نمایه (index) مجلات علوم پزشکی

Anneh Mohammad Gharravi 1,2 http://orcid.org/0000-0001-5113-5982
1- دانشیار علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
2- سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه پزشکی.

چکیده


نمایه (index) یک مجله بازتابی از کیفیت آن محسوب می‌شود. مجلات نمایه شده در مقایسه با مجلات فاقد نمايه، از کیفیت علمی بالاتری برخوردارند. به مدت طولانی، Index Medicus جامع‌ترین ايندكس مقالات مجلات علوم پزشکی بوده است كه از سال 1879 در حال انتشار است. با گذشت سال‌ها، بسیاری دیگر از خدمات نمایه‌سازی مشهور توسعه یافته‌اند كه شاملMedLine ،PubMed ،EMBASE ،SCOPUS ،EBSCO ،SCIRUS  مي‌باشد. نسخه‌های مختلف منطقه‌ای و ملی از Index Medicus مانند The Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR) به‌وجود امده است. همچنين مؤسسات معتبري ديگري مانند isi (wos) به كار نمايه‌سازي مجلات مي‌پردازند.

در جدول زير مهم‌ترين نمايه‌سازهاي مجلات علوم پزشكي اشاره شده است. در ارزشيابي‌هاي وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي به‌ترتيب مجلات نمايه شده درisi (wos)  رتبه اول، مجلات نمايه شده درMedLine ، PubMed در رتبه دوم و مجلات نمايه شده در SCOPUS در رتبه سوم قرار دارند (1 و 2). 


تمام متن:

PDF XML

مراجع


Dhammi, Ish Kumar, Rehan Ul Haq. What is indexing. Indian Journal of Orthopaedics 2016;50:115-6. doi:10.4103/0019-5413.177579

Balhara YP. Indexed Journal: What does it mean?. Lung India 2012;29:193. doi:10.4103/0970-2113.95345
DOI: 10.22100/jkh.v14i2.2301