تغییرات الکتروفیزیولوژیک قلبی به دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیشرونده درمانده‌ساز در مردان غیرورزشکار

Mehdi Moradi1* 0000-0002-0844-5800
, Arash Feizbakhsh2 0000-0002-3920-9704
, Mojtaba Khansooz3 0000-0003-2945-2847
, Mohsen Akbarpour4 0000-0002-3565-4851
1- استادیار- گروه تربيت‌بدني- واحد اراک- دانشگاه آزاد اسلامي- اراک- ايران.
2- دانش‌آموخته کارشناسي ارشد- گروه تربيت‌بدني- واحد محلات- دانشگاه آزاد اسلامي- محلات- ايران.
3- دانشجوی دکتری قلب و عروق و تنفس ورزشی- گروه تربيت‌ بدني- دانشگاه آزاد واحد محلات- محلات- ايران.
4- دانشیار- گروه تربیت بدنی- دانشگاه قم- قم- ایران.

چکیده


مقدمه: هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیشرونده درمانده‌ساز بر تغییرات الکتروفیزیولوژیک قلبی در مردان غیرورزشکار بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل افراد غیر ورزشکار با دامنه سنی 58/8±93/33 سال می‌باشد که از این میان 16 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در گروه تناوبی شدید (4 وهله فعالیت 30 ثانیه‌ای با حداکثر شدت و 2 دقیقه استراحت غیرفعال) در یک مسافت 20 متری و در فعالیت فزاینده درمانده‌ساز پروتکل بروس را انجام دادند طول موج P، QRS، T، همچنین تناوب R تا R، قطعه QT، P-R و تغییرات قطعه ST و در مورد شدت ارتفاع موج P و QRS اندازه‌گیری گردید. کلیه متغیرهای پژوهش حاضر را در زمان‌های استراحت، بلافاصله بعد از اجرای فعالیت ورزشی و در دوره ریکاوری (دو ساعت بعد از فعالیت) گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS از روش آزمون آماری ANOVA و سپس از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.

نتايج: مشخص شد بین دو گروه تمرینی تفاوت معنی‌داری در میزان QT، P-R، QRS و P نوار قلب وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات شدید همانند تمرینات وامانده‌ساز می‌تواند تغییرات را در فعالیت‌های ساختاری قلب ایجاد کند. پيشنهاد مي‌شود از تحميل تمرين‌هاي با شدت حداكثر و وامانده‌ساز به افرادي كه آمادگي لازم را در راستاي سازگاري ضربان قلب ندارد، اجتناب شود.


واژه های کلیدی


فعالیت پیشرونده وامانده‌ساز، فعالیت تناوبی شدید

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Goodarzi F. Forensic medicine. 2nd ed. Published by einstein. Tehran. 1993.

Prentic AM. The emerging epidermis of obesity in developing countries. Int J Epidemiol 2006;35:93-9. doi:10.1093/ije/dyi272

Buch AN, Coote JH, Townend N. Mortality, cardiac vagal control and physical training—what’s the link? Exp Physiol 2002;87:423-35. doi:10.1111/j.1469-445x.2002.tb00055.x

Rangayyan RM. Biomedical signal analysis: a case-study approach. New York, NY: IEEE and Wiley; 2002.

Tompkins WJ. Biomedical digital signal processing: C language examples and laboratory experiments for the IBM PC. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall PTR 1993.

Shahrjerdi D, Smolenski AV. Cardiac rhythm disturbance in athletes with cardiac connective tissue dysplasia syndrome. Tehran University Medical Journal 2007;65:18-23.

Schwartz PJ. The congenital long QT syndromes from genotype to pheno-type: clinical implications. J Intern Med 2006;259:39-47. doi: 10.1111/j.1365-2796.2005.01583.x

Buch AN, Coote JH, Townend JN. Mortality, cardiac vagal control and physical training—what’s the link? Exp Physiol 2002;87:423-35. doi: 10.1111/j.1469-445X.2002.tb00055.x

Perhonen MA, Haapalahti P, Kivisto S, Hekkala AM, Vaananen H, Swan H, et al. Effect of physical training on ventricular repolarization in type 1long QT syndrome: a pilot study in asymptomatic carriers of the G589DKCNQ1 mutation. Europace 2006;8:894-8. doi: 10.1093/europace/eul083

Alexandru BC, Prince JK, Alan HK, Jeffrey JG. Parasympathetic effects on cardiac electrophysiology during exercise and recovery in patients with left ventricular dysfunction. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2009;297:743-9. doi: 10.1152/ajpheart.00193.2009

Slentz CA, Houmard JA, Johnson JL, Bateman LA, Tanner CJ, McCartney JS, et al. Inactivity, exercise training and detraining, and plasma Ipoproteins. STRRIDE; a randomized, controlled study of exercise intensity and mount. J AppI Physiol 2007;103:432-42. doi: 10.1152/japplphysiol.01314.2006

Swain DP, Franklin BA. Comparison of cardio protective benefits of vigorous versus moderate intensity aerobic exercise. Am J Cardiol 2006;97:141-7. doi: 10.1016/j.amjcard.2005.07.130

Dipietro L, Dziura J, Yeckel CW, Neufer PD. Exercise and imporved insulin sensitivity in older women; evidence of the enduring benefits of higher intensity training. J Appl Physiol 2006;100:142-9. doi:10.1152/japplphysiol.00474.2005

Glaister M, Hauck H, Abraham CS, Merry KL, Beaver D, Woods B, et al. Familiarization, reliability, and comparability of a 40-m maximal shuttle run test. J Sports Sci Med 2009;8:77-82.

Hilberg T, Schmidt V, Wolfgang Lösche, Holger H. Platelet activity and sensivity to agonists after exhaustive treadmill exercise. J Sports Sci Med 2003;2:15-22.

Amini M. Effects of specific aerobic activity on ECG parameters in healthy young sedentary girls [dissertation]: Mohaghegh Ardabili Univ; 2012.

Hosseini M. the effect Resistance training on some structural and functional properties Heart of non - athlete women. SID 2012;12:95-104.

Jahromi Koshki M, Nikbakht H, Zibaeinejad MJ. Comparison of cardiovascular characteristics of athlete and non-athlete veterans. Journal of Sport in Biomotor Sciences 2008;1:1-5.
DOI: 10.22100/jkh.v14i4.2298