تغییرات الکتروفیزیولوژیک قلبی به دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیشرونده درمانده‌ساز در مردان غیرورزشکار

Mehdi Moradi1* 0000-0002-0844-5800
, Arash Feizbakhsh2 0000-0002-3920-9704
, Mojtaba Khansooz3 0000-0003-2945-2847
, Mohsen Akbarpour4 0000-0002-3565-4851
1- استادیار- گروه تربيت‌بدني- واحد اراک- دانشگاه آزاد اسلامي- اراک- ايران.
2- دانش‌آموخته کارشناسي ارشد- گروه تربيت‌بدني- واحد محلات- دانشگاه آزاد اسلامي- محلات- ايران.
3- دانشجوی دکتری قلب و عروق و تنفس ورزشی- گروه تربيت‌ بدني- دانشگاه آزاد واحد محلات- محلات- ايران.
4- دانشیار- گروه تربیت بدنی- دانشگاه قم- قم- ایران.

چکیده


-DOI: 10.22100/jkh.v14i4.2298