بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs6929846 ژن BTN2A1 با بیماری CAD در جمعیت استان سمنان

  • Mohamad Sadegh Yeganeh1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه زيست شناسي- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامي- دامغان- ايران
  • Fateme Sadat Bitaraf2 2- کارشناس ارشد بیوتکنولوژی- گروه بیوتکنولوژی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران http://orcid.org/0000-0002-5851-582X
  • Kamran Javidi aghdam3 3- دانشجوی کارشناسی ارشد- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Asghar Shayannia*4 4- استادیار- گروه بیوتکنولوژی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران. http://orcid.org/0000-0002-8837-4861

چکیده

مقدمه: بیماری عروق کرونر (CAD) یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از بیماری‌هاي قلبی در سراسر جهان می‌باشد. این بیماری، چند عاملی بوده و هم عوامل ژنتیکی و هم شاخص‌های محیطی در ایجاد آن نقش دارند. هدف این مطالعه بررسی اثر پلی‌مورفیسم rs6929846 ژن BTN2A1 در بروز این بیماری می‌باشد.
مواد و روش‌ها: 150 فرد مبتلا‌به CAD و150 فرد سالم وارد این مطالعه مورد-شاهدی شدند. تعیین ژنوتیپ پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs6929846 توسط روش real-time PCR Taq-man انجام گردید.
نتایج: فراوانی‌های ژنوتیپی در هر دو گروه کنترل و بیمار در تعادل‌ هاردی-واینبرگ قرار داشت (05/0P>). تفاوت معنی‌داری از نظر فراوانی آللی و ژنوتیپی بین گروه کنترل و بیمار وجود نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: در این مطالعه برای اولین بار فراوانی آللی و ژنوتیپی این SNP(rs6929846) در جمعیت استان سمنان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده از این مطالعه در جمعیت استان سمنان بین پلی‌مورفیسم rs6929846 ژن BTN2A1 با بیماری CAD ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P>). برای تأیید یافته‌ها، لازم است مطالعات بیشتر روی سایر جمعیت‌ها انجام گیرد.
انتشار مقاله
ژوئیه 12, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
YEGANEH1, Mohamad Sadegh et al. بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs6929846 ژن BTN2A1 با بیماری CAD در جمعیت استان سمنان. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:19-23, ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2396>. تاریخ دسترسی: 22 ژانویه. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2396.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي