مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به منظور بالا بردن سطح آگاهي و نيز آموزش و انتقال مفاهيم علمي و پژوهشي انجام شده به ساير همكاران اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی به‌صورت فصلنامه و به زبان فارسي و خلاصه انگليسي منتشر مي‌گردد و داراي رتبه علمي - پژوهشي از كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور مي‌باشد.  اين مجله، صرفاً يك مجله علمي است و منحصراً مقالات علوم پايه پزشكي در زمينه هاي كالبدشناسي، بافت‌شناسي، آناتومي ماكرو، جنين‌شناسي، بيوشيمي، تغذيه، ميكروب‌شناسي، باكتري‌شناسي، ويروس‌شناسي، ايمني‌شناسي، انگل‌شناسي، فيزيولوژي، فيزيك پزشكي، پرتوشناسي تشخيصي، پزشكي هسته اي، راديوبيولوژي، محافظت از پرتو، ژنتيك پزشكي و آسيب‌شناسي را چاپ مي‌نمايد. مقالات قابل پذيرش به ترتيب اولويت شامل: مقالات اصيل پژوهشي مربوط به مطالعات كوهورت، مداخله‌اي، كارآزمايي باليني، تجربي، مقالات تحليلي، اپيدميولوژيك و مقالات توصيفي مي‌باشد.

اين مجله در پايگاه‌هاي "Chemical Abstracts Service (CAS)" ،"EBSCO" ،"DOAJ" و ساير پايگاه‌ها ايندكس مي‌شود.


اطلاعیه ها

 

نمايه شدن مجله در بانك اطلاعاتي EBSCO، ESJI و OAJI

 

 اين مجله در بانك‌هاي اطلاعاتي EBSCO، OAJI و ESJI نمايه گرديد.

 
 

نمايه شدن مجله در بانك اطلاعاتي Citefactor

 
مجله ي دانش و تندرستي از ابتداي آبان ماه در بانك اطلاعاتي Citefactor نمايه مي شود  
 

نمايه شدن مجله در بانك اطلاعاتي CAS

 
مجله ي دانش و تندرستي از مجلد تابستان 1393 به بعد در بانك اطلاعاتي Chemical Abstract نمايه مي شود  
 
اطلاعیه های بیشتر


شابن: 3753-2345