بررسی عوامل مؤثر بر مدت زمان منفي شدن اسمیر خلط در بیماران سل ريوی اسمیر مثبت دو ماه بعد از درمان

Hossein Tireh ORCID:0000-0003-2357-590X
, Parastoo Golpour ORCID:0000-0001-7147-9539
, Monavar Afzalaghaee ORCID:0000-0003-2029-6577

چکیده


مقدمه: سل ریوی یکی از بیماری‌های عفوني شایع و دومین علت مرگ ومیر در میان بیماری‌های عفونی است. از مهمترین راه‌های تشخیص بهبودی ريه، منفي شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان است. این مطالعه به‌منظور ارزیابي عوامل مؤثر بر منفي شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در پایان ماه دوم درمان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه تحلیلی مقطعي بر روی274 نفر از بیماران سل ریوی اسمیر مثبت که در بین سال‌های 94-95 برای درمان به مراکز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي مشهد مراجعه کرده بودند انجام شد. داده‌های مربوط‌به مشخصات دموگرافیك و علایم بالیني بیماران از پرونده‌های آنان استخراج و عوامل مؤثر بر منفی شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم با استفاده از رگرسیون لجستیك ارزیابي شد.

نتایج: در پایان ماه دوم 171 نفر 4/62 درصد از افراد اسمیر منفی داشتند که 103 نفر (2/60%) از زنان و 68 نفر (64 %) از مردان در پایان ماه دوم اسمیر منفی شده بودند. متغیرهای داشتن سابقه قبلی سل، درجه سطح اسمیر در ابتدا و ملیت به عنوان عوامل مؤثر بر منفی شدن اسمیر در نتایج رگرسیون لجستیک معنادار شدند.

نتیجه‌گیری: در بیماران مبتلا‌به سل توجه به درجه اسمیر در ابتدای درمان را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین نشانگر پاسخ به درمان در بیماران سل ریوی دانست البته می‌توان با توجه به عوامل دیگر از عوارض منفی ناشی از تأخیر در درمان جلوگیری کرد.


واژه های کلیدی


سل ریوی، اسمیر خلط، ایران.

تمام متن:

PDF XML


DOI: 10.22100/jkh.v14i1.2135