تأثیر تمرین هوازی و بی‌هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان ژن VEGFA و VEGFR2 میوکارد رت پس از ایسکمی ریپرفیوژن

Kambiz Moradidehbaghi 1 0000-0002-2013-9371
, MohammadReza Dehkhoda 2
, Pezhman Motamedi 2
, Hamid Rajabi 3
, Mohammad Nabioni 3
1- دانش آموخته مقطع دکتری، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2- دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده


مقدمه: یکی از دلایل بیماری‌های قلبی عروقی بی‌تحرکی و مصرف غذاهای دارای اکسیدان است. بدین منظور هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین هوازی و بی‌هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان ژن VEGFA و VEGFR2 میوکارد رت پس از ایسکمی ریپرفیوژن می‌باشد.
مواد و روش‌ها: 38 رت صحرایی نر ویستار دو تا سه ماهه با وزن تقریبی 200-260 گرم به هفت گروه، پایلوت (14=n)، کنترل (4=n)، ملاتونین (4=n)، تمرین هوازی )4=n)، تمرین بی‌هوازی (4=n)، تمرین هوازی ملاتونین (4=n) و تمرین بی‌هوازی ملاتونین (4=n) تقسیم شدند. گروه پایلوت برای تأیید فیبروز در میوکارد به دو گروه ایسکمی و سالم تقسیم شد. گروه‌های ملاتونین به مدت یک ماه هر روز با دوز 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گاواژ شدند؛ و سپس گروه‌های تمرین هوازی، تمرین بی‌هوازی، تمرین هوازی ملاتونین و تمرین بی‌‌هوازی ملاتونین تحت دوره تمرین یک ماهه با تواتر تمرین سه جلسه در هفته روی تردمیل قرار گرفتند. در انتهای یک ماه، تمام رت‌ها در دو روز متوالی با فاصله 24 ساعت تحت تزریق داروی ایزوپرنالین برای القای ایسکمی قرار گرفتند. درنهایت، بیان ژن VEGFAوVEGFR2 به روش ریل تایم انجام شد. نتایج تحقیق با فرمول2-∆∆ct و آزمون‌های تحلیل واریانس یک طرفه آنووا، لون و توکی تحلیل شد.
نتايج: تیمار تمرین هوازی و تمرین بی‌هوازی به طور جداگانه بر بیان ژن VEGFA و VEGFR2 تأثیر افزایشی داشتند اما تأثیر آنها از نظر آماری معنی‌دار نشد. سایر گروه‌ها غیر از ملاتونین نیز باعث افزایش بیان ژن‌های فوق شدند. ملاتونین توانست بیان ژن VEGFA و VEGFR2 را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی و بی‌هوازی در دراز مدت در صورت سازگاری می‌توانند از میزان حجم سکته میوکارد احتمالی بکاهند.


واژه های کلیدی


تمرین هوازی; تمرین بی­هوازی; ملاتونین; ژن VEGFAو VEGFR2; ایسکمی

تمام متن:

PDF

مراجع


Ehrman, Jonathan K, Clinical exercise physiology, 2nd ed, c2009, translate by: Hojati , Arazi, Rahmani- First edition- Research Institute for Physical Education and Sport Sciences, Publications, 2012

Porkhaleili Khalil, Hajizadeh Sohrab, Khoshbakhtan Ali, Tarihighi, Esmaeili Dadeh Mansour, Bigdeli Mohammad Reza (2008) The role of pre-preparation with hyperactivity in cardiac arrhythmias and arrhythmias following ischemic-recurrent injury. Kowsar Medical Journal ,2008 No. 3

Khajeh Landi Ali. Jafari Hossein Mohammadi Damieh Amin. Parvin Brzydh. (1392). The Effect of Two Types of Aerobic Exercise Exercise Testing on the Effects of Thermal Shock Protein Levels in Young Women. Journal of Arak University of Medical Sciences. Year 16, Issue 5 (Serial No. 74), August 2013.

Rezaei, Nourzahi, Bigdeli, Khodagoli, Ghorbast, (1394) The effect of eight weeks of continuous and periodic aerobic exercise on VEGF-A and VEGFR-2 levels of male brain Wistar rats,no.14 1394 Scientific-Research Ministry of Science (ISC) (10 pages - from 1213 to 1222)

Rahimi Mostafa, Asgari Alireza, Khoshbatan Ali (1393). The role of pre-preparation with exercise activity in cardiovascular protection against ischemic-reperfusional hemorrhage. Physiology and Pharmacology, No. 18, May 2014, 122-143.

Sagittarius Michael S.Exercise cardiopulmonary function in cardiac patients, c2012 Translators: Darynaush, Farhad, Maheshab, Mahshid, Nadarian, Ishaq, Shahi, Shirin, Hosseini, Mehran, Kamali, Maliheh. Tehran Publishing Hatami, First edition.

Salariye Lak Laleh, Heidari Reza, Nejati Vahid (2011). The effect of melatonin on preventing changes in lipid profiles and MDA production in tissues. Journal of Endocrine and Metabolism of Iran. Thirteenth issue, No. 4, pp. 411-406.

Taheri, Chandahsin Hossein, Abtahi Evi, Hossein, Mottaghi, Urban, Mohammad Reza (2012). Oxidants and antioxidants in exercise. Marandiz Publishing, First Printing.

Farhrod Dariush, Tahurgar Atefeh (2013) Melatonin hormone, metabolism and its clinical effects. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, 2010, Vol. 22, No. 223 -211 July 2013

Kazem Zadeh, Yasser (2003). Antioxidants and their compatibility with sports exercises. Neshat Quarterly Journal, Year 1,no.3

Luongo, Fosi, Casper, Husser, Jamison, Loscalos (2012), Principles of Harrison's Internal Medicine - Cardiovascular Diseases. Translators: Goodarzin Nezhad, Hamid Reza, Khodaei, Masoud, Razaghi, Sarah (2012). Tehran, Arjomand, Eighteenth Edition.

Mogharnasi, Mehdi, Ga'ini, Abbas Ali, Sheikholeslami Vatani, Dariush (2009). Comparison of the effect of two methods of aerobic and aerobic exercise on some of the pre-inflammatory cytokines in adult male rats. Journal of Endocrine and Metabolism of Iran. Shaheed Beheshti University of Medical Sciences & Health Services, Vol. 11, No. 2, pp. 191-198.

Forman, K. Vara, E. Garcıa, C. Kireev, R. Cuesta, S. Acuna-Castroviejo, D. Tresguerres J. A. F. (2010). Beneficial effects of melatonin on cardiological alterations in a murine model of accelerated aging. J Pineal Res. 49(3): PP. 312-20.

Jin Ha, S. Weon Kim, W. (2010). Mechanism of Ischemia and Reperfusion Injury to the Heart: From the Viewpoint of Nitric Oxide and Mitochondria. Chonnam Medical JournaL. 46 (3). pp. 129-139.

Marcus, S. Cooke, mark D. evans, miral dizdaroglu, joseph lunec. (2003). Oxidative DNA damage: mechanisms, mutation, and disease. The FASEB Journal. Vol. 17 July. PP. 1195-1214.

Petrosillo, G. Venosa, N. Pistolese, M. Casanova, G. Tiravanti, E. Colantuono, G. Federici, A. Paradies, G. Ruggiero, F. (2006). 16. Protective effect of melatonin against mitochondrial dysfunction associated with cardiac ischemiareperfusion: role of cardiolipin. FASEB J February 20: PP. 269-276.

Vibha, L. Asdaq, S.M.B. Nagpal, S. Rawri, R.K. (2011). Protective Effect of Medicinal Garlic Against Isoprenaline Induced Myocardial Infarction in Rats. International Journal of Pharmacology, 7: 510-515.
DOI: 10.22100/jkh.v13i3.2056

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.