بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی گیاه همیشک بر روی سلول‌های سرطانی پستان موش (رده 4T1) به روش MTT

  • Maryam Zare1 1- استاديار- گروه زيست‌شناسي- دانشکده علوم پايه- دانشگاه پيام نور- تهران- ايران.
  • Soheila Ebrahimi Vosta Kalaee 1* 1- استاديار- گروه زيست‌شناسي- دانشکده علوم پايه- دانشگاه پيام نور- تهران- ايران.
  • Hani Aezi2 2- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری- گروه زيست‌شناسي- دانشکده علوم پايه- دانشگاه پيام نور مرکز بابل- مازندران- ايران.
DOI:

چکیده

-
انتشار مقاله
ژوئیه 28, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
ZARE1, Maryam; EBRAHIMI VOSTA KALAEE 1*, Soheila; AEZI2, Hani. بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی گیاه همیشک بر روی سلول‌های سرطانی پستان موش (رده 4T1) به روش MTT. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2364>. تاریخ دسترسی: 07 اوت 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2364.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي