ساخت و مشخصه یابی فیزیکو شیمیایی نانو حامل‌های نیوزومی حاوی فلاونوئید کوئرستین با اهداف درمانی

  • Najme Talei-Ardakani1 1- کارشناسی ارشد بیوشیمی- گروه زیست‌شناسی- دانشگاه پیام نور تفت- یزد- ایران
  • Fatemeh Daneshmand2 2- استادیار- گروه زیست شناسی- دانشگاه پیام نور- تهران- ایران.
  • Mahbobeh Mirhoseini3 3- استادیار- گروه زیست شناسی- دانشگاه پیام نور- تهران- ایران.
  • Marziye Ebrahimpour4 4- کارشناسی ارشد بیوشیمی- مرکز نانوتکنولوژی و مهندسی بافت- پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- یزد- ایران..
  • Mohammad Majdizadeh5 5- کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی- شرکت ریز زیست فناوران فردانگر- مرکز زیست فناوری- پارک علم و فناوری- یزد- ایران.
  • Bibi Fatemeh Haghiralsadat6* 6- استادیار- مرکز نانوتکنولوژی و مهندسی بافت- پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- یزد- ایران.
DOI:

چکیده

-
انتشار مقاله
ژوئیه 7, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
TALEI-ARDAKANI1, Najme et al. ساخت و مشخصه یابی فیزیکو شیمیایی نانو حامل‌های نیوزومی حاوی فلاونوئید کوئرستین با اهداف درمانی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2329>. تاریخ دسترسی: 07 اوت 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2329.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي

واژه های کلیدی

نیوزوم، کوئرستین، نانو حاملهای دارویی، رهایش دارو