عنوان کامل مجله: مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (این مجله دارای رتبه علمی و پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد.)

شاپای الکترونیکی:2345-3753 

شاپا: 1735-577X

مدیر مسئول: دکتر جواد نوریان

سردبیر: دکتر آنه محمد غراوی

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

زمینه های موضوعی مجله:

مقالات علوم پايه پزشكي در زمينه هاي كالبدشناسي، بافت‌شناسي، آناتومي ماكرو، جنين‌شناسي، بيوشيمي، تغذيه، ميكروب‌شناسي، باكتري‌شناسي، ويروس‌شناسي، ايمني‌شناسي، انگل‌شناسي، فيزيولوژي، فيزيك پزشكي، پرتوشناسي تشخيصي، پزشكي هسته اي، راديوبيولوژي، محافظت از پرتو، ژنتيك پزشكي و آسيب‌شناسي. مقالات قابل پذيرش به ترتيب اولويت شامل: مقالات اصيل پژوهشي مربوط به مطالعات كوهورت، مداخله‌اي، كارآزمايي باليني، تجربي، مقالات تحليلي، اپيدميولوژيك و مقالات توصيفي مي‌باشد.

پست الکترونیک: knh@shmu.ac.ir, Journalofknowledgeandhealth@gmail.com

آدرس وب سایت: http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/index