نقش پلی مورفیسم های rs10840293 و rs17087335 در بیماری عروق کرونر در جمعیت ایرانی

نویسندگان

  • Mahdi Hesam1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه زيست شناسي- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامي- دامغان- ايران.
  • Mehdi Sadeghi2 2- دانشجوی کارشناسی ارشد- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران.
  • Fateme Sadat Bitaraf3 3- کارشناس ارشد بیوتکنولوژی- مرکز تحقيقات مهندسي بافت و سلولهای بنيادی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران orcid http://orcid.org/0000-0002-5851-582X
  • Rahimeh Eskandarian4 4- گروه داخلي- دانشکده پزشکي- دانشگاه علوم پزشکي سمنان- سمنان- ايران.
  • Asghar Shayannia5 5- استادیار- گروه بیوتکنولوژی- دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- شاهرود- ايران. orcid http://orcid.org/0000-0002-8837-4861

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2441

چکیده

مقدمه: مطالعات گسترده سراسر ژنومی (GWAS) در گذشته مشخص کرده‌اند که احتمالاً بین پلی‌مورفیسم ژن‌های SWAP-70 و REST-NOA1 با بیماری عروق کرونر ارتباط وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs10840293 ژن SWAP-70 و rs17087335 ژن REST-NOA1 با بیماری عروق کرونر در جمعیت ایرانی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت مورد-شاهدی انجام شد. در این مطالعه ۳۰۰ فرد که آنژیوگرافی عروق کرونر انجام داده بودند، وارد مطالعه شدند و به دو گروه تقسیم شدند. گروه بیمار افرادی بودند که بیش از ۵۰ درصد گرفتگی در یکی از عروق اصلی کرونر داشتند و گروه سالم افرادی بودند که براساس نتیجه آنژیوگرافی گرفتگی عروق کرونر نداشتند. تعیین ژنوتیپ به روش Taq-man real time PCR انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: در این مطالعه برای اولین بار فراوانی آللی و ژنوتیپی پلی‌مورفیسم rs10840293 ژن SWAP-70 و rs17087335 ژن Rest-Noa1 در جمعیت استان سمنان مورد مطالعه قرار گرفت. فراوانی‌های اللی و ژنوتیپی بین دو گروه بیمار و سالم مقایسه گردید. ولی تفاوت معنی‌داری بین افراد سالم و بیمار مشاهده نگردید.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، بین پلی‌مورفیسم‌های rs10840293 و rs17087335 و بیماری CAD در جمعیت مورد مطالعه ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2020-10-04

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>