ارزیابی دو روش کونژوگاسیون کپسول پلی‌ساکاریدی هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b با وزیکول غشاء خارجی نیسریا مننژیتیدیس سر و گروه B

Parichehr Hanachi1
, Raheleh Ehsani2
, Sayed Davar Siadat3
, Shohreh Khatami4
1- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم زیستی- گروه بیوتکنولوژی- دانشیار.
2- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم زیستی- گروه بیوتکنولوژی- کارشناسی ارشد.
3- انستیتو پاستور ایران- گروه میکروبیولوژی- دانشیار.
4- انستیتو پاستور ایران- گروه بیوشیمی- دانشیار.

چکیده


مقدمه: هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b (Hib) یکی از علل اصلی مننژیت در نوزادان و کودکان در کشورهای در حال توسعه است و هر ساله حداقل 3 میلیون مورد بیماری ناشی از Hib در سراسر جهان ایجاد میشود. کپسول Hib، عامل اصلی بیماری‌زایی میباشد. کپسول پلیساکارید کونژوگه شده به پروتئین حامل در پیشگیری از عفونتها مؤثر است. واکسیناسیون علیه Hib تاکنون در برنامه واکسیناسیون معمول کشور قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، دستیابی به یک روش کارآمد جهت تولید واکسن کونژوگه علیه مننژیت ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا است.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق، مشتق پلی‌ساکارید Hib (PRP) در حضور 1-اتیل-3-(3-دی متیل آمینو پروپیل) کربودی‌ایمید (EDAC) با وزیکول غشاء خارجی (OMV) نیسریا مننژیتیدیس گروه B کونژوگه شد. دو روش با واسطه آدیپیک اسید دی‌هیدرازید (ADH) به‌عنوان فاصله‌گذار به‌کار برده شد. پلی‌ساکارید به‌صورت جداگانه با سیانوژن بروماید (CNBr) و  EDAC فعال شد. در روش اول، ADH به PRP فعال شده با CNBr متصل و مشتق PRPCNBr AH تشکیل شد. در روش دوم، ADH به PRP فعال شده توسط EDAC متصل و PRPEDAC AH تشکیل شد. دو مشتق ایجاد شده توسطEDAC  به OMV کونژوگه شدند و PRPCNBr AH-OMV،  PRPEDAC AH-OMV تشکیل شدند.

نتایج: این تحقیق نشان داد که بازده کونژوگه PRPCNBr AH-OMV بر حسب پروتئین متصل شده به پلی‌ساکارید 3/63% و برای PRPEDAC AH- 47% OMV.

نتیجه‌گیری: متوسط بازده کونژوگاسیون توسط سیانوژن بروماید فعال‌کننده بیشتر از فعال‌کننده دیگری است. با این حال به مطالعه بیشتر در مورد روشهای دیگر و مقایسه آنها با یکدیگر برای دستیابی به یک واکسن کونژوگه مؤثر، نیاز است.


واژه های کلیدی


کونژوگه، هموفیلوس آنفلوانزا، پلی‌ساکارید، واکسن

تمام متن:

PDF XML

مراجع


- Evans N. M, Smith D. D, and Wicken A. J. Haemin and nicotinamide adenine dinucleotide requirements of Haemophilus influenzae and Haemophilus parainfluenzae. Journal of medical microbiology 1974; 7 (3):359-365

- Hedegaard J, Okkels H, Bruun B, Kilian K. K, Mortensen M and Norskov-Lauritsen N. Phylogeny of the genus Haemophilus as determined by comparison of partial infB sequences. Microbiology 2001; 147(9):2599-2609

- Singleton R, Hammitt L, Hennessy T, Bulkow L, Debyle C, Parkinson A, Cottle Tammy E, Peters H and Butler Jay C. The Alaska Haemophilus influenza type b experience: in controlling a vaccine- preventable disease. Official journal of the American academy of pediatrics 2006; 118(2): 420-429

- Turk D. C. the pathogenicity of Haemophilus influenza. Journal of medical microbiology 1984; 18(1):1-16

- Zhigang J, Romero-Steiner S, George M.Robbins J, Schneerson R. Haemophilus influenzae Type a Infection and Its Prevention. infection and immunity 2007;75(8): 2650–2654

- Sood et al, Fattom A, Pavliak V and Naso R.B. Capsular polysaccharide-protein conjugate vaccines. Drug Discovery Today 1996 ;63(8): 381-387

- Dagana R, Poolmanb J, Siegrist C. Glycoconjugate vaccines and immune interference. Vaccine 2010; 28 (34): 5513–5523

- Mashayekhi F, Rajaei F. The Comparison of Leukemia Inhibitory Factor (LIF) Concentration in the Serum and Cerebrospinal Fluid of Children with Bacterial Meningitis. Medical Laboratory Journal 2012; 6(2);1-6

- Fahimzad AR, Mamaishi S, Noorbakhsh S, Siadati A,Hashemi FB,Tabatabaei SR et al. Study of antibiotics resistance in pediatric acute bacterial meningitis with E-Test method. Iran J Pediatr 2006; 16(9):149-156 (persian)

- Sasan MS, Naderi nasab M, Kafi M, Hamedi M, Kharazmi M. Haemophilus influenza meningitis in infants and children. Journal of Mashhad University of Medical Sciences 2009;52 (3):141-146 (Persian)

- Obonyo C. O, Lau. J. Efficacy of Haemophilus influenzae type b vaccination of children: a meta-analysis. Eur J Clin Microbiol Infect 2006; 25(2): 90–97

- Klouwenberg and Bontand Bont L. Neonatal and Infantile Immune Responses to Encapsulated Bacteria and Conjugate Vaccines. Clinical and Developmental Immunology 2008; 17(2): 1-10

- Mulholland K, Levine O, Nohynek H, Greenwood BM. Evaluation of vaccines for the prevention of pneumonia in children in developing countries. Epidemiol Rev 1999; 21(1): 43-55.

- Finn A. Bacterial polysaccharide–protein conjugate vaccines. British Medical Bulletin 2004; 70: 1–14

- Siadat SD, Behzadiannejad Q, Tabaraie B, Najar-Peerayeh S, Ahmadi H, Nejati M. Extraction and molecular evaluation of Neisseria meningitidis serogroup B outer membrane vesicle containing PorA. Scientific-Research Journal of Shahed University. Daneshvar Medicine 2006; 14(5): 23-32

- Bradford MM.A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 1976;72:248-254

- Dische,Z. Bial test. In: Methods of Enzymology 1953 ;3:87

- Yusefi R, Hashemi A, Shams S. Study of bacterial meningitis in children and determine antibiotic sensitivity results in Hamedan. Lorestan University of Medical Sciences Journal 2003;5(2):31-39 (Persian)

- Shakerian-Rostami S; Moradi-Lakeh M; Esteghamati A. Vaccine Efficacy against Haemophilus Influenzae Type b in Under-5 Children; Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Isfahan Medical School 2010;109 (28):437-448 (Persian)

- Chiayung Ch, Schneerson R, Robbins J And Rastogi S. Further Studies on the Immunogenicity of Haemophilus influenzae Type b and Pneumococcal Type 6A Polysaccharide-Protein Conjugates .Infection And Immunity 1983; 40 (1) 245-256
DOI: 10.22100/jkh.v11i4.1434

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.