پیش‌بینی عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت نوع دو با استفاده از رگرسیون لجستیک

الهام ناوی پور, حبیب الله اسماعیلی, حسن دوستی, مجید غیور مبرهن, راضیه یوسفی
کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده


مقدمه: دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻ است که ﻋﻮارض آن ﺑﻪ‌ﻃﻮر اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺮوﻗـﯽ ﻣﯽﺷﻮد. هدف از این مطالعه پیش‌بینی عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت نوع دو با استفاده از رگرسیون لجستیک می‌باشد.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع مقطعي- تحلیلی بوده و و داده‌هاي آن مربوط‌به مطالعه مشهد مي باشد که از سال 1387 آغاز و تاکنون ادامه دارد. جمعیت مورد مطالعه کلیه افراد 35 تا 65 سال ساکن شهر مشهد است و نمونه‌ها نيز شامل 9386 نفر مي باشند كه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- خوشه‌ای انتخاب شدند. در اين مطالعه اطلاعات دموگرافیک، شاخص تن‌سنجی، فشارخون، اضطراب، افسردگی، سطح فعالیت فیزیکی، الگوهای غذایی و عوامل التهابی، خونی و بیوشیمی ثبت شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. مدل رگرسیون لجستیک به‌منظور بررسی عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت نوع دو بر داده‌ها برازش داده شد.

نتایج: براساس نتايج مطالعه، شیوع دیابت نوع دو 4/14% (1387 نفر) بود. نتایج همچنين نشان داد كه بین سن، شاخص تن‌سنجی، فشارخون، افسردگی، الگوهای غذایی و ابتلا به دیابت نوع دو از لحاظ آماری اختلاف معنی داري وجود دارد (05/0P<). علاوه بر اينها، عوامل التهابی، خونی و بیوشیمی نيز در ابتلا به ديابت نوع دو تأثير معنی‌داري داشتند (05/0P<).

نتیجه‌گیری: بخش عمده‌ای از عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت نوع دو، متغیرهای قابل کنترل مربوط‌به سبک زندگی می‌باشند، بنابراین بهتر است اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش عمومی و پیشگیری در جهت ارتقای شیوه زندگی سالم در سطح جامعه متمرکز گردند.


واژه های کلیدی


عوامل خطر، دیابت نوع دو، رگرسیون لجستیکDOI: 10.22100/jkh.v12i2.1689