تأثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در رت‌های دیابتی نوع 2

Mohammad Rashidi1 ORCID:0000-0002-2675-9539
, Mojtaba Eizadi2 ORCID:0000- 0003-1989-692x
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد ساوه، ساوه، ایران.

چکیده


مقدمه: ژن MTNR1B با میزان ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است و افزایش بیان آن خطر دیابت نوع 2 را افزایش می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن MTNR1B و گلوکز و انسولین ناشنا در رت‌های نر ویستار مبتلا‌به دیابت نوع 2 است.

مواد و روش‌ها: دراین مطالعه از 30 سر رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 20±220گرم، استفاده شد. در طول دوره در شرایط استاندارد یعنی دمای 3±22 سانتی‌گراد و رطوبت 45 درصد و دوره‌های 12 ساعته متوالی نور و تاریکی نگهداری شدند. رت‌ها به سه گروه تقسیم شدند. القای دیابت از طریق محلول نیکوتین آمید و STZ انجام شد و برنامه تمرینی برای یک دوره تمرینات تناوبی شدید به مدت 12 هفته به تعداد 5 جلسه 30 دقیقه‌ای در هفته بود. غلظت گلوکز به روش آنزیمی رنگ‌سنجی گلوکز اکسیداز، انسولین به روش الیزا و بیان ژن به روش RT-Real time PCR اندازه‌گیری شد.

نتایج: برنامه تمرینی به کاهش سطوح گلوکز ناشتا و افزایش سطوح انسولین سرم نسبت‌به گروه دیابتی کنترل منجر شد (001/0=P). از طرفی، اجرای تمرینات تناوبی شدید بیان ژن MTNR1B در بافت پانکراس را به میزان 39 درصد نسبت‌به گروه کنترل دیابتی کاهش داد (023/0=P). ارتباط معکوس و معنی‌داری بین سطوح نسبی بیان MTNR1B و سطوح نسبی انسولین سرم در گروه اینتروال نسبت‌به کنترل مشاهده شد (039/0=P، 84/0=r).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دوازده هفته ورزش تناوبی شدید باعث کاهش گلوکز خون و افزایش سرم انسولین و کاهش بیان ژن MTNR1B در بافت پانکراس مي‌شود.


واژه های کلیدی


بیان ژن MTNR1B، رت‌های دیابتی نوع 2، تمرینات تناوبی شدید، سطوح گلوکز، سطوح انسولین

تمام متن:

PDF XML


DOI: 10.22100/jkh.v14i1.2151