اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف پودردارچین بر بیان MRNA ABCA1 در سلول‌های PBMC و آپولیپوپروتئین‌های زنان یائسه میانسال

  • Akhtar Ghorghi - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علی آباد کتول- دانشگاه آزاد اسلامی- علی‌آباد کتول- ایران. http://orcid.org/0000-0003-1722-8012
  • Habib Asgharpour* - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علی آباد کتول- دانشگاه آزاد اسلامی- علی‌آباد کتول- ایران. http://orcid.org/0000-0002-4116-981X
  • Reza Rezaei Shirazi - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد علی آباد کتول- دانشگاه آزاد اسلامی- علی‌آباد کتول- ایران. http://orcid.org/0000-0001-6618-7187

چکیده

مقدمه: آترواسکلروزیس یکی از مهم‌ترین علل مرگ در دنیا می‌باشد و یائسگی به‌دلیل کاهش فعالیت‌های تخمدان و ترشح استروژن، منجر به تجمع چربی و افزایش خطر بیماری‌های قلبی می‌گردد. افزایش بیان ABCA1 و APO-A1 موجب کاهش بیماری‌های آترواسکلروزیس می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف اثر هشت هفته تمرین هوازی و پودر دارچین بر بیان ABCA1 در سلول‌های PBMC و آپولیپوپروتئین‌های زنان یائسه انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی 60 نفر زنان یائسه که به‌صورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند، انجام شد. گروه اول کنترل، در گروه دوم هشت هفته تمرینات هوازی با مصرف پودردارچین، گروه سوم هشت هفته پودردارچین و گروه چهارم هشت هفته تمرین هوازی داشتند. سپس قبل و بعد از مداخله از همه آزمودنی‌ها cc10 خون‌گیری به عمل آمد و جداسازی لنفوسیت‌ها به روش سانتریفیوژ و تلخیص  MRNAبه‌وسیله دستگاه  PCRانجام و اطلاعات حاصل توسط آزمون‌های کوواریانس در سطح معنی‌داری (05/0P≤) و تعقیبی بونفرونی جهت بررسی تغییرات بین گروه‌ها استفاده و در محیط SPSS تحلیل شد.
نتايج: یافته‌ها نشان داد تمرین هوازی، ترکیب تمرین هوازی و پودردارچین در بیان ژن ABCA1 و HDL و  LDLو  APO-A1تأثیر معنی‌داری داشته است. همچنین مصرف دارچین برروی بیان ABCA1 و HDL اثر معنی‌داری داشته در‌حالی که تغییرات معنی‌داری بر APO-A1 و LDL مشاهده نشد (05/0P≤).
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که تمرینات هوازی و ترکیب تمرینات هوازی با پودردارچین باعث بهبود انتقال معکوس کلسترول و پیشگیری از بیماری آترواسکلروزیس در زنان یائسه می‌شود اما مصرف پودردارچین به تنهایی نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
انتشار مقاله
اكتبر 19, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
GHORGHI, Akhtar; ASGHARPOUR*, Habib; REZAEI SHIRAZI, Reza. اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف پودردارچین بر بیان MRNA ABCA1 در سلول‌های PBMC و آپولیپوپروتئین‌های زنان یائسه میانسال. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], اكتبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2379>. تاریخ دسترسی: 05 مارس 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i3.2379.