بررسی کفایت برنامه درسی بالینی رشته مامایی در دستیابی دانشجویان به اهداف یادگیری پایه از دیدگاه دانشجویان و اساتید

Ali Dadgari
, Amir Kasaeian
, Giti Atashsokhan
, Leila Naseri-Fadafan
, Leila Dadvar
, Mehrdad Kalatejari
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- دانشجوي دكتري مطالعات سالمندي
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- دانشجوی دکتری آمار زيستي
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی- مربی
- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشجوی مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- کارشناس پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری- مربي

چکیده


مقدمه: دستيابي به استانداردهاي حرفه­اي در علوم پزشكي و از جمله در حرفه مامايي از طريق حصول اهداف مهارت باليني حرفه صورت مي­پذيرد. با توجه به اهمیت برنامه درسی بالینی، مطالعه حاضر با هدف تعیین نظرات دانشجویان و اساتید رشته مامایی در خصوص کفایت برنامه درسی بالینی در دستیابی دانشجویان به اهداف یادگیری پایه طرح­ریزی و اجرا شده است.

مواد و روش­ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است كه در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و در سال 1387 انجام گرديد. نمونه­هاي پژوهش شامل 57 نفر از دانشجویان سال آخر و 9 نفر از اساتید این رشته بودند. پرسش­نامه پژوهش سه درس اختصاصی "بارداری"، زایمان" و "زنان" را با 39 گویه مورد سنجش قرار می­داد. پاسخ­های افراد شرکت­کننده در مقیاس لیکرت از کاملاً تا اصلاً متفاوت بود.

نتایج: بررسي و مقايسه دو گروه واحدهاي شركت­كننده در پژوهش نشان داد كه آن­ها ميزان دستيابي به اهداف آمورشي باليني را به شكل متفاوتي ارزيابي نمودند. میانگین نمرات به خود در بین دانشجویان در سه درس فوق به­ترتیب 2/18±0/65، 8/24±9/50 و 5/25±4/54 با نمره کل 6/20±7/58 بود. نتایج وجود اختلاف معنادار را بین نمرات دانشجویان و اساتید در سه درس مذکور نشان می­دهد.

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج، به نظر می­رسد که ایجاد تغییرات وسيع در محیط­های بالینی و آموزشی نظیر جلب همکاری بیش­تر پرسنل باليني با سيستم آموزشي و دانشجویان، جلب پذيرش بیماران نسبت به مشارکت بالینی فعال­تر دانشجویان در امر درمان ضروري باشد تا به احساس كفايت بيش­تري در دانشجويان بيانجامد.

 


واژه های کلیدی


برنامه درسی بالینی، اهداف یادگیری پایه، دانشجوی مامایی، اساتید

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Holland K, Roxburgh M, Johnson M, Topping K, Watson R, Lauder W, et al. Fitness for practice in nursing and midwifery education in Scotland, United Kingdom. Journal of Clinical Nursing 2010;19(3-4):461-9.

Shariati M, Dadgari A. Study guide: its preparation and application in medical education. Tehran: Hayyan Publication;2007.[Persian].

Dadgari A, Dadvar L, Yousefi M. Application of modified PBL: students’ point of view. Knowledge & Health 2008;3(2):19-25.[Persian].

Butler MM, Fraser DM, Murphy RJL. What are the essential competencies required of a midwife at the point of registration? Midwifery 2008;24(3):260-9.

Bellack JP, David G, Neil EH, Musham C. Curriculum trends in nurse- midwifery education: view of program directors. Journal of Midwifery & Women’s Health 1998;43(5):341-350.

Rowan C, McCourt C, Beake S. Midwives' reflections on their educational programme: a traditional or problem-based learning approach?. Midwifery 2009;25(2):213-222.

Gray B, Smith P. Emotional labour and the clinical settings of nursing care: the perspectives of nurses in East London. Nurse Educ in Pract 2009;9(4):253-61.

Watson R, Stimpson A, Topping A, Porock D. Clinical competence assessment in nursing: a systematic review of the literature. Journal of Advanced Nursing 2002;39(5):421-31.

Bolbolhaghighi N, Dadgari A, Mashayekhy Y. Fulfillment of goals in midwifery clinical curriculum in Shahroud. Proceeding of 7th National Conference of Medical Education. Tabriz: Tabriz University of Medical Education;2005.p.12-15.[Persian].

Saarikoski M, Leino_Klipi H, Warne T. Clinical learning environment in an international comparative study. Nurse Educ Today 2002;22(4):340-349.

Saarikoski M, Leino_Klipi H. The clinical learning and supervision by staff nurse: developing the instrument. Int J Nurse Stud 2002;39(3): 259-267.

Leap N, Barclay L, Nagy E, Sheehan A, Brodie P, Tracy S. Midwifery education: literature review and additional material. Final Report. Department of education, science and training;2002.

Butler MM, Fraser DM, Murphy RJ. What are the essential competencies required of a midwife at the point of registration?. Midwifery 2008;24(3):260-9.

Sochan A. Relationship building through the development of international nursing curricula: a literature review. Int Nurs Rev 2008;55(2):192-204.

Brown S, Wilkins C, Leamon J, Rawnson S. Students midwives' views of enquiry based learning: the BUMP study. British Journal of Midwifery 2008;16(5):302-305.

Carolan M, Kruger G, Brown V. Out of the ashes: the new bachelor of midwifery curriculum at Victoria University. Women Birth 2007;20(3):127-130.

Butler MM, Fraser DM, Murphy RJ. What are the essential competencies required of a midwife at the point of registration?. Midwifery 2008;24(3):260-269.

Wray N, McCall L. They don't know much about us': educational reform impacts on students learning in the clinical environment. Advances in Health Sciences Education 2008;14(5):1-12.

Alavi M, Tavakol K, Behzad Nejad M, Mahdi Zadeh Kh. Iranian nursing students experiences of relationships with nurses in clinical setting. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2008;13(1):10.

Hunter B. Conflicting ideologies as a source of emotion work in midwifery. Midwifery 2004;20(3):261-72.

Lawton R, Parker D. Barriers to incident reporting in a healthcare system. British Medical Journal 2002;11(1):15-18.

Dolan G. Assessing student nurse clinical competency: will we ever get it right?. J Clin Nurs 2003;12(1):132-41.

Clarke CL, Gibb CE, Ramprogus V. Clinical learning environments: an evaluation of an innovative role to support preregistration nursing placements. Learning in Health and Social Care 2003;2(2):105-115.

Freeth D, Fry H. Nursing students’ and tutors’ perception of learning and teaching in a clinical skills center. Nurse Educ Today 2005;25(4):272-282.

Jalili Z, Nakhaei N, Nouhi E. The opinions of medical interns about he acquired basic clinical skills. Strid in Development of Medical Education 2006;2(2):80-87.

Adhami A, Fasihieharandi T, Jalili Z, Fattahi Z, Mohammadalizade S. The opnions of Kerman University of Medical Sciences interns toward the adequacy of received training in achieving the approved education goals in obstetrics & gynecology word. Strid in Development of Medical 2004(2):95-101.

Mowforth G, Harrison J, Morris M. An investigation into adult nursing students’ experience of the relevance and application of behavioural sciences (biology, psychology and sociology) across two different curricula. Nurse Education Today 2005;25(1):41-48.

Hassanzahraei R, Safdari DF, Ehsanpour S. Analysis of international organizational and management standards in midwifery education and recommendation of appropriate national standards. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2007;12(29):40-45.

Donovan P. Confidence in newly qualified midwives. British Journal of Midwifery 2008;16(8):510-514.
DOI: 10.22100/jkh.v4i3.227

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.