مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت با بیماران مبتلا به سل

Ali Darvishpoor Kakhki
, Jila Abed Saeedi
, Mohammad Reza Masjedi
, Hassan Askari
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پرستاري و مامايي- دکتري تخصصي پرستاري- استاديار
- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پرستاري و مامايي- دکتري تخصصي مديريت خدمات بهداشتي- درماني- استاديار
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماري‌هاي ريوي- فوق تخصص ريه- استاد
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- دانشكده پرستاری و مامايي- عضو هيئت علمي.

چکیده


مقدمه: دیابت و سل از شایع‌ترین بیماری‌های عصر حاضر است که با اثر بر ابعاد مختلف زندگی، کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثير قرار می‌دهد. ازآنجایيكه‌‌‌‌‌‌‌ کیفیت زندگی برآیند اصلی اقدامات درمانی و مراقبتی است، مطالعه حاضر به‌منظور مقایسه و مشخص‌ترنمودن اثرات متفاوت بیماری دیابت و بیماری سل بر روی کیفیت زندگی صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برروی 320 بیمار مبتلا به دیابت و سل مراجعه‌کننده به چهار درمانگاه دیابت و درمانگاه مرکز ارجاع سل در شهر تهران انجام شده است. به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات، از پرسشنامه مشخصات فردی و نسخه فارسي فرم کوتاه 36 استفاده گرديد.

نتایج: در این پژوهش‌ 131 بیمار مبتلا به دیابت و 189بيمار مبتلا به سل شرکت کردند. میانگین سنی بیماران مبتلا به دیابت 7/12 ±3/47 سال و بیماران مبتلا به سل 6/17 ±8/41 سال بوده است. دامنه نمرات کسب‌شده براي ابعاد مختلف کيفيت زندگي بیماران مبتلا به دیابت از 9/12±2/46 براي سلامت عمومي تا 61/26±13/64 براي عملکرد جسمي متغير بوده است. دامنه نمرات کسب‌شده براي ابعاد مختلف كيفيت زندگي بیماران مبتلا به سل از 58/32± 85/16 براي ايفاي نقش جسمي تا 55/22±18/59 براي عملکرد اجتماعي متغير بوده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل آماری نشان داد که بیماران مبتلا به سل به‌طور معناداری نمرات پایین‌تری در ابعاد عملکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، انرژی و نشاط، دردهای بدنی و ایفای نقش عاطفی از بیماران مبتلا به دیابت کسب کردند. بیماران مبتلا به دیابت به‌طور معناداری نمره پایین‌تری در بعد سلامت عمومی از بیماران مبتلا به سل کسب کردند.

نتیجه‌گیری: بیماری‌های دیابت و سل اثرات متفاوتی بر روی کیفیت زندگی دارند. توجه به این تفاوت‌ها و عوامل اثرگذار به‌منظور استفاده در برنامه‌های درمانی- مراقبتی ارتقاي کیفیت زندگی این بیماران ضروری است.


واژه های کلیدی


کیفیت زندگی، دیابت، سل

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Bloom A, Irealand JA. A colour atlas of diabetes.2nd ed. London:Wolfe Publishing Ltd;1992.

Mandell GL, Douglas RC, Bennett JE. Principles and practice of infectious diseases. 2nd ed. Philadelphia:Jone Wiley & Sons Inc;1985.

King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025:prevalence, numerical estimates, and projection. Diabetes Care 1998;9:1414-31.

Larijani B, Zahedi F. Epidemiology of diabetes in Iran. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 1391;1:1-8.[Persian].

Darvishpoor Kakhki A, Abed saeedi J. Prevalence of diabetes in Iran of 1990 to 2011. 9th International Congress of Endocrine Disorders;2011 Nov 122 Tehran, Iran;2011.

Braunwald E, Fauci AS, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL. Harrison,s principles of internal medicine.17th ed. Philadelphia:Mc Grow – Hill Co;2009.

