بررسی اپیدمیولوژیک سل ریوی طی سال¬های 1383 تا 1386 در شهرستان ارو

Ali Gholami
, Rasoul Gharehaghaji
, Leyla Mousavi Jahromi
, Ali Sadaghiyanifar
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- بخش آمار و اپیدمیولوژی- استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- کارشناس بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- پزشک عمومی

چکیده


مقدمه: بيماري سل يكي از قديمي­ترين و شناخته شده­‌ترين بيماري­ها است كه از ساليان دور با بشر همراه بوده است. میزان بروز سل در طی دهه­های قبل مجدداً افزایش یافته است. هدف این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک سل ریوی طی سال­های 1383 تا 1386 در شهرستان ارومیه می­باشد.

مواد و روش­ها: این مطالعه به­صورت توصیفی- تحلیلی می­باشد. که از اطلاعات پرونده­های بیماران مبتلا به سل ریوی تشخیص داده شده طی سال­های 1383 تا 1386 استفاده شده است. در این مطالعه از نرم­افزار SPSS و WinPepi جهت آنالیز داده­های جمع­آوری شده استفاده شده است.

نتایج: بر طبق یافته­های این مطالعه در طی سال­های 1383 تا 1386، تعداد 248 بیمار مبتلا به سل ریوی در شهرستان ارومیه شناسایی شدند که از این تعداد 151 مورد اسمیر مثبت و 97 مورد اسمیر منفی می­باشند (میزان بروز چهار ساله = 54/29 به ازای صد هزار نفر). از نظر توزیع جنسی 164 نفر (1/66%) مذکر و 84 نفر (9/33%) مؤنث بودند. میزان بروز از 55/6 در صد هزار نفر در سال 83 به 2/8 در صد هزار نفر در سال 86 افزایش یافته است ولي اين روند افزايشي از نظر آماري معنادار نمي­باشد (22/0 =Trend P.V).

نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان می­دهد که میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت بیش­تر از سل ریوی اسمیر منفی (تقریباً یک­ونیم برابر) می­باشد و میزان بروز سل ریوی طی چهار سال مورد مطالعه افزایش یافته است.


واژه های کلیدی


سل ریوی، اسمیر مثبت، اسمیر منفی، اپیدمیولوژی، ارومیه

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Center Disease Management. Handbook of Tuberculosis Compaign. 1st ed. Tehran. seda publish center;2002.p.9-23.[ Persian].

Hass DW, editor. Mycobacterial diseases. In: Mandell GL, Beneett JE, Dolin R, editors. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed. New York:Churchill;2000.

Alaei K, Mansouri SD, Alaei A. Study on the prevalence rate of clinical tuberculosis in HIV positive patients in Kermanshah province, 1998-2001. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2002;35(12):20-28.[ Persian].

KhalifeSoltani S, Afzali H, Arbabi M. Epidemiology of tuberculosis among patients referred to the center against tuberculosis in Kashan, 1993-95. Feyz Journal 1998;4(1):88-81.[Persian].

Ahmad Rajabi R, Abazari F. Epidemiologic assessment of tuberculosis situation in Bam city during 1997 to 2002. Iranian Journal of Infectiouse Disease & Tropical Medicine 2003;22(8):46-41.[Persian].

Mohammad Pour A, Matlabi M, Fani MJ, Shams H. Epidemiology of Tuberculosis disease during 1372-80 in Gonabad city. Ofogh-e-Danesh 2002;1(8):51-45.[Persian].

Moeini L. Epidemiological study of clinical symptoms and paraclinical signs of Tuberculosis patients hospitalized in Vail-Asr Hospital (May 1997-98). Rahavard Danesh Journal 2002;18(5):37-41.[Persian].

Yousefi R, Bashiriyan S, Mohamadtaheri R, A study on radiologic findings, clinical signs and PPD tests in sputum positive patients in Hamadan during 1995-9. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Siences 2000;15(4):24-28.[Persian].

Setoudeh Maram E, Fararooei M, Sadeghi Hasanabadi A, Yaghoot M. Tuberculosis in Fars province. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical 1999;1(7):16-24. [Persian].

Farchi S, Mantovani J, Borgia P, Giorgi Rossi P. Tuberculosis incidence, hospitalisation prevalence and mortality in Lazio, Italy, 1997–2003. Int J Tuberc Lung Dis 2008;12(2):193–198.

Tabatabaie SM, Zahraie M, Ahmadnia H, Ghotbi M, Rahimi F, editors. Principles of disease prevention and surveillance. Tehran: Rohghadam press;2006.[Persian].
DOI: 10.22100/jkh.v4i3.216

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.