بررسی رابطه سطح آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز به روش اسپکتروفوتومتری با بیماری ویتیلیگو

Fariba Iraji 1 ORCID: 0000-0002-0206-0352
, Pegah Jafari 2
, Maryam Aghaei 3
, Gita Faghihi 1
, Zabihollah Shahmoradi 4
, Amir Hossein Siadat 4
, Mohsen Hosseini 5
, Elaheh Haft Baradaran 6
1- گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
2- دانشجوی پزشکی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
3- مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و لیشمانیوزیس- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
4- گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
5- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
6- پزشك عمومي- مركز تحقيقات پوست و سلول بنيادي- دانشگاه علوم پزشكي تهران- تهران- ایران.

چکیده


مقدمه: ویتلیگو یک بیماری نسبتا شایع و اکتسابی و با علت نا مشخص می باشد لذا شناخت عوامل تاثیر گذار و پیشگیری از آن امری ضروری است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی رابطه سطح آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز (G6PD) به روش اسپکتروفوتومتری با بیماری ویتیلیگو میباشد.

مواد و روش:  این مطالعه بر روی 104 فرد انجام گرفت (51 نفر گروه مبتلا به ویتیلیگو و 53 نفر گروه کنترل). پس از کسب رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک بیماران، سطح G6PD سرمی بیماران اندازه گیری و ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر و ANOVA جهت مقایسه داده ها استفاده شد.

یافته ها: مطالعه ما نشان داد که سطح G6PD در بیماران مبتلا به ویتیلیگو به صورت معناداری کمتر از افراد سالم میباشد (37/292 در مقابل 58/298 U/g Hb) (001/0> P) و از طرفی با گروه بندی بیماران به دو دسته محدود و منتشر، مشخص شد که سطح G6PD رابطه معکوس و معناداری با شدت ویتیلیگو دارد (در بیماران با ویتیلیگو محدود (409/0- =r و 006/0= P) و در بیماران با ویتیلیگو منتشر (906/0- =r و 005/0= P)) به عبارت دیگر با افزایش شدت بیماری ویتیلیگو، سطح G6PD کاهش میابد.

نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به ویتیلیگو، بررسی درمانهای موثر بر افزایش سطح G6PD و یا استفاده از درمانهایی در جهت عدم کاهش بیش از حد سطح G6PD در بیماران، ممکن است رویکرد درمانی جدیدی در این بیماری باشد.

Introduction: Vitiligo is a relatively common and acquired disease with an uncertain cause. Therefore, it is essential to identify effective factors and prevent them. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between the levels of glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) with vitiligo disease by spectrophotometry.

Materials and Method: This study was performed on 104 individuals (51 patients with vitiligo and 53 controls). After obtaining patients' satisfaction and recording the patients' demographic data, serum G6PD levels were measured and recorded. Chi-square and ANOVA tests were used to compare the data.

Results: Our study showed that G6PD levels were significantly lower in patients with vitiligo than in healthy subjects (292.37 vs. 298.58 U/g Hb) (P <0.001), and by grouping patients in the terms of vitiligo type, the G6PD levels had a reverse and significant relationship with vitiligo severity (in patients with limited vitiligo (r = -0.499, P = 0.006) and in patients with generalized vitiligo (r = -0.906, P = 0.005). In other words, the level of G6PD decreases with increasing severity of vitiligo disease.

Conclusion: In patients with vitiligo, an examination of effective treatments for increasing G6PD levels or the use of treatments to reduce excessive levels of G6PD in patients may be a new therapeutic approach


واژه های کلیدی


ویتیلیگو، گلوکز شش فسفات دهیدروژناز (G6PD)، اسپکتروفوتومتری.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Dong J, An X, Zhong H, Wang Y, Shang J, Zhou J. Interleukin-22 participates in the inflammatory process of vitiligo. Oncotarget 2017;8:109161-74. doi: 10.18632/oncotarget.22644

Barro M, Diallo JW, Ouattara ABI, Nacro B. Congenital vitiligo: A case observed in the cohort of HIV-exposed infants in bobo-dioulasso, burkina faso. Pediatr Rep 2017;9:7300. doi: 10.4081/pr.2017.7300

Kim SM, Cho SH, Lee JD, Kim HS. repigmentation in a vitiligo universalis patient: chemotherapy-induced or spontaneous? Ann Dermatol 2017;29:651-3. doi: 10.5021/ad.2017.29.5.651

Kamel N, Sobhy H, Kamal H, Ismail M. A comparative study of oxidant – antioxidant status in blood and tissue in Vitiligo patients. Egyptian Dermatol Online 2010;6:1.

Namazi MR. What is the important practical implication of detecting decreased G6PD levels in vitiligo. Adv Biomed Res 2015;4:89. doi: 10.4103/2277-9175.156653

Arican O, Kutatas EB. Oxidative stress in the blood of patients with active localized vitiligo. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 2008;17:12-6.

Khan R. Satyam A, Gupta S, Sherma VK, Sherma A. Circulatory levels of antioxidants and lipid peroxidation in Indian patients with generalized and localized vitiligo. Arch Dermatol Res 2009;301:731-7. doi: 10.1007/s00403-009-0964-4

Khan R. Satyam A, Gupta S, Sherma VK, Sherma A. Circulatory levels of antioxidants and lipid peroxidation in Indian patients with generalized and localized vitiligo. Arch Dermatol Res 2009;301:731-7. doi: 10.1007/s00403-009-0964-4

Farahi-Jahromy A, Fallahzadeh MK, Ashkani-Esfahani S, Hamidizadeh N, Ghavipisheh M, Namazi MR. Decreased glucose-6-phosphate dehydrogenase levels in vitiligo patients: Further evidence of oxidative stress. Adv Biomed Res 2014;3:34. doi: 10.4103/2277-9175.124686

Agrawal D, Shajil EM, Marfatia YS, Begum R. Study on the antioxidant status of vitiligo patients of different age groups in Baroda. Pigment Cell Res 2004;17:289-94. doi: 10.1111/j.1600-0749.2004.00149.x

Saha N, Ahmed MA, Wasfi AI, El Munshid HA. Distribution of serum proteins, red cell enzymes and haemoglobins in vitiligo. Hum Hered 1982;32:46-8. doi: 10.1159/000153257

Scott MD, Wagner TC, Chiu DT. Decreased catalase activity is the underlying mechanism of oxidant susceptibility in glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient erythrocytes. Biochim Biophys Acta 1993;1181:163-8.

Westerhof W, d’Ischia M. Vitiligo puzzle: the pieces fall in place. Pigment Cell Res 2007;20:345-59.

Schallreuter KU, Gibbons NC, Zothner C, Abou Elloof MM, Wood JM. Hydrogen peroxide-mediated oxidative stress disrupts calcium binding on calmodulin: More evidence for oxidative stress in vitiligo. Biochem Biophys Res Commun 2007;360:70-5. doi: 10.1016/j.bbrc.2007.05.218

Namazi MR. What is the important practical implication of detecting decreased G6PD levels in vitiligo. Adv Biomed Res 2015;4:89. doi: 10.4103/2277-9175.156653
DOI: 10.22100/jkh.v13i2.1897