اثر تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی بر یادگیری احترازی غیرفعال، سطوح BDNF و Ki67 هیپوکامپ موش‌های صحرایی ویستار با رده سنی مختلف

نویسندگان

 • Peyman Hasannejad Malome - دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-9969-1504
 • Alireza Elmieh - دانشیار، گروه تربیت‌بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. orcid http://orcid.org/0000-0003-3740-2241
 • Mohammadreza Fadaie Chafi - استادیار، گروه تربیت‌بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت،ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-0536-1521

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v16i2.2535

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی ‌تأثیر 6 هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر یادگیری احترازی غیرفعال، سطوح BDNF و Ki67 هیپوکامپ موشهای صحرایی ویستار با ردههای سنی مختلف بود.

مواد و روش‌ها: 30 سر رت نر نژاد ویستار در سه رده سنی 2 هفتگی، 8 هفتگی و 24 ماهگی (هر رده 10 سر) تهیه و هر رده سنی به دو گروه کنترل و تمرین (هر گروه 5 سر) تقسیم شدند. در گروه تمرین حیوانات بهصورت روز درمیان برنامه تمرینی مقاومتی و هوازی را انجام میدادند. میزان اضافهبار برای برنامه تمرین مقاومتی براساس وزن بدن حیوانات تعیین شد. برای گروه تمرین هوازی نیز شدت تمرین از 50درصد حداکثر سرعت در هفته اول به ‌80 درصد در هفته آخر رسید. در انتهای پژوهش یادگیری احترازی غیرفعال با تست شاتل باکس ارزیابی شد.

نتایج: نتایج گروه تمرین 24ماهگی کاهش معنیداری را در تعداد رفت و برگشت به تاریکی و روشنایی نسبت به گروه کنترل 24ماهگی نشان داد (05/0P<) میزان mRNA BDNF در گروه تمرین 2هفتگی هرچند بیشترین سطح را داشت اما در مقایسه با سایر گروههای تمرین در سنین مختلف معنیدار نبود (05/0P<) تغییرات پروتئینی Ki67 با وسترن بلات نیز نشان داد که گروههای تمرین 2هفتگی و تمرین 8 هفتگی افزایش معنیداری را نسبت به گروه کنترل خود نشان دادند (برای هر دو 0001/0P<).

نتیجه‌گیری: به‌نظر میرسد رتهای سالمند با توجه به تخریب شدیدتر مولکولی در سلولهای عصبی مرکزی (کاهش BDNF و Ki67)، در آزمونهای رفتاری نسبت به سایر سنین موفقیت کمتری داشته باشند که انجام تمرینات ترکیبی به مقدار کمی می‌تواند مؤثر واقع شود.

بیوگرافی نویسندگان

 • Peyman Hasannejad Malome، - دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
     
 • Alireza Elmieh، - دانشیار، گروه تربیت‌بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
   
 • Mohammadreza Fadaie Chafi، - استادیار، گروه تربیت‌بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت،ایران.
   

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2021-09-26

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>