Dye C, Scheele S, Dolin P, Pathania V, Raviglione MC. Global burden of tuberculosis:Estimated incidence, prevalence, and mortality by country. J Am Med Assoc 1999;282:677-86.

Bowling A. Measuring disease:a review of disease specific quality of life measurement scales. London:Open University Press;2001.

Wilson IB, Cleary PD. Linking clinical variables with health-related quality of life. J Am Med Assoc,1995;4:59-65.

Dion MJ, Tousignant P, Bourbeau J, Menzies D, Schwartzman K. Feasibility and reliability of health– related quality of life measurements among tuberculosis patients. Qual Life Res 2004;13:653-5.

Rajeswari R, Muniyandi M, Balasubramanian R, Narayanan PR. Perceptions of tuberculosis patients about their physical, mental and social wellbeing:a field repot from south India. Soc Sci Med. 2005;60:1845-53.

Johnson JA, Nowatski TE, Coons SJWH. Health related quality of life of diabetic Pima Indians. Med Care. 1996;34:97-102.

Galsgow RE, Rugyierol, Eakin EG, Dryfoos J, Chobanian L. Quality of life and associated characteristic in large national sample of adults with diabetes. Diabetes Care 1997;20:562-7.

Darvishpoor Kakhki A, Abed Saeedi J, Yaghmaie F. Quality of life in diabetic patients:A qualitative research. Ofogh-e-Danesh Journal 2003;9:97-103.[Persian].

Grue M, Wentzel – Larsen T , Hanestad BR , Batsvik B, Sovik D. Measuring Self-reported, health-related quality of life in adolescents with type 1 diabetes using both generic and disease specific instruments. Acta Paediatr. 2003;92:1190-6.

King IM. Quality of life goal attainment. Nurs Sci Quart.1994;7:29-32.

King CR, Hinds PS. Quality of life:From nursing and patient perspectives:Theory, research, practice. Philadelphia:Jones and Bartlett Publishers;1998.

Raof Mehrpour Z. Factors related to treatment acceptance in TB patients refers to TB clinics in Zahedan[Thesis]. Tehran:Shahid Beheshti University of Medical Sciences;1996.[Persian]

Montazeri A,Vahdaninia M, Goshtasebi A, Gandek B. The short form health survey (SF-36) :translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005;14:875-82.

Ware Jr JE, Sherbourne CD. The mos 36 item short-form health survey (SF-36) I:conceptual framework and item selection. Med Care. 1992;30:473-83.

Mchorney CA, Ware Jr JE, Rachel Lu JF, Sherbourne CD. The mos 36 item short-form health survey (SF-36) III. Tests of data quality, scaling assumptions, and reliability diverse patient groups. Med Care.1994;32:40-66.

Darvishpoor Kakhki A, Abed saeedi J, Delavar A, Saeed-O-Zakerin M. Instruments for measurement of health status and quality of life of elderly people. Pjouhesh Pezeshki. 2009;3:162-71.[Persian].

Park JE, Park K. Parks textbook of preventive and social medicine. 17th Edition. India:Banarsidas Bhanot;2002.

Mayou R, Bryant B, Turner R. Quality of life in non-insulin - dependent diabetes and a comparison with insulin dependent diabetes. J Psychosom Res 1990;34:1-11.

The DCCT Research Group. Reliability and validity of a diabetes quality of life measure for the diabetes control and complications trial (DCCT). Diabetes Care 1988;11:725-32.

Jamshidnia F, Quality of life of diabetic patients refers to affiliated hospitals to Medical Sciences Universities [Thesis]. Tehran:Tehran Islamic Azad Univ;1999.[Persian].

Hart HE, Redekop WK, Bilo HJ, Berg M, Jong BM. Change in perceived health and functioning over time in patients with type 1 diabetes mellitus. Qual Life Res 2005;10:1-10.

Kiani F. Physical problems in TB patients. Tabibeh Sharg 1998;1:20-8.[Persian].
DOI: 10.22100/jkh.v8i2.30

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.