لجستیک انجام شد.

نتایج: در این مطالعه کارگران با ميانگين سني 8/9± 0/ 35 شرکت کردند و 3/48% از آنان بیش از 5 سال سابقه کار داشتند. از عوامل فیزیکی کار 3/83% از کارکنان در شغل خود حرکات تکراری مچ و انگشتان، خم شدن تکراری آرنج و کارکردن با دست در ارتفاع بالاتر از شانه و 3/88% بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم را گزارش کردند. در این مطالعه 7/86% حداقل بک ناراحتی اسکلتی- عضلانی را در 12 ماه گذشته گزارش کردند. شایع­ترین ناراحتی زانودرد (1/71%) و سپس کمردرد (7/61%) و شانه­درد (7/51%) به­دست آمد. تحلیل رگرسیون نشان داد بین کمردرد با حمل بار، درد شانه و آرنج با تحصیلات و زانودرد با شغل حفاري ارتباط معناداری وجود دارد (05/0P<).

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج، ناراحتی­های اسکلتی عضلانی در کارگران این میدان نفتی بالاست. برای پیشگیری اقدامات فوری مداخله­ای ارگونومیک پیشنهاد می­گردد.


واژه های کلیدی


ناراحتی اسکلتی عضلانی، کارکنان میدان های نفتی، عوامل مرتبط.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Alipour A, Ghaffari M, JensenI, Shariati B, Vingard E. Reliability and validity study of Persian modified version of MUSIC (musculoskeletal intervention center) - Norrtalje questionnaire. BMC Musculoskeletal Disorders 2007;8:88.

d'Almeida KW, Godard C, Leclerc A, Lahon G. Sickness absence for upper limb disorders in a French company. Occup Med (Lond) 2008;58(7):506-8.

Morken T, Mehlum IS, Moen BE. Work-related musculoskeletal disorders in Norway's offshore petroleum industry. Occup Med (Lond) 2007;57(2):112-117.

Lotters F, Burdorf A. Are changes in mechanical exposure and musculoskeletal health good performance indicators for primary intervention. Int Arch Occup Environ Health 2002;75(8):549-561.

IJzelenberg W, Molenaar D, Burdorf A. Different risk factors for musculoskeletal complaints and musculoskeletal sickness absence. Scand J Work Environ Health 2004;30(1):56-63.

Devereux JJ, Vlachonikolis IG, Buckle PW. Epidemiological study to investigate potential interaction between physical and psychosocial factors at work that may increase the risk of symptoms of musculoskeletal disorder of the neck and upper limb. Occup Environ Med 2002;59(4):269-277.

Kuorinka I, Jonsson BA, Kilbom H. Standardized Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied Ergonomics 1987;18(3):233-237.

Chen WQ, Yu IT, Wong TW. Impact of occupational stress and other psychosocial factors on musculoskeletal pain among Chinese offshore oil installation workers. Occup Environ Med 2005;62(4):251-256.

Garehgoozlo F, Karami MB. Ergonomic assessment of manual material handling and work- related musculoskeletal disorders in miners (Kermanshah, 2001). Proceeding of 4th Congress on Safety, Health And Environment in mines; 2001.

Ranjbar T, Moosapoor M. Survey of musculoskeletal disorders and their relation with posture during working among Zarand worker community. Proceeding of 6th Congress on Safety, Health and Environment in Mines;2006;Tehran.[Persian].

Fernandes RC, Carvalho FM. Intervertebral disk disease among oil drilling workers. Cad Saude Publica 2000;16(3):661-669.

Dehghan Menshady F, Ghasemi M, Soltani AR. The survey of low back pain prevalence and numbers of personal and occupational factors among man workers in one of automobile- manufacture –Tehran 2003. TUMS E Journal 2003;2(4):49-58.[Persian].

Mazloomi A, Nozad Chervedeh H. Survey of effective factors on occupational back pain among numbers of Ardebil factories ‘s workers and prevention method of them. Ardebil University of Medical Sciences and Health Services 2000;1(2):27-33.[Persian].

Sadeghian f, Kalalian-Moghadam H, Javanmard M, Khosravi A, Adelnia S. Epidemiological survey of low back pain and its relationship with occupational and personal factors among nursing personnel at hospitals of Shahrood faculty of medical sciences. South Medical Journal 2005;8(1):75-82.[Persian].

Coggon D, Croft P, Kellingray S, Barrett D, McLaren M, Cooper C. Occupational physical activities and osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 2000;43:1443-1449.

Lau EC, Cooper C, Lam D, Chan VNH, Tsang KK, Sham A. Factors associated with osteoarthritis of the knee in Hong Kong Chinese: obesity, joint injury, and occupational activities. American Journal of Epidemiology 2000;152:855-862.

Baker P, Reading I, Cooper C, Coggon D. Knee disorders in the general population and their relation to occupation. Occup Environ Med 2003;60:794-797.

Sandmark H, Hogstedt C, Vingård E. Primary osteoarthritis of the knee in men and women as a result of lifelong physical load from work. Scand J Work Environ Health 2000;26:20-25.

Picoloto D, Silveira E. Prevalence of musculoskeletal symptoms and associated factors among metal industry workers in Canoas-RS, Cien Saude Colet 2008;13(2):507-16.
DOI: 10.22100/jkh.v5i2-3.146

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.