ساخت و مشخصه یابی فیزیکو شیمیایی نانو حامل‌های نیوزومی حاوی فلاونوئید کوئرستین با اهداف درمانی

  • Najme Talei-Ardakani1 1- کارشناسی ارشد بیوشیمی- گروه زیست‌شناسی- دانشگاه پیام نور تفت- یزد- ایران http://orcid.org/0000-0002-8364-2054
  • Fatemeh Daneshmand2 2- استادیار- گروه زیست شناسی- دانشگاه پیام نور- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0002-9673-3158
  • Mahbobeh Mirhoseini3 3- استادیار- گروه زیست شناسی- دانشگاه پیام نور- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0002-2010-5200
  • Marziye Ebrahimpour4 4- کارشناسی ارشد بیوشیمی- مرکز نانوتکنولوژی و مهندسی بافت- پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- یزد- ایران.. http://orcid.org/0000-0002-2141-1111
  • Mohammad Majdizadeh5 5- کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی- شرکت ریز زیست فناوران فردانگر- مرکز زیست فناوری- پارک علم و فناوری- یزد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-1274-2170
  • Bibi Fatemeh Haghiralsadat6* 6- استادیار- مرکز نانوتکنولوژی و مهندسی بافت- پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- یزد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-8655-2118

چکیده

مقدمه: ماده موثره گیاهی کوئرستین، ترکیبی فلاوونوئیدی موجود در اکثر گیاهان است که به علت داشتن خواص پیش آپوپتوزی و ضد سرطانی می‌تواند باعث افزایش سمیت داروها از جمله داروهای شیمی درمانی شود. هدف این مطالعه، ساخت و مشخصه یابی سامانه نیوزومی حاوی کوئرستین به‌منظور افزایش ویژگی های درمانی آن می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، با هیدراتاسیون فیلم نازک، نانو حامل نیوزومی حاوی کوئرستین تهیه گردید و پس از سونیکاسیون و کاهش اندازه، عمل فیلتراسیون و جداسازی داروی آزاد انجام گرفت. در ادامه میزان کوئرستین بارگذاری شده و همچنین روند رهایش کوئرستین از نانو سامانه نیوزومی مورد بررسی قرار گرفت. سپس نانو ذره تولید شده از نظر اندازه، پتانسیل زتا، مورفولوژی ذرات و برهم کنش شیمیایی میان سامانه نیوزومی و کوئرستین مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: بازده درونگیری کوئرستین در حامل‌های نیوزومی 3/2 ± 49/64%، اندازه و پتانسیل زتای نانو حامل قبل از بارگذاری کوئرستین به‌ترتیب 8/153 nm و mV 5/9- و پس از بارگذاری کوئرستین به‌ترتیب nm170 و Mv6/1- بودند. الگوی رهایش دارو نشان می‌دهد که در مجموع رهایش کوئرستین به‌صورت آهسته بوده و طی 72 ساعت 95% کوئرستین از نیوزوم آزاد گردیده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی و نتایج FT-IR نیز نشان می‌دهد که سامانه نیوزومی تشکیل گردیده و برهمکنش شیمیایی بین سامانه‌ی نیوزومی و ماده کوئرستین ایجاد نشده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که حامل‌های نیوزومی حاوی کوئرستین دارای ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مناسب می‌باشد، لذا این سامانه نیوزومی می‌تواند حامل مناسبی جهت رسانش کوئرستین باشد.
انتشار مقاله
ژوئیه 7, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
TALEI-ARDAKANI1, Najme et al. ساخت و مشخصه یابی فیزیکو شیمیایی نانو حامل‌های نیوزومی حاوی فلاونوئید کوئرستین با اهداف درمانی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:32-40, ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2329>. تاریخ دسترسی: 22 ژانویه. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2329.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي

واژه های کلیدی

نیوزوم، کوئرستین، نانو حاملهای دارویی، رهایش دارو