ارایه قانون تشخیصی جدید برای بیماری پارکینسون مبتنی بر روش استخراج ترکیبی

  • Fatemeh Ahouz1 1- عضو هیئت علمی- دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان- بهبهان- ایران. http://orcid.org/0000-0002-3533-8605
  • Amin Golabpour2* 2- استادیار- گروه فناوري اطلاعات سلامت- دانشكده پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0001-7649-4033

چکیده

مقدمه: بیماری پارکینسون یک معضل بهداشت جهانی مهم است که با گذشت زمان علایم آن شدیدتر می‌شود. تشخیص و درمان سریع این بیماری منجر به بهبود مهارت‌ها، توانمندی‌ها و عملکرد مبتلایان در کارهای روزمره زندگی می‌شود. به‌منظور تشخیص زودهنگام این بیماری، تولید سیستم‌های کمک تصمیم‌یار بالینی که قادر به کشف قوانین تشخیصی این بیماری باشند، ضروری است.
مواد و روش‌ها: در این مقاله یک روش خودکار استخراج قوانین تشخیصی جدید برای بیماری پارکینسون ارایه می‌شود. روش پیشنهادی مبتنی بر رگرسیون منطقی و الگوریتم شبیه‌سازی تبرید است. جهت ارزیابی روش از مجموعه داده پارکینسون آکسفورد استفاده شده که اطلاعات 23 فرد مبتلا به پارکینسون و 8 فرد سالم را در قالب 195 رکورد ذخیره کرده است. برای هر رکورد 23 ویژگی ذخیره شده که شامل 22 اندازه‌گیری صوتی است.
نتايج: نتایج به‌دست آمده شامل دو قانون تشخیصی است؛ در سیستم‌های خودکاری که صحت بالا اولویت دارد، یک قانون جدید شامل 21 عبارت منطقی ارایه شده است که دارای صحت 31/92، حساسیت 42/85 و ویژگی 56/94 درصد است. همچنین برای سیستم‌های بلادرنگ و کمک تصمیم‌یار بالینی با قابلیت تفسیرپذیری بالا، قانونی متشکل از سه عبارت منطقی پیشنهاد شده است که دارای صحت 97/78، حساسیت 08/77 و ویژگی 59/79 درصد است.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده قدرت بالای تفسیرپذیری و قابلیت اعتماد قانون به‌دست آمده در تشخیص بیماری پارکینسون است که می‌تواند در پیاده‌سازی سیستم‌های از راه‌دور تشخیصی استفاده شود.
انتشار مقاله
سپتامبر 29, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
AHOUZ1, Fatemeh; GOLABPOUR2*, Amin. ارایه قانون تشخیصی جدید برای بیماری پارکینسون مبتنی بر روش استخراج ترکیبی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:42-50, سپتامبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2411>. تاریخ دسترسی: 04 دسامبر. 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2411.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي