بررسی عوامل مؤثر بر مدت زمان منفي شدن اسمیر خلط در بیماران سل ريوی اسمیر مثبت دو ماه بعد از درمان

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v14i1.2135

کلمات کلیدی:

سل ریوی، اسمیر خلط، ایران.

چکیده

مقدمه: سل ریوی یکی از بیماری‌های عفوني شایع و دومین علت مرگ ومیر در میان بیماری‌های عفونی است. از مهمترین راه‌های تشخیص بهبودی ريه، منفي شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان است. این مطالعه به‌منظور ارزیابي عوامل مؤثر بر منفي شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در پایان ماه دوم درمان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه تحلیلی مقطعي بر روی274 نفر از بیماران سل ریوی اسمیر مثبت که در بین سال‌های 94-95 برای درمان به مراکز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي مشهد مراجعه کرده بودند انجام شد. داده‌های مربوط‌به مشخصات دموگرافیك و علایم بالیني بیماران از پرونده‌های آنان استخراج و عوامل مؤثر بر منفی شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم با استفاده از رگرسیون لجستیك ارزیابي شد.

نتایج: در پایان ماه دوم 171 نفر 4/62 درصد از افراد اسمیر منفی داشتند که 103 نفر (2/60%) از زنان و 68 نفر (64 %) از مردان در پایان ماه دوم اسمیر منفی شده بودند. متغیرهای داشتن سابقه قبلی سل، درجه سطح اسمیر در ابتدا و ملیت به عنوان عوامل مؤثر بر منفی شدن اسمیر در نتایج رگرسیون لجستیک معنادار شدند.

نتیجه‌گیری: در بیماران مبتلا‌به سل توجه به درجه اسمیر در ابتدای درمان را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین نشانگر پاسخ به درمان در بیماران سل ریوی دانست البته می‌توان با توجه به عوامل دیگر از عوارض منفی ناشی از تأخیر در درمان جلوگیری کرد.

مراجع

Nasehi MM, Moosazadeh M, Amiresmaeili MR, Parsaee MR, Nezammahalleh A. The Epidemiology of Factors Associated with Screening and Treatment Outcomes of Patients with Smear Positive Pulmonary Tuberculosis: A Population-Based Study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012;21:9-18.[Persian].

Yari M, Molaeipour L, Jafari MR, Valipour AA, Khazaei S, Roushanaei G. Assessing relation between sputum smear grading in positive pulmonary Tuberculosis patients with treatment outcome. Pajouhan Scientific Journal 2016;14:1-7.[Persian].

Caetano Mota P, Carvalho A, Valente I, Braga R, Duarte R. Predictors of delayed sputum smear and culture conversion among a Portuguese population with pulmonary tuberculosis. Rev Port Pneumol 2012;18:72-9. doi: 10.1016/j.rppneu.2011.12.005

Bouti K, Aharmim M, Marc K, Soualhi M, Zahraoui R, Benamor J, et al. Factors influencing sputum conversion among smear-positive pulmonary tuberculosis patients in Morocco. ISRN 2013;2013:1-5 doi: 10.1155/2013/486507

Parikh R, Nataraj G, Kanade S, Khatri V, Mehta P. Time to sputum conversion in smear positive pulmonary TB patients on category I DOTS and factors delaying it. J Assoc Physicians India 2012;60:22-6.

Esmaily H, Afzal Aghaei M, Samiei A, Bahrampoor A. Determining Factors Affecting Time to Sputum Smear Conversion in Pulmonary Tuberculosis Patients Using Cox Semi-Parametric Method. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2016;23:671-82.[Persian].

Ministry of Health and Medical Education. The incidence of tuberculosis in Iran Tehran.2017.

Arab Borzou Z, Afzal Aghaei M, Esmaeli H, Samiei A, Jamali J, Mohammadzadelari S. Evaluating related factors with sputum smear negation at the end of the second month of tuberculosis treatment. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 2016;58:547-54.[Persian].

Jafarzadeh M, Rejali M, Mahaki B, Akhtardel H, Jafarzadeh F. Factors affecting period sputum smear negativepulmonary tuberculosis in north Khorasan province: a historical cohort study. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2017;9:55-64.[Persian].

Dominguez-Castellano A, Muniain M, Rodriguez-Bano J, Garcia M, Rios M, Galvez J, et al. Factors associated with time to sputum smear conversion in active pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2003;7:432-8.

Liu Z, Shilkret KL, Ellis HM. Predictors of sputum culture conversion among patients with tuberculosis in the era of tuberculosis resurgence. Arch Intern Med 1999;159:1110-6.

Singla R, Osman M, Khan N, Al-Sharif N, Al-Sayegh M, Shaikh M. Factors predicting persistent sputum smear positivity among pulmonary tuberculosis patients 2 months after treatment. Int J Tuberc Lung Dis 2003;7:58-64.

Khazaei S, Kousehlou Z, Karami M, Zahiri A, Bathaei J. Time to sputum conversion among patients with smear-positive pulmonary tuberculosis and its determinants: A retrospective cohort study in Hamadan Province, Iran. Iranian Journal of Epidemiology 2013;9:32-40.[Persian].

Berhe G, Enquselassie F, Aseffa A. Treatment outcome of smear-positive pulmonary tuberculosis patients in tigray region, northern ethiopia. BMC Public Health 2012;12:537.

Manissero D, Hollo V, Huitric E, Ködmön C, Amato-Gauci A. Analysis of tuberculosis treatment outcomes in the European Union and European Economic Area: efforts needed towards optimal case management and control. Euro Surveill 2010;15:19514.

Telzak EE, Fazal BA, Pollard CL, Turett GS, Justman JE, Blum S. Factors influencing time to sputum conversion among patients with smear-positive pulmonary tuberculosis. Clin Infect Dis 1997;25:666-70.

Kim HR, Hwang SS, Kim HJ, Lee SM, Yoo CG, Kim YW, et al. Impact of extensive drug resistance on treatment outcomes in non-HIV-infected patients with multidrug-resistant tuberculosis. Clin Infect Dis 2007;45:1290-5. doi: 10.1086/522537

Jha UM, Satyanarayana S, Dewan PK, Chadha S, Wares F, Sahu S, et al. Risk factors for treatment default among re-treatment tuberculosis patients in India, 2006. PLoS One 2010;5:e8873. doi: 10.1371/journal.pone.0008873

Pajankar S, Khandekar R, Al Amri MA, Al Lawati MR. Factors influencing sputum smear conversion at one and two months of tuberculosis treatment. Oman Med J 2008;23:263-8.

Garrido Mda S, Penna ML, Perez-Porcuna TM, de Souza AB, da Silva Marreiro L, Albuquerque BC, et al. Factors associated with tuberculosis treatment default in an endemic area of the Brazilian Amazon: a case control-study. PloS One 2012;7:e39134. doi: 10.1371/journal.pone.0039134

Güler M, Ünsal E, Dursun B, AydIn Ö, Capan N. Factors influencing sputum smear and culture conversion time among patients with new case pulmonary tuberculosis. Int J Clin Pract 2007;61:231-5. doi: 10.1111/j.1742-1241.2006.01131.x

دانلود

چاپ شده

2019-06-18

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>