بررسی فعالیت ضدمیکروبی Streptomyces tendae strain 944 جدا شده از خاک‌های مناطق شرق استان گیلان و بهینه‌سازی ترکیبات فعال زیستی آن

Seyedeh Zahra Mirsonbol1
, Khosro Issazadeh2* https://orcid.org/0000-0002-3849-8719
, Saeid Zarrabi3
, Mirsasan Mirpour2
1- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه میکروبیولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
2- استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
3- استادیار، گروه شیمی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده


مقدمه: استرپتومایسس‌ها، میکروارگانیسم‌هایی می‌باشند که در انواع منابع طبیعی به‌خصوص در خاک حضور دارند و قادر به تولید طیف وسیعی از انواع ترکیبات ضدمیکروبی می‌باشند. شیوع مقاومت میکروبی در بین میکروارگانیسم‌های پاتوژن رو‌به افزایش است. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی مولکولی استرپتومایسس تولیدکننده ترکیبات ضدمیکروبی و بهینه‌سازی شرایط تولید آن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: استرپتومایسس از خاک‌های مناطق مختلف شرق استان گیلان جداسازی شد. سپس به شناسایی مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی آن پرداخته شد و در نهایت شناسایی مولکولی ایزوله موردنظر با استفاده از توالی‌یابی 16SrRNA و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک انجام گرفت. بررسی فعالیت ضدمیکروبی در برابر میکروارگانیسم‌های پاتوژن آزمایش شده و بهینه‌سازی ترکیبات ضدمیکروبی تولید شده در محیط‌های تغذیه‌ای و شرایط متفاوت مانند منابع کربن و نیتروژن، pH، مدت زمان گرمخانه‌گذاری و دما انجام گردید.

نتایج: براساس نتایج مطالعات فیلوژنتیکی و توالی‌یابی 16 SrRNA، با 34/97% اطمینان سویه Streptomyces tendae strain 944 شناسایی شد. این باکتری دارای فعالیت ضدمیکروبی علیه میکروارگانیسم‌های پاتوژن شامل Micrococcus luteus PTCC 1408, Bacillus cereus PTCC 1154, Staphylococcus aureus PTCC 1189, Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310, Salmonella typhi PTCC 1609 and Proteus mirabilis PTCC 1776 بوده است. پس از انجام بهینه‌سازی؛ بهترین محیط کشت، pH، دمای بهینه، منابع کربن و نیتروژن و مدت زمان انکوباسیون به‌ترتیب ISP2، 7،0 C 28، گلوکز، عصاره مخمر و 7 روز بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق که اولین گزارش از غربال‌گری استرپتومایسس‌های تولید‌کننده ترکیبات فعال زیستی در نواحی شرقی استان گیلان می‌باشد، نشان می‌دهد که خاک‌های نواحی شرقی استان گیلان منبع بسیار غنی از استرپتومایسس‌های تولیدکننده ترکیبات ضدمیکروبی می‌باشد که می‌تواند در تولید ترکیبات ضدمیکروبی با منشأ طبیعی بسیار حائز اهمیت باشد.


واژه های کلیدی


Streptomyces tendae strain 944، ترکیبات ضدمیکروبی،16SrRNA، بهینه‌سازی

تمام متن:

PDF XML

مراجع


.Chaudhary HS, Yadav J, Shrivastava AR, Singh S, Singh AK, Gopalan N. Antibacterial activity of actinomycetes isolated from different soil samples of Sheopur (A city of central India). J Adv Pharm Tech Res 2013;4:118-23.doi: 10.4103/2231-4040.111528

Manivasagan P, Venkatesan J, Sivakumar K, Kim SK. Pharmaceutically active secondary metabolites of marine actinobacteria. Microbial Res 2013;169:262-78. doi: 10.1016/j.micres.2013.07.014

Oskay M, Üsame Tamer A, Azeri C. Antibacterial activity of some actinomycetes isolated from farming soils of Turkey. African Journal of Biotechnology 2004;3:441-6.

Velayudham S, Murugan K. Diversity and antibacterial screening of actinomycetes from javadi hill forest soil, tamilnadu, India. Journal of Microbiology Research 2012;2:41-6. doi:10.5923/j.microbiology.20120202.07

Maleki H, Dehnad A , Hanifian SH, Khani S. Isolation and Molecula Identification of Streptomyces spp. with Antibacterial Activity from Northwest of Iran. BioImpacts, 2013;3:129-134.[Persian]. doi: 10.5681/bi.2013.017

Sujatha P, Bapi Raju KV, Ramana T. Studies on a new marine strep¬tomycete BT-408 producing polyketide antibiotic SBR-22 effec¬tive against methicillin resistant Staphylococcus aureus. Micro¬biol Res 2005;160:119-126.doi: 10.1016/j.micres.2004.10.006

Zhou Z, Gu J, Li YQ, Wang Y. Genome plasticity and systems evolution in Streptomyces. BMC Bioinformatics 2012;13:S8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S10-S8

Manteca A and Sanchez J. Streptomyces Development in Colonies and Soils. Applied and Environmental Microbiology2009;75:2920-4. doi:10.1128/AEM.02288-08

Amirmozaffari N, Darvishi Vizaneh S, Isazadeh K, Taheri AR. Isolation of actinomycetes producing antibacterial against methicillin-resistant Staphylococcus aureus from soils of Astara region.Qom Univ Med Sci J 2014;8:59-68.[Persian].

Mohanraj G, Sekar T. Isolation and screening of actinomycetes from marine sediments for their potential to produce antimicrobials. Int J LifeSc. Bt&Pharm. Res 2013;2:115-26.

Rotich M.C, Magiri E, Bii C, Maina N. Bio-Prospecting for Broad Spectrum Antibiotic Producing Actinomycetes Isolated from Virgin Soils in Kericho County, Kenya. Advances in Microbiology 2017;7: 56-70. doi: 10.4236/aim.2017.71005

Subakaran M, Joshua SA, Jansi M, Vincent SGP. Isolation and Identification of antibacterial compound producing Streptomyces parvulus ICN698 from a Wetland Ecosystem of Kanyakumari. Indian Journal of Pharmacy andPharmacology2015;2:217-21. doi: 10.5958/2393-9087.2015.00006.0

Ceylan O, Okmen G, Ugur A. Isolation of soil Streptomyces as source antibiotics active against antibiotic-resistant bacteria. Eur Asian Journal of Biosciences 2008;2:73-82.

Carlet J. The gut is the epicentre of antibiotic resistance. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012;1:39. doi: 10.1186/2047-2994-1-39

Hakvag S, Fjaervik E, Josefsen KD, Ian E, Ellingsen TE, Zotchev SB. Characterization of streptomyces spp. Isolated from the Sea Surface Microlayer in the Trondheim Fjord, Norway. Mar Drugs 2008;6:620-35. doi: 10.3390/md6040620

Gebreyohannes G, Moges F, Sahile S, Raja N. Isolation and characterization of potential antibiotic producing actinomycetes from water and sediments of Lake Tana, Ethiopia. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2013;3:426-35. doi: 10.1016/S2221-1691(13)60092-1

Thirumalairaj J, Shanmugasundaram T, Sivasankari K, Natarajaseenivasan K, Balagurunathan R. Isolation, Screening and Charactrization of potent Marine Streptomyces sp. PM105 against antibiotic resistant pathogenes. Asian J Pharm Clin Res 2015;8:439-43.

Zamani I, Bouzari M, Emtiazi G. Comparison of FTIR and 16SrDNA sequencing methods for identification and taxonomy of methylotroph bacteria. Taxonomy and Biosystematics 2013;5:83-94.

Alijani H, Matroodi S, Sharafi A, Zamani I. Diversity and antimicrobial activities of streptomyces isolated from intertidal sediments of Deylam, Iran. Razi Journal of Medical Sciences 2017; 24:22-31.[Persian].

Khandan Dezfully N, Ramanayaka JG. Isolation, Identification and Evaluation of Antimicrobial Activity of Strep¬tomyces flavogriseus, strain ACTK2 from Soil Sample of Kodagu, Karnataka State (India). Jundishapur J Microbiol 2015;8:e15107. doi: 10.5812/jjm.15107

Naik G, Shukla S, Mall R, Misha SK. Optimization of culture condition of Streptomyces zaomyceticus RC 2073 by shake flask method. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2015;2:620-9.

Oskay M. Effects of some environmental conditions on biomass and antimicrobial metabolite production by Streptomyces sp.,KGG32. Int J Agric Biol 2011;13:317-24.

