بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs6929846 ژن BTN2A1 با بیماری CAD در جمعیت استان سمنان

  • Mohamad Sadegh Yeganeh1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه زيست شناسي- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامي- دامغان- ايران
  • Fateme Sadat Bitaraf2 2- کارشناس ارشد بیوتکنولوژی- گروه بیوتکنولوژی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران http://orcid.org/0000-0002-5851-582X
  • Kamran Javidi aghdam3 3- دانشجوی کارشناسی ارشد- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Asghar Shayannia*4 4- استادیار- گروه بیوتکنولوژی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران.
DOI:

چکیده

-
انتشار مقاله
ژوئیه 12, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
YEGANEH1, Mohamad Sadegh et al. بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs6929846 ژن BTN2A1 با بیماری CAD در جمعیت استان سمنان. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2396>. تاریخ دسترسی: 07 اوت 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2396.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي