بررسی کارایی نانوذرات لیپوزومی حاوی نقاط کوانتمی بارگذاری شده با داروی ضدسرطان دوکسوروبیسن در درمان سرطان سینه و ارایه مدل ریاضی برای سنتیک رسانش

Javad Shahabi1* 0000-000106902-2150
, Amir Heidarinasab2 0000-0002-0417-4863
, Azim Akbarzadeh3 0000-0002-4803-1506
, Mehdi Ardjmand4 0000-0003-1587-6892
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
2- دانشیار- وابسته به دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
3- استاد- وابسته به انستیتو پاستور ایران.
4- دانشیار- وابسته به عضو هیت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده


-DOI: 10.22100/jkh.v14i4.2307