بررسی میزان آلودگی‌های انگلی (فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست‌هیداتید و سیستی سرکوس) در کبد و ریه‌ی گاوهای ذبح‌شده در کشتارگاه شهرستان سرپل ذهاب (کرمانشاه) طی سال‌های 94-93

Younes Ghahvei1
, Nasim *Naqibi2 https://orcid.org/0000-0001-9586-7181
, Elahe Zeinalzade2 https://orcid.org/0000-0002-8621-7192
۱- دانشجوی دکتری تخصصی انگل‌شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید باهنر کرمان- کرمان- ایران.
۲- دانشجوی دکتری عمومی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران.
2- Veterinary Student, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده


مقدمه: بسیاری از بیماری‌های انگلی طیف وسیعی از بیماری‌های زئونوز را شامل می‌شوند که علاوه‌بر خسارات عمده به صنعت دام‌پروری و حذف لاشه و ارگان‌های آلوده منجر به ایجاد بیماری‌هایی در انسان نیز می‌شوند که در این میان می‌توان به فاسیولوز، هیداتیدوز، دیکروسلیازیس و سیستی سرکوزیس اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی میزان آلودگی گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان سرپل ذهاب به کیست هیداتید، سیستی سرکوس، فاسیولا و دیکروسلیوم می‌پردازیم.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت توصیفی- مقطعی از طریق مشاهده‌ی ماکروسکوپی و بررسی 1170 رأس گاو انجام گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و تحلیل مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتايج: در بین 1170 رأس گاو کشتار شده 417 رأس گاو (64/35%) طی یک سال آلوده اعلام شد. میزان آلودگی کبد به کیست هیداتید، فاسیولا، دیکروسلیوم و سیستی سرکوس به‌ترتیب 11/8 درصد (95 مورد)، 47/5 درصد (64 مورد)، 85/0 درصد (10 مورد) و 68/0 درصد (8 مورد) و میزان آلودگی ریه به کیست هیداتید و سیستی سرکوس به‌ترتیب 17/20 درصد (236 مورد) و 34/0 درصد (4 مورد) گزارش شد. از 1170 رأس گاو 973 رأس نر و 197 رأس ماده بودند که از گاوهای نر 66/35% (347 مورد) و در گاوهای ماده 53/35% (70 مورد) آلوده بودند. براساس سن در گروه سنی زیر یک سال (935 مورد) و بیشتر مساوی یک سال (235 مورد)، میزان آلودگی مورد بررسی قرار گرفت که درصد آلودگی در گروه سنی زیر یک سال 61/35% (333 مورد) و بزرگ‌تر مساوی یک سال 74/35% (84 مورد) بود. در بررسی انجام ‌شده اختلاف آماری معنی‌داری بین سن و جنس و موارد مثبت آلودگی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصله نشان‌دهنده‌ی آلودگی بالای منطقه می‌باشد که علاوه‌بر خسارات ناشی از بروز بیماری و حذف لاشه و ارگان آلوده در کشتارگاه ممکن است زمینه را برای آلودگی انسان نیز فراهم کند که به‌کارگیری راهکارهای مناسب جهت کنترل و پیشگیری از ایجاد آلودگی در دام اهمیت فراوانی دارد.


واژه های کلیدی


بیماری‌های زئونوز، کیست هیداتید، فاسیولا، دیکروسلیوم، سیستی سرکوس، کشتارگاه سرپل ذهاب

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Tavakoli H, Bahonar A, JONEYDI N. Epidemiology of hydatidosis in Iran during 2002-2006. 2008.

Mohebali M, Sammak A. A survey on the Hydatidosis in human and Hydatid cyst in rearing livestocks which were slaughtered in Arak slaughter house. Journal of Kerman University of Medical Sciences 1996;3:22-7.

Moshfe A, Bagheri M. Prevalence of Fasciola hepatica in slaughtered livestock in Yasuj's slaughterhouse 1381-1382. Armaghane Danesh 2003;8:25-32.

Fallah M, Matini M, Beygomkia E, Mobedi I. Study of zoonotic tissue parasites (hydatid cyst, Fasciola, dicrocoelium and sarcocystis) in Hamadan abattoir. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2010;17:5-12.

Akhlaghi E, Mohammadi MA, Ziaali N, Baneshi MR, Nasibi S, Kamyabi H, et al. Morphometric and molecular study of Fasciola isolates from ruminants in Iran. Türkiye Parazitolojii Dergisi 2017;41:192. doi: 10.5152/tpd.2017.5214

PIRI K, MAGHSOOD A, MATINI M, FALLAH M. Prevalence and Intensity of Fasciola spp. Infection in Slaughtered Livestock in the Hamadan Slaughterhouse in 2015. 2017.

Mirzaei M, Nematolahi A, Ashrafihelan J, Rezaei H. Prevalence of Infection with the Larval Form of the Cestode Parasite Taenia saginata in Cattle in Northwest Iran and its Zoonotic Importance. Türkiye Parazitolojii Dergisi 2016;40:190. doi: 10.5152/tpd.2016.4776

Bari S, Sarvi S, Daryani A, Ziaeei Hezarjaribi H, Arbabi M, Pirestani M, et al. Dicrocoelium dentriticum infection among domestic animals in iran: A systematic review and meta-analysis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016;25(132):367-75.

Harandi MF, Budke CM, Rostami S. The monetary burden of cystic echinococcosis in Iran. PLOS neglected tropical diseases. 2012;6:e1915. doi:10.1371/journal.pntd.0001915

Dalimi A, Motamedi G, Hosseini M, Mohammadian B, Malaki H, Ghamari Z, et al. Echinococcosis/hydatidosis in western Iran. Veterinary Parasitology 2002;105:161-71. doi:10.1016/S0304-4017(02)00005-5

Hamzavi Y, Nazari N, Mikaeili A, Parandin F, Faizei F, Sardari M. Prevalence of Hydatid Cyst in slaughtered livestock in Asadabad Slaughterhouse during 2014-2015. Pajouhan Scientific Journal 2016;14:58-66. doi: 10.21859/psj-140358

Molazadeh P, Zohoor AR. Prevalence of liver termatods and hydatid cyst in livestock, Jiroft, Iran, 2001. Journal of Research in Health Sciences 2011;2:17-22.

HOGHOOGHI N. A study of the prevalence of Echinococcus granulosus in dogs and of hydatid cyst in sheep, goats, cattle and man in Isfahan. Pahlavi Medical Journal 1971;2:670-6.

Nabavi R, Khedri J, Saadati D. Comparative prevalence of hepato-pulmonary hydatidosis among native and imported cattle in north of Sistan and Baluchestan: Iran. Journal of Parasitic Diseases 2014;38:371-3. doi:10.1007/s12639-013-0262-0

Arbabi M, Hooshyar H. Survey of echinococcosis and hydatidosis in Kashan region, central Iran. Iranian Journal of Public Health 2006:75-81.

Mehrabani D, Oryan A, Sadjjadi S. Prevalence of Echinococcus granulosus infection in stray dogs and herbivores in Shiraz, Iran. Veterinary Parasitology 1999;86:217-20. doi:10.1016/S0304-4017(99)00151-X

Rahimi MT, Sharifdini M, Ahmadi A, Laktarashi B, Mahdavi SA, Kia EB. Hydatidosis in human and slaughtered herbivores in Mazandaran province, northern Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2011;1:212-5. doi:10.1016/S2222-1808(11)60031-5

Mardani A, Babakhan L, Abedi Astaneh F, Rafiei M, Mardani H. A survey of epidemiological situation of patients infected with hydatid cyst operated in hospitals of Qom, Iran (2004-2007). Medical Laboratory Journal 2009;3:0-.

Yad Yad M, Nasiri S, Delavari M, Arbabi M. Survey of hydatid cyst surgeries in hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences during 2004 to 2014. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences 2017;21:477-82.

Khanjari A, Partovi R, Abbaszadeh S, Nemati G, Bahonar A, Misaghi A, et al., editors. A retrospective survey of fasciolosis and dicrocoeliosis in slaughtered animals in Meisam abattoir, Tehran, Iran (2005-2008). Veterinary Research Forum; 2010: Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University.

Mohammad-pourfard I, Rezaei M, Sayadi M, Shariatifar N, Behzadi A, Karimi F. Prevalence of dicrocoeliosis in slaughtered herbivores animals in Arak city of. Journal of Food Safety and Hygiene 2015;1:18-21.

Majidi-Rad M, Meshgi B, Bokaie S. The prevalence and intensity rate of Dicrocoelium dendriticum infection in ruminants of 3 provinces in coastal regions of the Caspian Sea. Iranian Journal of Veterinary Medicine 2018;12:27-33. doi: 10.22059/ijvm.2017.236806.1004822

Hamzavi Y, Parandin F. Health care importance of cysticercus bovis in cattle slaughtered in industrial slaughterhouse of hamadan in 2014. 2015.

Mirbadie SR, Nasab AN, Mohaghegh MA, Norouzi P, Mirzaii M, Spotin A. Molecular phylodiagnosis of Echinococcus granulosus sensu lato and Taenia hydatigena determined by mitochondrial Cox1 and SSU-rDNA markers in Iranian dogs: Indicating the first record of pig strain (G7) in definitive host in the Middle East. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 2019;65:88-95. doi:10.1016/j.cimid.2019.05.005

Mahami-Oskouei M, Forouzandeh-Moghadam M, Rokni MB. Prevalence and severity of animal Fasciolosis in six provinces of Iran. KAUMS Journal (FEYZ) 2012;16:254-60.

Abdi J, Naserifar R, Nejad MR, Mansouri V. New features of fascioliasis in human and animal infections in Ilam province, Western Iran. Gastroenterology and hepatology from Bed to Bench 2013;6:152.
DOI: 10.22100/jkh.v14i2.2202