Zhao H, Parry RL, Ellis DI, Griffith GW, Goodacre R. The rapid differentiation of Streptomyces isolates using Fourier transform infrared spectroscopy. Vibrational Spectroscopy2006;40:213-8. doi: 10.1016/j.vibspec.2005.09.006

Satapathy S, Mohapatra SB. Optimization of cultural parameters for enhanced production of antimicrobial bioactive metabolites by arthrobacter PM105 against antibiotic resistant pathogenes. Asian J Pharm Clin Res 2015;8:439-43. doi: 10.17485/ijst/2017/v10i38/90363

Usha Nandhini SU, Selvam MM. Bioactive compounds produced by streptomyces strain. Int J Pharm Pharm Sci 2013;5:176-8.

Harounabadi S, Shokouhi Mostafavi SK, Eghbali Shamsabad P, Meybodi SM. Measurement of antimicrobial activity of isolated bacteria from the Caspian sea and molecular identification of strains with antimicrobial effect. Biological Journal of Microorganism 2015; 15:167-78.[Persian].

Kumar V, Bharti A, Gusain O, Bisht GS. An improved method for isolation of genomic dna from filamentous actinomycetes. Journal of Sci Engg & Tech Mgt 2010;2:10-3.

Khattab AI, Babiker EH, Saeed HA. Streptomyces: isolation, optimization of culture conditions and extraction of secondary metabolites. International Current Pharmaceutical Journal 2016;5:27-32.

Bhavana M, Talluri VP, Kumar KS, Rajagopal SV. Optimization of culture conditions of Streptomyces carpaticus (MTCC-11062) for the production of antimicrobial compound. Int J Pharm Sci 2014;6:281-5.

Harounabadi S, Meybodi S M, Shokouhi S K. The survey of molecular and antimicrobial activity of isolated bacteria from the Caspian sea. Iran J Med Microbiol 2016;10:16-23.

Singh LS, Mazumder S, Bora TC. Optimisation of process param¬eters for growth and bioactive metabolite produced by a salt-tolerant and alkaliphilic actinomycete, Streptomyces tanashiensis strain A2D. J Med Mycol 2009;19:225-33. doi: 10.1016/j.mycmed.2009.07.006

Singh LS, Sharma H, Talukdar NC. Production of potent antimicrobial agent by actinomycete, Streptomyces sannanensis strain SU118 isolated from phoomdi in Loktak Lake of Manipur, India. BMC Microbiology 2014;14:278. doi: 10.1186/s12866-014-0278-3

Dehnad A, Esmaili E, Solouki M. Isolation and molecular identification chitinase-producing Streptomyces strains and examination of their in-vitro antagonistic effects. Biological Journal of Microorganism 2015;(15):123-134.[Persian]

Karimi E, Sadeghi A. Study on optimum growth condition and designing formulation for increasing shelf life of Streptomyces rimosus strain sp. SAS16. Biological Journal of Microorganism 2015;4:109-22.

Charousova I, Sona Javorekova S, Medo J, Romy Schade R. Characteristic of selected soil Streptomyces with antimicrobial potential against phytophatogenic microorganisms. J Microbiol Biotech Food Sci 2016;5:64-8. doi: 10.15414/jmbfs.2016.5.special1.64-68

Deepa S, Kanimozhi K. and Panneerselvam A. 16 SrDNA Phylogenetic Analysis of Actinomycetes Isolated from Marine Environment Associated with Antimicrobial Activities. Journal for Drugs and Medicines 2014;5:43-50.

Higginbotham SH, Murphy CD. Identification and characterisation of a Streptomyces sp. Isolate exhibiting activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Microbiological Research 2010;165:82-6. doi: 10.1016/j.micres.2008.12.004

Salehghamari E, Hosseini M, Taheri F. Isolation of antibacterial material-producing bacteria from saline soil. Nova Biologica Reperta 2019;5:372-8.[Persian].

Sweetline C, Usha R, Palaniswamy M. Antibacterial activity of actinomycetes from pichavaram mangrove of tamil nadu. Applied Journal of Hygiene 2012;1:15-8. doi: 10.5829/idosi.ajh.2012.1.2.7183

Valli S, Suvathi Sugasini S, Aysha OS, Nirmala P, Vinoth Kumar P, Reena A. Antimicrobial potential of actinomycetes species isolated from marine environment. Asian Pac J Trop Biomed 2012;2:469-73. doi: 10.1016/S2221-1691(12)60078-1
DOI: 10.22100/jkh.v14i2.2258