بهبود استرس اكسيداتيو و عملكرد كليوي در سمیت کلیوی ناشی از استات سرب در موش‌های صحرایی به‌دنبال مصرف آسكوربيك اسيد

Behzad Garmabi1 https://orcid.org/0000-0001-8228-0250
, Moslem Jafarisani2
, Hossein Khastar3* https://orcid.org/0000-0003-1605-3572
1- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ایران.
2- كمیته تحقیقات دانشجويی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران.
3- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ایران.

چکیده


مقدمه: سرب یکی از فلزات سنگین می‌باشد که موجب سمیت در بافت‌های مختلف ازجمله کلیه‌ها می‌گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات محافظتی آسکوربیک اسید بر روی سمیت کلیوی ناشی از سرب می‌باشد.

مواد و روش‌ها: تعداد 24 سر رت نر با وزن 250-200 گرم از نژاد ویستار به شکل تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: 1- گروه کنترل كه آب آشامیدنی معمولی مصرف كردند، 2- گروه تیمار با استات سرب كه با دوز mg/liter600 استات سرب در آب آشامیدنی دریافت کردند و 3- گروه تیمار با استات سرب و آسکوربیک اسید كه علاوه‌بر استات سرب مقدار gr/liter 1 آسکوربیک اسید نیز در آب آشامیدنی دریافت کردند. پس از این هشت هفته تیمار، موش‌ها کاملاً بی‌هوش شده و نمونه خون و بافت کلیه جمع‌آوري گرديد.

نتایج: استات سرب موجب افزايش BUN و كراتينين پلاسما نسبت‌به گروه کنترل گرديد. همچنين در گروه استات سرب مالون دی آلدهید (MDA) بافت كليه افزايش و غلظت گلوتاتیون توتال (GSH) كاهش يافت. در گروه تیمار با استات سرب و آسکوربیک اسید، BUN و كراتينين پلاسما و MDA بافت كليه نسبت‌به گروه استات سرب كاهش و غلظت GSH افزايش معني‌دار نشان داد.

نتیجه‌گیری: با‌توجه به داده‌های این پژوهش، مصرف آسکوربیک اسید خوراکی موجب کاهش آسیب عملکردی و استرس اكسيداتيو بافت کلیه به‌دنبال سمیت با سرب می‌گردد.


واژه های کلیدی


استات سرب، آسکوربیک اسید، سمیت کلیوی، استرس اكسيداتيو

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Sabath E, Robles-Osorio ML. Renal health and the environment: heavy metal nephrotoxicity. Nefrologia 2012;32:279-86. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2012.Jan.10928.

Gordon J, Taylor A, Bennett P. Lead poisoning: case studies. British Journal of Clinical Pharmacology 2002;53:451-8. doi: 10.1046/j.1365-2125.2002.01580.x

Tirima S, Bartrem C, von Lindern I, von Braun M, Lind D, Anka SM, et al. Food contamination as a pathway for lead exposure in children during the 2010-2013 lead poisoning epidemic in Zamfara, Nigeria. Journal of Environmental Sciences 2018;67:260-72.

Wang H, Li D, Hu Z, Zhao S, Zheng Z, Li W. Protective effects of green tea polyphenol against renal injury through ROS-mediated JNK-MAPK pathway in lead exposed rats. Molecules and cells 2016;39:508. doi:10.14348/molcells.2016.2170

BaSalamah MA, Abdelghany AH, El-Boshy M, Ahmad J, Idris S, Refaat B. Vitamin D alleviates lead induced renal and testicular injuries by immunomodulatory and antioxidant mechanisms in rats. Scientific reports 2018;8:4853. doi:10.14348/molcells.2016.2170

HOUNKPATIN AS, Roch C, SENOU M, DOVONON L, Chibuisi G, ALIMBA SG, et al. Protective effects of vitamin C on kidney, liver and brain: a study in wistar rats intoxicated with mercury. 2017.

Kong L, Hu W, Lu C, Cheng K, Tang M. Mechanisms underlying nickel nanoparticle induced reproductive toxicity and chemo-protective effects of vitamin C in male rats. Chemosphere 2019;218:259-65. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.11.128

Yan H, Wang H, Zhang X, Li X, Yu J. Ascorbic acid ameliorates oxidative stress and inflammation in dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in mice. International journal of clinical and experimental medicine 2015;8:20245.

Delrobaei F, Fatemi I, Shamsizadeh A, Allahtavakoli M. Ascorbic acid attenuates cognitive impairment and brain oxidative stress in ovariectomized mice. Pharmacological Reports 2019;71:133-8. doi:10.1016/j.pharep.2018.10.001

Ekong EB, Jaar B, Weaver V. Lead-related nephrotoxicity: a review of the epidemiologic evidence. Kidney International 2006;70:2074-84. doi:10.1038/sj.ki.5001809

Jarrar BM. Histological and histochemical alterations in the kidney induced by lead. Annals of Saudi Medicine 2003;23:10-5. doi: 10.5144/0256-4947.2003.10

Flora G, Gupta D, Tiwari A. Toxicity of lead: a review with recent updates. Interdisciplinary toxicology 2012;5:47-58. doi: 10.2478/v10102-012-0009-2

Flora SJ, Pande M, Mehta A. Beneficial effect of combined administration of some naturally occurring antioxidants (vitamins) and thiol chelators in the treatment of chronic lead intoxication. Chemico-Biological Interactions 2003;145:267-80. doi:10.1016/s0009-2797(03)00025-5

Verstraeten SV, Aimo L, Oteiza PI. Aluminium and lead: molecular mechanisms of brain toxicity. Archives of toxicology 2008;82:789-802. doi: 10.1007/s00204-008-0345-3

Flora SJ. Structural, chemical and biological aspects of antioxidants for strategies against metal and metalloid exposure. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2009;2:191-206. doi: 10.4161/oxim.2.4.9112

Kobori Y, Ota S, Sato R, Yagi H, Soh S, Arai G, et al. Antioxidant cosupplementation therapy with vitamin C, vitamin E, and coenzyme Q10 in patients with oligoasthenozoospermia. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2014;86:1-4.

Harvey P, Handley H, Taylor M. Widespread copper and lead contamination of household drinking water, New South Wales, Australia. Environmental Research 2016;151:275-85.

Laidlaw MA, Filippelli GM, Brown S, Paz-Ferreiro J, Reichman SM, Netherway P, et al. Case studies and evidence-based approaches to addressing urban soil lead contamination. Applied Geochemistry 2017;83:14-30.
DOI: 10.22100/jkh.v14i2.2162