تأثیر نان غنی شده با خرفه بر بیماران دیابتی مبتلا به سندرم متابولیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نویسندگان

  • Aisa Bahar - دپارتمان بیوشیمی و هماتولوژی- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- سمنان- ايران. - كميته تحقيقات دانشجويي- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم‌پزشكي سمنان- سمنان- ايران. http://orcid.org/0000-0003-0822-6728
  • Hossein Ebrahimi - دانشكده پرستاري مامايي- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران. http://orcid.org/0000-0001-5731-7103
  • Abdorreza Mohammadi Nafchi - دپارتمان تکنولوژی مواد غذایی- دانشکده فناوری صنعتی- دانشگاه ساینز مالزی- 11800 USM- پنانگ- مالزی. http://orcid.org/0000-0002-6065-5098
  • Seyedeh Solmaz Talebi - عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی- مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
  • Mehri Delvarianzadeh* - دانشكده بهداشت- دانشگاه علوم‌پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران. http://orcid.org/0000-0002-0223-3276

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v16i1.2547

چکیده

مقدمه: سندرم متابولیک مجموعه‌ای ازعوامل متابولیک غیرطبیعی است که افراد مبتلا را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی، سکته، پوکی استخوان، سرطان و التهاب را قرار می‌دهد. خرفه نوعی گیاهی علفی است که برگ‌های غنی از اسید لینولئیک دارد و نان به عنوان قوت غالب مردم بستر مناسبی برای غنی سازی می‌باشد، مطالعه حاضر با هدف تأثیر نان غنی‌شده با خرفه بر بیماران دیابتی مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد.

مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی موازی، بر روی 104 بیمار دیابتی مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد. بیماران به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله روزانه از نان غنی‌شده با خرفه (10%) و گروه شاهد نان بدون خرفه دریافت کردند. برای بررسی اثر مداخله، اختلاف میانگین قبل و بعد این شاخص‌ها در دو گروه با استفاده از آزمون تی زوج انجام شده است.

نتایج: میانگین سن شرکت‌کنندگان 5/6±6/53 سال و دامنه سن شرکت‌کنندگان بین 33 تا 63 سال بود. مردان (51%) 53 نفر و زنان (49%) 51 نفر از افراد مورد پژوهش را شامل می‌شدند. تعداد 56 نفر (53%) افراد شرکت کننده متوسط سن ابتلا به دیابت 2 سال بود، 56 نفر (8/53%) افراد شرکت کننده دارای سواد دبیرستانی و (7/8%)49 نفر بیسواد بودند. نتایج نشان داد که قبل از مداخله تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از لحاظ ميانگين متغيرهاي مورد بررسي بجز فشارخون دیاستوليك (01/0P<) در مورد بقیه متغیرها شامل (قند ناشتا، دورشکم، فشارخون سیستول و دیاستول، تری گلیسرید، میزان لیپوپروتئن با دانسیته پایین و بالا) مشاهده نشد (05/0P<). اما دو گروه از نظر. مقایسه اختلاف میانگین‌ها نشان داد که از لحاظ متغیرهای قند ناشتا، کلسترول توتال، لیپوپروتئین با دانسیته پایین و بالا، دورشکم بعد از مداخله بین دو گروه با (05/0P<) اختلاف معنی داری مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مصرف نان غنی‌شده با گیاه خرفه، توانست اجزای مرتبط با سندرم متابولیک را کاهش دهد و میزان HDL کلسترول را بهبود داده است.

بیوگرافی نویسندگان

Aisa Bahar، - دپارتمان بیوشیمی و هماتولوژی- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- سمنان- ايران. - كميته تحقيقات دانشجويي- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم‌پزشكي سمنان- سمنان- ايران.

 

 

Abdorreza Mohammadi Nafchi، - دپارتمان تکنولوژی مواد غذایی- دانشکده فناوری صنعتی- دانشگاه ساینز مالزی- 11800 USM- پنانگ- مالزی.

 

 

Mehri Delvarianzadeh*، - دانشكده بهداشت- دانشگاه علوم‌پزشكي شاهرود- شاهرود- ايران.

 

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2021-08-05

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده